261830
/transport-og-reiseliv/statistikker/samf_kostra/aar
261830
Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner
statistikk
2016-06-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv;Offentlig sektor
no
samf_kostra, Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, kollektivtransport, kollektivreiser, fylkesveier, kommuneveier, driftsutgifterLandtransport, KOSTRA, Sjøtransport, Transport og reiseliv, Offentlig sektor
false
KOSTRA gir informasjon om kommuner og fylkeskommuner til bruk for befolkning, stat og kommune. Det var kraftig vekst i fylkeskommunenes utgifter til fylkesvei i 2015.

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

Kostra Samferdsel. Konsern. Landet. 1 000 kroner
2012201320142015Endring i prosent
2014 - 2015
Fylkesveier
Brutto driftsutgifter6 316 1616 833 4147 573 5468 304 2749,6
Brutto innvesteringsutgifter7 874 8888 136 5568 492 0978 089 379-4,7
Kommunale veier og gater
Brutto driftsutgifter5 012 0245 500 7795 085 7455 231 5992,9
Brutto innvesteringsutgifter3 379 7973 861 6123 957 6994 413 14711,5
Figur 1. Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt 23,5 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 8,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold av fylkesveinettet, mens 15,2 milliarder gikk til kollektivtrafikken. Dette tilsvarer en økning i de fylkeskommunale driftsutgiftene til vei på 731 millioner kroner og til kollektivtrafikken på 399 millioner, begge sammenlignet med 2014. Den sterkere veksten i utgifter til vei er typisk. Siden 2010 er andelen av fylkeskommunenes utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveier økt med 5 prosentpoeng til drøyt 35 prosent i 2015. 

12,2 milliarder kroner til kjøp av kollektivtransport

Hele 80 prosent av fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransporten var kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Når det gjelder tjenesteproduksjonen knyttet til fylkesveier, er bildet stikk motsatt: Fylkeskommunes egenproduksjon utgjorde 6,1 milliarder kroner i 2015, eller 74 prosent av fylkenes samlede utgifter til veiformål dette året.

Fire av fem investeringskroner til fylkesveier

Fylkeskommunenes investeringer i fylkesveier økte de første årene etter forvaltningsreformen i 2010. Mens det i 2010 ble investert 6,5 milliarder kroner, var beløpet økt til 8,1 milliarder i 2013. Beløpet var noe større i 2014, men var i 2015 tilbake på 2013-nivå. De totale investeringsutgiftene til samferdselsformål i fylkeskommunene utgjorde 10,1 milliarder kroner i 2015. 

Hver femte bussreise er en skolereise

Det ble foretatt om lag 76,5 millioner skolereiser med buss i 2015. Dette utgjorde drøyt 22 prosent av samtlige bussreiser dette året. Holdes Oslo og Akershus utenfor, øker andelen til 33 prosent. I ni fylker utgjorde skoleskyssen med buss over halvparten av alle bussreisene. I Nord-Trøndelag var skoleskyssandelen så stor som 87 prosent. Oslo skiller seg klart fra de andre fylkene da skolereisene med buss utgjorde bare 0,5 prosent av samtlige bussreiser i dette fylket i 2015. De øvrige kollektive transportmidlene stod for bare 1 prosent av skolereisene dette året.

9 prosent større utgifter per kilometer vei

Fylkeskommunenes utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveiene utgjorde i gjennomsnitt 186 600 kroner per kilometer vei i 2015. Dette tilsvarer en vekst fra 2014 på nesten 16 000 kroner, eller 9,1 prosent. Dette var noe svakere enn veksten året før på 11 prosent. I perioden 2010-2015 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til vei med 70 prosent, eller 76 200 kroner per kilometer vei (nominelt). 

Utgiftene til vei vokser raskest i Finnmark

Finnmark var nest etter Aust-Agder fylket med minst brutto driftsutgiftene til vei med 255 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarer 171 800 kroner per kilometer vei og var en vekst fra 2014 på 25 prosent. Hordaland fulgte deretter med en tilsvarende vekst på 22 prosent til 252 100 kroner. Også målt i absolutte kroner var utgiftsveksten per kilometer vei kraftig i Hordaland: Vestlandsfylket brukte 45 100 kroner mer til vei enn i 2014. Bare Akershus hadde en sterkre vekst fra 2014 til 2015 med 71 700 kroner til 517 400 kroner. Akershus brukte i alt 944 millioner kroner på fylkesveier i 2015. Hordaland var en god nummer to med et forbruk på 740 millioner kroner. Disse to fylkene stod til sammen for hver femte krone brukt på landets fylkesveier i 2015. Hedmark brukte 328 millioner kroner til drift og vedlikehold av sitt veinett i 2015. Fem fylker hadde et lavere forbruk til veiformål i 2015 enn året før. Regnet per kilometer vei er Hedmark fylket med desidert lavest forbruk: 85 400 kroner i 2015. Dette var 118 prosent mindre enn landsgjennomsnittet og 33 prosent mindre enn Aust-Agder som var fylket med nest minst driftsutgifter per kilometer vei.

7 av 10 samferdselskroner i kommunene går til veiformål

Kommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 2,0 prosent til nesten 7,3 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 72 prosent, eller drøyt 5,2 milliarder kroner, til drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Det innebærer en økning på 2,9 prosent fra året før. 

Fortsatt betydelig vekst i investeringer til kommunevei

Kommunenes investeringer i samferdselssektoren var i størrelsesorden 4,2-4,3 milliarder kroner per år i perioden 2010–2012. I 2013 økte investeringene i sektoren med nesten 15 prosent og i 2014 med 10 prosent, til 5,2 milliarder kroner. Det var heller ingen tegn til reduksjon i investeringene i sektoren i 2015. Veksten fra 2014 var på nesten 11 prosent til 5,8 milliarder kroner. Drøyt 4,4 milliarder kroner ble investert i vei, som utgjør en vekst på nærmere 12 prosent fra 2014. 

Mest til det kommunale veinettet i Akershus

Kommunene i Akershus brukte mest på vei: Til sammen 598 millioner kroner gikk til drift og vedlikehold, mens 498 millioner kroner ble investert i 2015. Deretter fulgte kommunene i Rogaland med 543 millioner kroner til drift og vedlikehold av sine kommunale veier, mens Hordalands kommuner var en god nummer to når det gjaldt veiinvesteringer med til sammen 486 millioner kroner. Kommune i Finnmark investerte 107 millioner kroner og brukte 135 millioner kroner på drift og vedlikehold av sitt kommunale veinett i 2015. 

Finnmarkskommunene bruker mest per innbygger på vei

Regnet per innbygger var gjennomsnittskommunens brutto driftsutgifter til vei om lag 1 000 kroner i både 2014 og 2015. Investeringene i veisektoren økte med nesten 11 prosent til 846 kroner per innbygger i 2015. Kommunene i Finnmark hadde høyest nivå på både brutto driftsutgifter og investeringer i vei med henholdsvis 1 780 kroner og 1 420 kroner per innbygger i gjennomsnitt. Deretter fulgte Nordland med 1 760 kroner i brutto driftsutgifter og Aust-Agder med 1 390 kroner i investerte kroner i vei per innbygger. Kommunene i Akershus investerte i gjennomsnitt 1 005 kroner per innbygger i vei i 2015, som er 19 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende driftsutgifter i Akershus-kommunene var 840 kroner i 2015. Dette var 20 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. Oslo var desidert jumbo blant kommunene regnet i driftsutgifter til vei per innbygger med knapt 590 kroner i 2015. Regnet per kilometer vei var bildet stikk motsatt: Oslo kommune brukte 338 000 kroner i gjennomsnitt per kilometer vei i 2015. Dette er 70 prosent mer enn gjennomsnittet for kommunene i fylket som fulgte dernest - Buskerud med 198 500 kroner - og 154 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Nesten 600 millioner kroner til gatebelysning

Kommunene har ansvaret for gatebelysning langs riks- og fylkesveiene, samt belysning langs kommuneveiene. Dette er en betydelig utgiftspost i de kommunale regnskapene og beløp seg til 595 millioner kroner i 2015. For hvert av årene i perioden 2010-2012 utgjorde denne utgiftsposten om lag 550 millioner kroner, mens den økte til rundt regnet 600 millioner kroner for hvert av de tre påfølgende årene. Om lag 475 millioner kroner gikk til belysning langs kommunale veier i 2015, mens drøyt 120 millioner ble brukt til å lyse opp riks- og fylkesveier med kommunalt ansvar for belysning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB