252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier

Publisert:

De norskregistrerte lastebilene fraktet nær 252 millioner tonn gods i Norge i 2018, mens 4,7 millioner tonn ble transportert utenlands. Sammenlignet med året før er dette nesten det samme for nasjonale transporter og 6,4 prosent mindre for internasjonale.

Norske lastebiler transporterte nær 257 millioner tonn i Norge og utlandet i 2018, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebilTransportarbeidet var på 21 milliarder tonnkilometer. 89,4 prosent av transportarbeidet ble utført i forbindelse med kjøring i Norge.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

En tredel med tom bil

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands utgjorde 1,8 milliarder kilometer i 2018. Tilsvarende kjørte norske lastebiler 0,1 milliarder kilometer utenlands. Om lag en tredel av den tilbakelagte avstanden ved kjøring i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Tomkjøringsandelen var den samme for biler i leie- og egentransport, omtrent 30 prosent. Tomkjøringsandelen er mindre på utenlandsturene på grunn av godssammensetningen, som er en annen ved kjøring i Norge. I 2018 var den på 26,5 prosent.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2009 455.2 1213.0
2010 452.0 1304.0
2011 448.0 1297.5
2012 494.1 1379.7
2013 493.3 1465.3
2014 535.7 1469.3
2015 491.3 1501.5
2016 518.3 1325.3
2017 534.5 1319.7
2018 552.1 1277.5

Nedgang for internasjonale transporter

For utenlandsturene gikk både transporterte mengden og transportarbeidet ned med henholdsvis 6,4 og 15,4 prosent i perioden fra 2017 til 2018. Den gjennomsnittlige transportlengden ble redusert fra 53,3 mil per tonn til 48,2.

I forbindelse med kjøring i Norge hadde transportert mengde og transportarbeid i tilsvarende periode en liten økning, på henholdsvis 0,5 og 1,0 prosent. Dette tilsvarer 252 millioner tonn gods og 18,9 milliarder tonnkilometer. Den gjennomsnittlige transportlengden var på 7,5 mil per tonn.

Korte turer for massetransport

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde frakt av massetransport 152,5 millioner tonn, eller 60,5 prosent av all lastebiltransport. Målt i tonnkilometer var andelen 26,3 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår over korte distanser. Målt i tonnkilometer er transport av stykkgods og andre bearbeidede varer størst, med en andel på 27,0 prosent.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2018

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-. skogbruks- og fiskeprodukter 13.7 % 2601.2
Nærings- og nytelsesmidler 21.1 % 3998.2
Kull. koks. olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 11.8 % 2240.0
Malm. stein. grus. sand. leire. salt. sement. kalk. andre mineralske byggematerialer og avfall 26.3 % 4976.1
Andre bearbeidete varer og stykkgods 27.0 % 5105.0

Mindre transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et samlet transportarbeid på 5,3 milliarder tonnkilometer innenlands og i forbindelse med import og eksport i 4. kvartal 2018. Dette er 6,9 prosent mindre enn i samme kvartal i 2017. Transportmengden var omtrent det samme i den samme perioden, 70,2 millioner tonn mot 70,1 i 4. kvartal 2017.

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt