Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo

Publisert:

Det var ein auke i talet på overnattingar ved hotell, campingplassar og hyttegrender i Noreg i oktober i år målt mot oktober i fjor. Det var særleg fleire hotellovernattingar i Oslo som bidrog til auken.

Tal frå Overnattingsstatistikken syner at det var om lag 2,2 millionar overnattingar ved kommersielle overnattingsverksemder i Noreg i oktober 2019. Dette er 192 000 fleire overnattingar enn i oktober 2018. Talet på overnattingar i oktober har auka med 20 prosent siste 5 år.

Figur 1 . Totale overnattingar i oktober siste fem år

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utanlandske 350886 401380 408583 401190 409298 464010
Norske 1511790 1593782 1618881 1646382 1630062 1767649

Sterk auke for hotell, men skilnader mellom fylka

I oktober var det om lag 1,9 millionar overnattingar ved norske hotell, ein auke på 9,7 prosent frå oktober i fjor. Både utanlandske og norske hotellovernattingar auka, med høvesvis 14,2 og 8,7 prosent.

Det var stor variasjon mellom fylka. Overnattingar i Oslo, Rogaland og Hordaland bidrog mest til oppgangen. Det var størst nedgang i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal.

Det er særskild talet på overnattingar med fritid som formål som har auka. Overnattingar med yrke som formål auka òg noko, medan kurs og konferanse var om lag uendra. Både for fritidsovernattingar og overnattingar knytt til yrke var auken størst i Oslo og Rogaland. 

Figur 2. Overnattingar på hotell etter fylke. Oktober 2019

ØSTFOLD 35916
AKERSHUS 190667
OSLO 470463
HEDMARK 38444
OPPLAND 67298
BUSKERUD 94946
VESTFOLD 52165
TELEMARK 35579
AUST-AGDER 13298
VEST-AGDER 50004
ROGALAND 144036
HORDALAND 211271
SOGN OG FJORDANE 46356
MØRE OG ROMSDAL 70302
TRØNDELAG 177406
NORDLAND 82990
TROMS 99573
FINNMARK 31078
SVALBARD 11206
Figur 2. Overnattingar på hotell etter fylke. Oktober 2019
ØSTFOLD 35916
AKERSHUS 190667
OSLO 470463
HEDMARK 38444
OPPLAND 67298
BUSKERUD 94946
VESTFOLD 52165
TELEMARK 35579
AUST-AGDER 13298
VEST-AGDER 50004
ROGALAND 144036
HORDALAND 211271
SOGN OG FJORDANE 46356
MØRE OG ROMSDAL 70302
TRØNDELAG 177406
NORDLAND 82990
TROMS 99573
FINNMARK 31078
SVALBARD 11206

Fleire norske overnattingar på campingplassar

• 173 000 overnattingar på campingplassar i oktober 2019

• Norske overnattingar gjekk opp med 6,4 prosent

• Utanlandske overnattingar var tilnærma uendra 

Fleire utanlandske overnattingar på hyttegrender

• 114 000 overnattingar på hyttegrender i oktober 2019

• Utanlandske overnattingar gjekk opp med 19 prosent

• Norske vart auka 9,5 prosent

Kontakt