212246
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
212246
40 færre omkom i trafikken
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 147 omkomne i trafikken i 2014 mot 187 i 2013.

Trafikkulykker med personskade2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

40 færre omkom i trafikken

I 2014 mistet 147 personer livet i 135 dødsulykker på norske veier. Dette er hele 40 færre omkomne enn i 2013. Norge var dermed et av svært få europeiske land med under 3 omkomne per 100 000 innbyggere.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
2014Snitt siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt147674171694
Menn107429125455
Kvinner4024546239
Trafikantgruppe
Bilførere6323185271
Bilpassasjerer2510729138
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped2213722114
Myke trafikanter3018130156
Andre trafikanter718514
Alder
0-15 år529539
16-24 år2213133162
25-44 år2918744212
45-64 år4421150183
65 år eller eldre471163997
Uoppgitt alder0002

Ulykkestallene kan svinge betydelig fra ett år til et annet. Det ses tydelig når vi ser på utviklingen de siste årene. En meget positiv trend med en betydelig årlig reduksjon i antall omkomne etter 2008 ble brutt i 2013. Dette året økte tallet på omkomne fra rekordlave 145 i 2012 til 187. Med 147 omkomne i 2014 er vi tilbake på det lave 2012-nivået.

For å redusere effekten av de tilfeldige årlige svingningene kan vi i stedet se på antall omkomne i et tiårsperspektiv. I tiårsperioden 2005-2014 var det gjennomsnittlige antallet drepte i trafikken 202 per år. Tilsvarende gjennomsnittstall for perioden 1995-2004 var 298 personer.

Minste antall hardt skadde siden 1947

I 2014 ble 674 personer hardt skadd i trafikken. Bare én gang etter krigen er det registrert et mindre antall. Det var i 1947 da 640 ble hardt skadd. Til gjengjeld utgjorde tallet på motorkjøretøyer i 1947 kun 3,5 prosent av antall kjøretøy i dag. Hvor positiv denne utviklingen er, kan best illustreres ved å trekke fram 1970. Dette året ble 4 552 personer hardt skadd, som er det høyeste som er registrert. Det har vært en jevn nedgang siden dette toppåret.

Liten ulykkesrisiko i Norge

Et vanlig mål for ulykkesrisiko er å se på antall trafikkdrepte per 100 000 innbyggere. I 2014 var det 2,9 omkomne per 100 000 innbyggere i Norge. Dette er noe høyere enn i Sverige, men lavere enn i Danmark og Finland, som hadde henholdsvis 3,3 og 4,1 omkomne per 100 000 innbyggere. Statistikken viser ellers at blant landene i EU er det bare Storbritannia, Malta og Nederland som ligger lavere. Gjennomsnittet for de 28 EU-landene var 5,1 omkomne per 100 000 innbyggere i 2014 ifølge foreløpige tall. Den høyeste ulykkesrisikoen i EU hadde Latvia med 10,6.

Færrest mistet livet i Sogn og Fjordane og Troms

Flest personer mistet livet i trafikken i to nabofylker på østlandet. I Buskerud og Akershus omkom det henholdsvis 18 og 16 personer i 2014. Lavest dødstall hadde Sogn og Fjordane og Troms.

8 av 10 omkom utenfor tettbygde strøk

Av de 147 som ble drept i trafikken i 2014, omkom 117 personer utenfor tettbygde strøk. Av disse 117 omkom hele 100 i enten en møteulykke eller en utforkjøringsulykke, fordelt på like mange i hver gruppe. Av de 30 som omkom i ulykker i tettbygde strøk i 2014, mistet nær halvparten (14) livet i fotgjengerulykker.

En tredel av de omkomne hadde fylt 65

47 personer 65 år og eldre omkom i trafikken i fjor, mot 44 i 2013. Det utgjorde 32 prosent av fjorårets trafikkdødsfall mot 24 prosent i 2013. 9 barn og unge under 18 år omkom, mot 11 året før. I aldersgruppen 45 - 64 år omkom 44 personer. Dette er 30 prosent færre enn i 2013.

Ingen bedring for de myke trafikantene

18 fotgjengere og akende og 12 syklister omkom i trafikken i fjor. Det er 2 flere enn i 2013, og vi ser ikke den samme nedgangen for disse trafikantgruppene som for trafikantene sett under ett. 22 motorsyklister og mopedister mistet livet, mot 24 året før. Det var blant bilførerne reduksjonen var størst, med en nedgang fra 99 trafikkdrepte i 2013 til 63 i 2014. Bilførernes andel av de omkomne ble følgelig redusert fra 53 til 43 prosent.

Tre fjerdedeler omkom i utforkjørings- eller møteulykke

Mange av trafikksikkerhetstiltakene de siste årene er innrettet mot å hindre møteulykker og utforkjøringsulykker. Det blir flere veier med atskilte kjørebaner i tillegg til at det settes opp midtdelere og andre former for sperremarkeringer. Å utbedre terrenget langs veien er et annet eksempel på sikkerhetstiltak. Foreløpig er det imidlertid liten endring i hvor stor andel som rammes av disse ulykkene. I fjor mistet 56 personer livet i møteulykker og 54 i utforkjøringsulykker. Dette tilsvarer 75 prosent av de omkomne, om lag samme andel som i 2013.

Alvorlige vogntogulykker

17 personer omkom i fjor i ulykker hvor vogntog var innblandet, mot 20 i 2013. 9 av de omkomne satt i en personbil og 3 i vogntog.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB