85218_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
85218
14 omkom på veiene i juli
statistikk
2012-08-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

14 omkom på veiene i juli

I juli omkom 14 personer i veitrafikken. Det er 2 færre enn i juli i fjor. 52 personer ble hardt skadd, mot 77 i julitrafikken i fjor.

Personer drept.  Januar-juli 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-juli 2002-2012

Av de 14 omkomne var 5 bilførere, 2 passasjerer i bil, 4 motorsyklister, 2 syklister og 1 fotgjenger. 7 personer mistet livet i utforkjøringer, mens 4 omkom i møteulykker. Blant de omkomne var 13 menn og 1 kvinne. 2 av de omkomne var under 18 år.

I tiårsperioden 2002-2011 har det i gjennomsnitt omkommet 24 personer i juli, mens 97 har blitt hardt skadd.

Færre omkomne hittil i år sammenliknet med fjoråret

Fra januar til juli i år har 95 personer mistet livet i trafikken. 353 personer har blitt hardt skadd. I samme periode i fjor omkom 99 personer, mens 386 ble hardt skadd. Sammenliknet med gjennomsnittlig antall omkomne og hardt skadde i tiårsperioden 2002-2011, er det en betydelig reduksjon for begge skadegradene. Tallet på omkomne er redusert med 20 prosent, mens tallet på hardt skadde er redusert med 33 prosent.

Over halvparten av de omkomne hittil i år var bilførere

Av de 95 som har omkommet hittil i år, var 49 førere av bil mens 15 var passasjerer. I tillegg var 10 av de omkomne førere eller passasjerer på motorsykkel, mens 2 var førere eller passasjerer på moped. De myke trafikantene er fortsatt ulykkesutsatt. Av de omkomne i perioden januar til juli var 9 syklister og 10 fotgjengere.

73 av de 95 omkomne hittil i år var menn, mens 22 var kvinner. 6 av de omkomne var under 18 år gamle, mens 19 personer var 65 år eller eldre. Hele 79 prosent omkom i enten en møteulykke eller utforkjøringsulykke, tilsvarende henholdsvis 46 og 29 personer.

I løpet av de siste tolv månedene har det i alt omkommet 164 personer, sammenliknet med 186 i foregående tolvmånedersperiode.

Personer drept etter trafikantgruppe. Januar-juli 2011-2012 og gjennomsnitt 2007-2011

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned er tilgjengelig i arkivet for DS-publiseringene: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken Tidligere publisert i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte og hardt skadde har vi sammenliknet mot endelige tall for fjoråret.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 27 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: