14064
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14064
Norske lastebiler har tapt andeler
statistikk
2000-03-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norske lastebiler har tapt andeler

I 1990 var drøyt 50 prosent av alle lastebilene med last som passerte grensen norske. I 1999 var den tilsvarende andelen snaut 45 prosent. Det er særlig de svenskregistrerte bilene som har økt sine andeler på bekostning av de norske.

Til sammen var 81,5 prosent av alle bilene med last som passerte norsk tollsted i fjor fra Norge og Sverige.

 Andel innpasserte og utpasserte biler, etter nasjonalitet. 1990-1999. Prosent

Også biler fra andre nasjonaliteter har økt sine andeler svakt. Mens de i 1990 hadde en andel av de innpasserte og utpasserte bilene på 15,5 prosent, var den økt til 18,5 prosent i 1999. I alt passerte vel 557 000 biler grensen i 1999, mot drøyt 424 000 i 1990. Økningen fra 1998 til 1999 var på 5 prosent.

Vi får et tilsvarende bilde hvis vi ser på fraktet mengde. I 1990 transporterte de norske bilene snaut 49 prosent av alt godset, mot snaut 45 prosent i 1999. Også her er det de svenskregistrerte bilene som har økt sin andel mest. I alt ble det fraktet 8,8 millioner tonn gods over grensen i fjor. Dette er 4,1 prosent mer enn i 1998 og vel 40 prosent mer enn i 1990.

 Godstransport med lastebil over grensen. 4. kvartal 1996-1999. Tonn

Økning i 4. kvartal

Det ble transportert vel 1 million tonn ut av landet i 4. kvartal 1999, en økning på 12,2 prosent fra 4. kvartal i 1998. Det ble fraktet nesten 1,3 millioner tonn gods inn til Norge. Dette var en økning på 3,6 prosent i forhold til 4. kvartal 1998.

Vel 145 000 lastebiler med last passerte grensen i 4. kvartal. Over 81 000 lastebiler passerte grensen på vei til Norge. Dette var en økning på 4,7 prosent sammenlignet med 4. kvartal 1998. Nesten 65 000 biler kjørte ut av landet, en økning på 11,6 prosent.

Trafikken over Svinesund tollsted økte med vel 10 prosent fra 4. kvartal 1998, og utgjorde 1,1 millioner tonn gods ved utgangen av 4. kvartal i 1999. Dette utgjorde 48,3 prosent av den totale mengden. Det passerte vel 72 000 lastebiler med last over Svinesund, mens det over Hån/Ørje passerte vel 28 000 biler. Dette utgjorde til sammen 68,8 prosent av alle lastebiler med last som passerte inn eller ut av Norge i 4. kvartal 1999, nesten det samme som i tilsvarende periode i 1998.

Tabeller: