Sterk vekst i kjøringen med elbiler og hybrider

Publisert:

De samlede kjørelengdene for norske elbiler og hybridbiler økte med mer enn 40 prosent fra 2016 til 2017 og sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor.

Bestanden av norskregistrerte elbiler og hybridbiler vokste sterkt i 2017 og kjørelengdene som ble tilbakelagt med disse biltypene, økte dermed også markert viser nye tall fra statistikken Kjørelengder.

Kjøringen med elbiler økte med 41 prosent fra 2016 til 2017 og utgjorde rundt 5 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i fjor. Personbiler i kategorien «andre drivstoff» (i hovedsak bensin- og dieselhybrider) økte kjøringen med 49 prosent i samme periode, noe som også utgjorde rundt 5 prosent av kjøringen med personbiler i alt. Dette tilsvarer omtrent andelene av personbilbestanden som er registrert i disse drivstoffkategoriene.

1 I hovedsak bensin- og dieselhybrider.

Figur 1. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype

2015 2016 2017
Elektrisk 793.6 1173.3 1654.7
Andre drivstoff¹ 17.2 1274.0 1897.1
Bensin 13416.1 12110.2 11413.8
Diesel 20097.3 20420.4 20334.9

Den samlede kjøringen med tradisjonelle bensin- og dieseldrevne biler falt med henholdsvis 6 og 0,4 prosent fra 2016 til 2017. Kjøringen med bensindrevne personbiler stod dermed for 32 prosent av kjøringen med personbiler i alt i 2017, mens de dieseldrevne personbilene stod for 58 prosent av kjøringen.

Dieseldrevne personbiler kjører lengst

Blant personbilene i alt er det fortsatt dieselbilene som jobber hardest på veien med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på rundt 15 100 kilometer i 2017. Bestanden av bensindrevne personbiler har en høyere snittalder enn dieselbilene og en lavere gjennomsnittlig kjørelengde på noe over 9 100 kilometer i året.

De beregnede gjennomsnittlige kjørelengdene for personbiler drevet av elektrisitet og av andre drivstoff var henholdsvis 11 800 kilometer og 12 900 kilometer i 2017. For disse personbiltypene er imidlertid gjennomsnittstallene påvirket av den sterke veksten i bestanden av elbiler og hybridbiler i 2017 som medførte at en stor andel av bilene ikke var i bruk gjennom hele året.

To tredeler av kjøringen skjer med diesel

Dieseldrevne godsbiler, busser og personbiler kjørte til sammen rundt 29,9 milliarder kilometer i 2017, omtrent det samme som året før. Dette utgjorde 66 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer i 2017. Bensindrevne kjøretøyer tilbakela samtidig rundt 11,6 milliarder kilometer på veiene og fikk med det redusert sin andel av den samlede kjøringen til 26 prosent.

Figur 2. Kjørelengder for kjøretøy i alt, etter drivstofftype

2017
Elektrisk 4 % 1683.9
Andre drivstoff 4 % 1956.7
Bensin 26 % 11645.8
Diesel 66 % 29921.4

Elektrisk drevne kjøretøyer og kjøretøyer drevet med andre drivstoff økte begge sine andeler av den samlede kjørelengden for norske kjøretøyer fra rundt 3 prosent i 2016 til rundt 4 prosent i i fjor.

Samlet kjøring økte med 0,9 prosent

Norske kjøretøyer tilbakela i alt 45,2 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2017. Det er en økning på 0,9 prosent i den samlede kjøringen med norske personbiler, lastebiler og busser fra året før.

Figur 3. Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Store lastebiler i alt 2011.7 2021.4 1888.6 1810.8 1878.4 1938.0 1932.9 1960.5 1964.1 1977.7 2007.1
Små godsbiler i alt 7385.9 7604.9 7445.2 7390.4 7382.2 7541.0 7466.6 7364.4 7265.4 7275.2 7322.7
Busser i alt 721.6 694.2 644.9 622.6 611.0 596.9 583.1 572.1 564.3 570.3 577.5
Personbiler i alt 32247.2 32713.7 32631.1 32737.3 33032.0 33876.2 33930.5 33841.1 34324.1 34977.9 35300.5

Personbiler i alt stod for 78 prosent av kjøringen i 2017, mens varebiler og andre små godsbiler stod for 16 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer. Mer spesialiserte arbeidshester som lastebiler og busser stod for henholdsvis 4 prosent og noe over 1 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2017.

Ny beregning av kjørelengder for elbiler 2015–2017

Kjørelengdestatistikken baserer seg på måleravlesingsdata fra periodiske kjøretøykontroller. Beregningen av kjørelengder for biler som ikke har vært inne til sin første kontroll, er modellbasert (se Om statistikken). Den raske veksten i antall elbiler de siste årene, kombinert med den raske utviklingen i teknologi og rekkevidde for disse bilene, har imidlertid gitt visse utfordringer for den løpende modellberegningen av gjennomsnittlige og samlede kjørelengder for elbiler. I forbindelse med publiseringen av kjørelengdestatistikken for 2017 har Statistisk sentralbyrå derfor utviklet en mer detaljert modell for beregning av disse kjørelengdene. Samtidig har de beregnede kjørelengdene for elbiler blitt justert for årene 2015 og 2016 ved bruk av den nye modellen.

Kontakt