Mindre frakt med utenlandske lastebiler

Publisert:

I 2018 ble det fraktet 268,5 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 12 millioner tonn. Dette er 8,8 prosent mindre enn i 2017.

Norske lastebiler fraktet 256,4 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2018. Det er 0,3 prosent mer enn i 2017, viser tall fra Godstransport med lastebil. Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 4,5 prosent i 2018. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 2017.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde (tonn) etter type kjøring

Kabotasjekjøring i Norge Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet Kjøring fra Norge til bilens registreringsland Kjøring til Norge fra bilens registreringsland
2009 4.7 22.5 27.3 45.5
2010 4.9 23.1 26.1 45.9
2011 7.1 23.0 26.2 43.8
2012 7.1 24.6 23.1 45.2
2013 10.6 35.7 20.0 33.7
2014 12.7 34.7 21.4 31.2
2015 10.0 35.9 18.2 35.9
2016 11.6 36.2 20.8 31.4
2017 11.6 45.2 14.9 28.3
2018 10.6 46.0 14.7 28.7

Mindre utført transportarbeid med utenlandske lastebiler

Det samlede transportarbeidet i forbindelse med kjøring til, fra og i Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,2 milliarder tonnkilometer i 2018. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 9,1 milliarder tonnkilometer. Det er nedgang på 4 prosent fra 2017. Norske lastebiler stod for 18,9 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, som er en økning på 1 prosent fra 2017. I 2018 kjørte norske lastebiler også 2,2 milliarder tonnkilometer mellom Norge og utlandet, som er en nedgang på 16,2 prosent fra året før.

Mindre tredjelandskjøring

Utenlandske lastebiler fraktet 7,3 prosent mindre gods mellom Norge og et annet land enn bilens hjemland i 2018. 46 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet, var tredjelandskjøring. Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 4,9 milliarder tonnkilometer i 2018, en økning på 1,1 prosent siden 2017.

Nedgang i kabotasje målt i tonn

Totalt ble nesten 1,3 millioner tonn gods transportert i kabotasje av utenlandske biler i Norge i 2018. Det tilsvarer 0,5 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler i Norge. Litauiske lastebiler fraktet mest gods, 261 300 tonn, i kabotasjekjøring i Norge i 2018. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte år. Dette indikerer at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

Svenske biler transporterer mest

Svenske lastebiler fraktet 3,1 millioner tonn gods på sine norgesturer i 2018, mens de polske bilene tok seg av 2,5 millioner. Latviske lastebiler fulgte etter med 1,3 millioner tonn gods. I 2018 utførte polske lastebiler 2,5 milliard tonnkilometer på sine turer til, fra eller i Norge, mens svenske lastebiler sto for 1 milliard tonnkilometer.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2018

2018
Storbritannia 57.0
Ungarn 60.5
Østerrike 62.7
Bulgaria 263.2
Tyskland 286.5
Romania 341.9
Nederland 368.2
Slovakia 370.2
Finland 385.6
Estland 616.0
Danmark 849.0
Latvia 1264.1
Litauen 1354.2
Polen 2503.0
Sverige 3104.1

Kontakt