14090_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
14090_om
statistikk
2014-04-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
false
Statistikken gir tall på registrerte og vrakede personbiler og varebiler. Ved årskiftet 2013/2014 var det 2,92 millioner personbiler og lette varebiler i Norge.

Bilparken2013

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Bilparken
Emne: Transport og reiseliv

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personbiler:

 • 101 Personbil, unntatt ambulanse

Bobiler:

 • 316 Campingbil iht. forskrift om engangsavgift § 2-5 som endret pr. 1. januar 2009

Ambulanser: 

 • 106 Personbil (Ambulanse)
 • 107 Personbil (Leilighetsambulanse)

Busser: 

 • 201 Buss, registrert første gang her i landet før 1.1.1983
 • 210 Buss, registrert for mindre enn 17 passasjerplasser
 • 211 Buss (Klasse 1)
 • 212 Buss (Klasse 2)
 • 213 Buss (Klasse 3)
 • 214 Buss (Klasse 2 og 3)
 • 215 Buss, under 6 meter med inntil (mindre enn) 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er fastmontert i fartsretningen

Kombinerte biler:

 • 301 Kombinert bil

Varebiler:

 • 310 Varebil, registrert første gang her i landet før 1.1.1981 og varebil (Klasse 1) registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 314
 • 311 Varebil (Klasse 2), registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 315
 • 312 Varebil (Begravelsesbil), (tidligere Likbil)
 • 313 Varebil (Campingbil). Registrert før 1.1.2009
 • 314 Varebil (Klasse 1), fortollet etter 31.3.2001
 • 315 Varebil (Klasse 2), fortollet etter 31.3.2001

Lastebiler:

 • 320 Lastebil (med plan), åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Registrert før 1. januar 2005
 • 321 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Registrert før 1. januar 2005
 • 323 Lastebil (bergingsbil). Registrert før 1. januar 2005
 • 325 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre
 • lastebiler som ikke er ført opp med egen kode. Registrert før 1. januar 2005
 • 330 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert før 1. januar 2005
 • 335 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert før 1. januar 2005
 • 336 Lastebil (Campingbil) Registrert før 1.1.2009
 • 340 Trekkbil
 • 350 Beltebil
 • 360 Lastebil (med plan), åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                         
 • 361 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                            
 • 363 Lastebil (bergingsbil). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                                    
 • 365 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre lastebiler som ikke er ført opp med egen kode. Registrert 1. januar 2005 eller senere                                                       
 • 370 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere                                 
 • 375 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere             
 • 380 Lastebil (med plan) og totalvekt mindre enn 7501 kg, åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)                                                      
 • 381 Lastebil (med lukket godsrom) og totalvekt mindre enn 7501 kg, herunder flyttebil, termovogn, bankbuss m.v. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)

Traktorer:

 • 401 Traktor

Motorredskaper:

 • 501 Motorredskap (motorkran)
 • 502 Motorredskap (motorsprøyte)
 • 503 Motorredskap (motorstige)
 • 509 Motorredskap, annen motorredskap

Mopeder:

 • 601 Moped

Lette motorsykler:

 • 610 Lett motorsykkel

Tunge motorsykler:

 • 620 Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel, og 3 og 4 hjuls motorsykkel
 • 621 Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

Beltemotorsykler:

 • 630 Beltemotorsykkel

Tilhengere:

 • 701 Påhengsvogn (med tank), ikke til traktor
 • 702 Påhengsvogn (til traktor)
 • 703 Påhengsvogn (campingtilhenger)
 • 709 Påhengsvogn, annen påhengsvogn

 • 711 Slepvogn (med tank), ikke til traktor

 • 712 Slepvogn (til traktor)

 • 713 Slepvogn (campingtilhenger)

 • 719 Slepvogn, - annen slepvogn

 • 721 Semitrailer (med tank), ikke til traktor

 • 722 Semitrailer (til traktor)

 • 723 Semitrailer (campingtilhenger)

 • 729 Semitrailer, annen semitrailer

Kommuner og fylker: 

 • Fordeling på region refererer til eiers adresse registrert i det sentrale Motorvognregisteret. Dette vil ikke alltid være samsvarende med hvor kjøretøyet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kjøretøyet eies av leasingselskap

Standard klassifikasjoner

Standard for kjøretøygrupper: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/111 

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kommune og fylke

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig.

Aktualitet:

 • Statistikken over kjøretøyparken refererer til situasjonen den 31. desember.
 • Statistikken over antall biler vraket mot pant er sum for hele kalenderåret.
 • Statistikken over antall nyregistrerte biler er sum for hele kalenderåret. 

Statistikken publiseres om lag 13 uker ut i det påfølgende året.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til Eurostat og OECD.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Krypterte produksjonsdata lagres på mikronivå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over kjøretøyparken er å vise struktur og utvikling; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og etter drivstofftype for alle kjøretøygrupper og antall kjøretøy etter gjennomsnittsalder for person- og varebiler. Statistikken ble etablert i 1985.

Formålet med statistikken over biler vraket mot pant er å gi informasjon om antall person- og varebiler som vrakes gjennom panteordningen som ble innført 1. mai 1978. Statistikken ble etablert i 1985 og den ble slått sammen med statistikken over registrerte kjøretøy f.o.m. 2007.

Formålet med statistikken over nyregistrerte kjøretøy er å gi detaljert informasjon over alle kjøretøy som registreres i Norge etter drivstofftype for alle kjøretøygrupper. Statistikken ble etablert i 2020.

 

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av miljømyndigheter og -organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre som er interessert i opplysninger om alder og struktur på kjøretøyparken eller i opplysninger om antallet biler som samles inn via returordningen. Det er stor og allmenn interesse for tall som belyser bilparken, blant annet i trafikksikkerhets- og miljømessig sammenheng.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Fram til og med statistikkåret 2002, publiserte SSB en egen statistikk over  registrerte godsbiler . Enkelte av tabellene er videreført her.

 

Lovhjemmel

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven): https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2019-06-21-32 

EØS-referanse

Ikke aktuelt.

Produksjon

Omfang

Statistikken over kjøretøyparken omfatter biler med påmontert skilt per 31. desember. Den omfatter kjøretøy med alle typer skilt unntatt prøveskilt.

Statistikken over biler vraket mot pant omfatter person- og varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn som er levert inn til behandlingsanlegg som er godkjent av forurensningsmyndighetene til å skrive ut vrakmelding.

Statistikken over førstegangsregistrerte kjøretøy omfatter førstegangsregistrerte biler i Norge i løpet av året. 

Datakilder og utvalg

Kjøretøyregisteret i Statens vegvesen og vrakpantdata fra Skatteetaten. Kjøretøyregisteret inneholder tekniske og andre opplysninger om kjøretøyparken i Norge. Vrakpantdataene har opplysninger om antall vrakede biler og dato for når bilene ble vraket. Via registreringsnumrene til de vrakede bilene er det mulig å hente fram variable knyttet til de bilene som hvert år tas ut av trafikken.

 

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafil fra Statens vegvesen med situasjonsuttak per 31.12. over registrerte kjøretøy fra Kjøretøyregisteret. Datafil fra Skatteetaten over person- og varebiler vraket mot pant i løpet av forrige kalenderår.

Resultatene kontrolleres mot opplysninger fra Statens vegvesen.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall kjøretøy som oppfyller angitte kriterier. For person- og varebiler blir gjennomsnittsalder regnet ut.

Sesongjustering

Det foretas ingen sesongjustering av tallene.

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For statistikken over biler vraket mot pant er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1997. Tall for vrakede biler 1999-2003 er revidert i forhold til tidligere publiseringer. Disse årgangene inneholdt tidligere biler som var avregistrert i løpet av de foregående seks årene. F.o.m. publiseringen av 2004-tallene inneholder statistikken biler som var blitt avregistrert etter 1977.

For statistikken over kjøretøyparken finnes sammenlignbar statistikk tilbake til 1950. F.o.m. publiseringen av 2020-tallene påvirket kommunereform og registerendringer sammenlignbarheten for noen kommuner. I de fleste tilfeller ble kommuner slått sammen, men noen kommuner har blitt delt opp, eller grensene justert, ved at mindre områder overføres fra eller til en annen kommune. Statens vegvesens Kjøretøyregister innførte de første IT-løsningene i 1981. I 2020 ble Kjøretøyregisteret oppdatert med ny teknologi og nytt innhold. Endringene i bruk av variabler og kodelister i registeret påvirket antallet kjøretøy i noen kommuner. 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Dataene for kjøretøyparken hentes fra Kjøretøyregisteret i Statens vegvesen. For statistikkformål er det et problem at registeret ikke inneholder informasjon om hvem som faktisk disponerer bilen, for eksempel ved leasingkontrakter. Dette skaper problemer med å fordele kjøretøyparken korrekt på region.

Dataene over biler vraket mot pant hentes fra Skatteetaten. Det er generelt god kvalitet på dataene.

Revisjon

De tallene som frigis i mars hvert år er endelige.