85222_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
85222
10 personer omkom i september
statistikk
2012-10-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

10 personer omkom i september

I september omkom 10 personer i veitrafikken. Det er 2 færre enn i september i fjor. 69 personer ble hardt skadd, mot 70 i fjor.

Av de 10 omkomne var 5 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 mopedist, 2 fotgjengere og 1 annen trafikant. Blant de omkomne var 8 menn og 2 kvinner.

I tiårsperioden 2002 til 2011 har det i gjennomsnitt omkommet 20 personer i september, mens 83 har blitt hardt skadd.

Personer drept. Januar-september 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-september 2002-2012

118 har mistet livet hittil i år

Fra januar til september i år har 118 personer mistet livet, og 506 har blitt hardt skadd i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 130 omkomne og 521 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 179 omkomne og 692 hardt skadde.

Færre omkomne bilpassasjerer

Tallene for årets ni første måneder viser at 17 bilpassasjerer mistet livet i trafikken mot 25 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på over 30 prosent. De andre omkomne trafikantene fordelte seg på 58 bilførere, 15 var førere eller passasjer på motorsykkel, 4 var førere eller passasjer på moped og 2 andre trafikanter. Av de myke trafikantene var det 10 syklister og 12 fotgjengere som omkom.

Personer drept etter trafikkantgruppe. Januar-september 2011-2012 og gjennomsnitt 2007-2011

Myke trafikanter

Betegnelsen omfatter i denne sammenheng syklister, fotgjengere og akende.

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned, er tilgjengelig i arkivet: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken "Tidligere publisert" i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: