141274_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
141274
Små endringer i innovasjonsaktiviteten
statistikk
2013-12-19T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
innov, Innovasjon i næringslivet, innovasjonsaktivitet, innovative foretak, produkt-, prosess-, markeds- og organisasjonsinnovasjon, nyskaping, nye produkter og prosesser, innovasjonssamarbeidVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
false

Innovasjon i næringslivet2010-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i innovasjonsaktiviteten

Den samlede innovasjonsaktiviteten i norske foretak var uendret i perioden 2010-2012 sammenliknet med forrige undersøkelse. Andelen foretak med PP-innovasjonsaktivitet gikk ned 1 prosentpoeng, mens andelen som rapporterte om henholdsvis markeds- og organisasjonsinnovasjon, begge økte tilsvarende.

Innovasjon i næringslivet
2010 - 2012
Prosent av alle foretak 5+ ansatteProsent av foretak 10+
Innovasjons- aktivitet (produkt/prosess)Produkt- InnovasjonProsess- InnovasjonMarkeds- InnovasjonOrganisasjons- Innovasjon
Alle næringer2816112221
Industri3119122323
Tjenesteytende næringer3019122521
Andre næringer14461016
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte28171225..
10-19 sysselsatte2918112421
20-49 sysselsatte211281717
50-99 sysselsatte3217121821
100-199 sysselsatte4125172328
200-499 sysselsatte4620222732
500 sysselsatte og over6036323446

I næringslivet sett under ett rapporterte 28 prosent av foretakene å ha hatt PP-innovasjonsaktivitet i løpet av treårsperioden 2010-2012. Dette omfatter foretak som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter (varer eller tjenester) eller prosesser, PP-innovasjoner . Det inkluderer også foretak som har hatt aktivitet med tanke på å introdusere slike innovasjoner, men hvor aktiviteten har blitt avbrutt, eller ennå ikke er ferdigstilt. 21 prosent av foretakene introduserte organisasjonsmessige innovasjoner, mens 22 prosent introduserte markedsinnovasjoner.

Fortsatt nedgang for PP-innovasjon

Andelen foretak som introduserte PP-innovasjoner, gikk ned fra 23 til 21 prosent sammenliknet med forrige undersøkelse, som dekket perioden 2008-2010. Isolert sett er nedgangen i andelen PP-innovatører innenfor usikkerhetsmarginen, men tallene fortsetter en synkende trend som har blitt observert i de to foregående undersøkelsene. Andelen foretak som introduserte nye varer, gikk ned fra 14 til 12 prosent, og nye tjenester gikk ned fra 7 til 6 prosent. Andelen foretak som introduserte nye prosesser, ble redusert fra 13 til 11 prosent.

Nedgangen i andelen PP-innovatører skyldes en reduksjon i antall foretak uten egenutført forskning og utvikling (FoU) som rapporterte PP-innovasjoner i løpet av perioden. Antall foretak som har hatt både PP-innovasjoner og egenuført FoU, var uforandret eller marginalt høyere. For foretak som deltok i både inneværende og forrige undersøkelse, var det imidlertid en nedgang i antallet PP-innovatører både for foretak med og uten FoU. Samtidig har det vært en økning i antallet FoU-utførere fra forrige undersøkelse. Vi antar derfor at tendensen som observeres, er en generell nedgang i andelen PP-innovatører som det til en viss grad kompenseres for ved at flere små innovative foretak rapporterer egenutført FoU enn i forrige undersøkelse.

Stabile organisasjons- og markedsinnovasjoner

Andelen foretak som introduserte markedsinnovasjoner, og andelen som introduserte organisasjonsinnovasjoner, gikk begge opp 1 prosentpoeng sammenliknet med forrige undersøkelse. Markeds- og organisasjonsinnovasjoner er klart vanligst blant foretak som også har PP-innovasjonsaktivitet. Imidlertid var det en økning i organisasjons- og markedsinnovasjon for foretak både med og uten PP-innovasjonsaktivitet.

For organisasjonsinnovasjon er trenden mer eller mindre flat i de tre seneste undersøkelsene. Markedsinnovasjoner har tilsynelatende en klart økende trend. Dette skyldes imidlertid at foretak med fem til ni sysselsatte fikk en enklere formulering av dette spørsmålet for perioden 2006-2008, noe som viste seg å redusere rapporteringen av markedsinnovasjoner signifikant. Ser vi bort fra dette, er utviklingen mer eller mindre flat også her.

Flere samarbeider med konkurrenter

Undersøkelsen viser en økning på 2 prosentpoeng i andelen foretak med PP-innovasjonsaktivitet som har samarbeidet om innovasjonsutviklingen, fra 28 prosent i 2008-2010 til 30 prosent i 2010-2012. Målt i absolutte tall er antallet foretak med innovasjonssamarbeid mer eller mindre uendret. Den relative oppgangen skyldes primært at antallet foretak med PP-innovasjonsaktivitet har gått noe ned.

Vi ser også at en tendens til at det gjennomsnittlige antallet forskjellige samarbeidspartnere som oppgis, øker, noe som er en fortsettelse fra forrige undersøkelse. Dette medfører en økning i andelen av samarbeidende foretak for alle typer partnere, bortsett fra for “leverandører av utstyr, materiell, komponenter eller dataprogram”. Leverandørsamarbeidet er likevel nest hyppigst rapportert, med 57 prosent av de samarbeidende foretakene. Kun samarbeid med “klienter eller kunder i privat sektor” er hyppigere rapportert, med 59 prosent. Samarbeid med “konkurrenter” øker betydelig for andre undersøkelse på rad og er den type partner som har hatt den største endringen siden forrige undersøkelse, opp 9 prosentpoeng fra 21 til 30 prosent av foretakene med innovasjonssamarbeid.

Få offentlige anskaffelser krever innovasjon

Undersøkelsen for 2010-2012 har for første gang kartlagt i hvilken grad næringslivet har hatt innkjøpskontrakter for å levere varer eller tjenester til offentlig sektor, og i hvilken grad dette krevde, eller på annen måte har ført til, innovasjonsaktivitet i foretakene. 26 prosent har hatt slike kontrakter fra norsk offentlig sektor, mens 3 prosent rapporterer om kontrakter med utenlandsk offentlig sektor. Et stort flertall av de sistnevnte har også hatt innkjøpskontrakter fra norsk offentlig sektor.

Blant foretakene som har hatt slike innkjøpskontrakter, rapporterer til sammen 19 prosent at dette har medført innovasjonsaktivitet i foretaket. 8 prosent rapporterer at de har hatt minst en kontrakt hvor innovasjon har vært påkrevd som en del av avtalen. De resterende 11 prosent har hatt kontrakter hvor innovasjon ikke har vært et krav, men hvor slik aktivitet likevel har blitt utført som en følge av leveransen.

Utvalgsundersøkelse gir en viss usikkerhet i resultateneÅpne og lesLukk

Innovasjonsstatistikken bygger på innhentede oppgaver fra norske foretak, og utføres i kombinasjon med FoU-undersøkelsen. I datagrunnlaget inkluderes alle foretak med minst 50 sysselsatte. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes vektede totaltall basert på dette utvalget.

Siden innovasjonsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, er det en viss usikkerhet i resultatene. Denne usikkerheten er større for de minste foretakene enn for de store foretakene. Sammenlikninger over tid for enkeltnæringer bør også gjøres med forsiktighet, særlig i de tilfellene hvor det er få foretak i populasjonen.