Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Publisert:

Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

Norskregistrerte lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge er blitt gradvis redusert de siste årene, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil over grensen. I fjor fraktet norske biler 4,3 millioner tonn, en andel på 31,4 prosent.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2017 var andelen 27,3 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var 27,9 prosent i 2012.

Figur 1. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2008 5525262 3428579 613788 607352 367717 394366 388927 735126
2009 4895507 3049511 560021 483555 327032 398922 391969 705546
2010 5211161 3370620 606758 550732 368310 468515 537066 765495
2011 5112502 3615972 677392 543524 407027 490159 631464 856195
2012 5567680 3709720 739957 561679 438654 641378 747389 894633
2013 4800490 3666932 750750 528389 457888 851329 828568 931447
2014 4649316 3727393 796746 510790 454053 943305 959814 1021402
2015 4444844 3797113 774751 463447 470281 1013053 1094649 1098449
2016 4279486 3698511 795264 425917 497085 1122727 1250604 1211525
2017 4339551 3761363 810880 447017 499973 1246069 1439807 1254935

Figur 2. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Norske lastebiler Utenlandske lastebiler
2008 45.8 54.2
2009 45.3 54.7
2010 43.9 56.1
2011 41.4 58.6
2012 41.9 58.1
2013 37.5 62.5
2014 35.6 64.4
2015 33.8 66.2
2016 32.2 67.8
2017 31.4 68.6

Nedgang i markedsandeler både ved eksport og import

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 3,9 prosent fra 2016 til 2017. De norskregistrerte lastebilene fraktet 50,9 prosent av godset ut av landet i 2017. Markedsandelen gikk ned med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 19,4 prosent, sammenliknet mot 19,6 prosent i 2016.

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Import Eksport
2008 2491653 3033609
2009 2020415 2875092
2010 2152359 3058802
2011 2092040 3020462
2012 1986326 3581354
2013 1951742 2848748
2014 1742671 2906645
2015 1667110 2777734
2016 1590328 2689158
2017 1653171 2686380

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal 2017 transporterte lastebiler 3,5 millioner tonn gods over grensen. Det er 7,1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,5 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2016.

Endringer i transportmiddelfordeling

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.

Kontakt