85220_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
85220
Færre omkom i augusttrafikken
statistikk
2012-09-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeaugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom i augusttrafikken

I august 2012 omkom 14 personer i veitrafikken. Det er 5 færre enn i august i fjor. 72 personer ble hardt skadd, mot 65 i fjor.

Personer drept. Januar-august. 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-august. 2002-2012

I tiårsperioden 2002 til 2011 har det i gjennomsnitt omkommet 24 personer i august, mens 86 har blitt hardt skadd.

Av de 14 omkomne i august var 6 bilførere, 1 passasjer i bil, 5 motorsyklister, 1 syklist og 1 annen trafikant. Blant de omkomne var 12 menn og 2 kvinner.

109 omkommet hittil i år

I alt har 109 personer mistet livet og 436 har blitt hardt skadd i perioden januar til august i år. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 118 omkomne og 451 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2002 til 2011 er 159 omkomne og 609 hardt skadde.

Av de 109 omkomne var kun 24 kvinner. 21 av dem, eller 88 prosent, omkom enten som fører eller som passasjer i bil. Tilsvarende andel for mennene var 59 prosent. 1 kvinnelig motorsyklist, 1 syklist og 1 fotgjenger har omkommet hittil i år, mens tilsvarende tall for mennene var henholdsvis 11, 9 og 9 omkomne.

Personer drept, etter aldersgruppe. Juni-august. 2011-2012 og gjennomsnitt 2007-2011

Sommertrafikken tok 40 liv

I sommermånedene juni, juli og august omkom 40 personer på norske veier. Dette er en nedgang på 29 prosent sammenliknet med fjorårets sommertrafikk, og en halvering sett i forhold til samme periode i 2010. 190 mennesker ble hardt skadd i trafikken disse tre månedene, mot 225 personer i samme periode i fjor.

35 av de 40 omkomne i årets sommertrafikk var menn, mot 39 av 56 omkomne i 2011. En fjerdedel av de omkomne var i aldersgruppen 25 til 34 år, mot 13 prosent året før. Både i fjor og i år var 20 prosent av de omkomne i aldersgruppen 65 år og eldre.

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned er tilgjengelig i arkivet for DS-publiseringene: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken Tidligere publisert i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte og hardt skadde har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 21 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: