143789_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/politi_statres/aar
143789
Mer ressurser og økt aktivitet
statistikk
2013-12-03T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
politi_statres, Politi og påtale - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk, aktiviterer og resultater,totale utgifter, egenproduksjon, avtalte årsverk, anmeldelser, etterforskning, oppklaringsprosentKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Politi og påtale - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Mer ressurser og økt aktivitet

Driften av politi og påtalemyndighet kostet 14,2 milliarder kroner i 2012, som er 621 millioner mer enn i året før. Antall årsverk økte relativt mer enn befolkningsveksten, og indikatorene tyder på en høyere aktivitet i arbeidet med straffesaker og utlendingssaker i 2012 enn i 2011.

StatRes. Politi og påtale. Egenproduksjon og avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Absolutte tall
2012
Egenproduksjon (mill. kr)14 226,8
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt13 983

Politi og påtalemyndighetens utgifter til egenproduksjon var 14 227 millioner kroner i 2012. Dette er 4,4 prosent mer enn i 2011. Lønnskostnadene var i alt 9 861 millioner kroner, og kostnadene knyttet til kjøp av varer og tjenester var 4 366 millioner. Dette er henholdsvis 4 prosent og 5,2 prosent mer enn året før.

Politidistriktenes kostnadsutvikling forskjellig fra andre enheters

Andelen av utgiftene til egenproduksjon som knytter seg til lønn, var 69,3 prosent i 2012. Andelen er dermed tilnærmet like stor som året før. Lønnsandelen er imidlertid svært ulik for politidistriktene, hvor de samlede lønnskostnadene utgjorde 77 prosent, og andre enheter i politiet og påtalemyndigheten, som samlet sett hadde 49 prosent av sine driftsutgifter i form av lønnskostnader.

De 27 politidistriktene hadde utgifter til egenproduksjon på i alt 10 240 millioner i 2012, som er 3,7 prosent mer enn året før. For politidistriktene var utgiftene til kjøp av varer og tjenester 6,7 prosent høyere enn året før, mens lønnskostnadene økte med 2,8 prosent. Tilsvarende økte kostnadene til kjøp av varer og tjenester med 3,5 prosent og lønnskostnadene med hele 9 prosent i resten av politiet og påtalemyndigheten.

Av politidistriktene fikk Oslo mest

Det er relativt store forskjeller mellom de enkelte politidistriktene når det gjelder kostnadsutviklingen fra 2011 til 2012. I Oslo politidistrikt økte lønnskostnadene med 6 prosent og kostnadene til kjøp av varer og tjenester med over 14 prosent. Utgiftsøkningen i Oslo tilsvarer da nesten halvparten av hele økningen i driftsutgifter for alle politidistriktene samlet.

Flere årsverk både i politistillinger og enheter utenfor politidistriktene

Det var i alt 13 983 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i politiet og påtalemyndigheten i 2012. Dette innebærer 302 flere årsverk enn på samme måletidspunkt året før. Av disse var 164 årsverk i politistillinger – det vil si politiutdannet personell i bestemte stillingskoder.

I 2012 var det 11 472 årsverk i politidistriktene og 2 511 årsverk i andre enheter. Dette er henholdsvis 1,6 og 4,8 prosent flere enn året før. Andelen av alle årsverk som er i politidistriktene, gikk dermed ytterligere noe ned. Statistikken er sammenliknbar i perioden 2008-2012, og denne andelen er i denne femårsperioden blitt redusert fra 85,3 prosent til 82,0 prosent.

I 2012 var det 7 941 årsverk i politistillinger, som er 2,1 prosent flere enn året før. Politidistriktene hadde 7 211 slike politiårsverk, som er 130 flere enn på samme måletidspunkt i 2011. Ut fra de mer detaljerte tallene ser det ut til at de omfordelingene av årsverk mellom distrikter som skjedde i 2011 , ble noe reversert i 2012. Oslo politidistrikt hadde imidlertid fortsatt økning i 2012: Der var det 41 flere årsverk i politistillinger og 29 flere årsverk i andre stillinger enn året før.

Årsverkene økte noe mer enn befolkningsveksten

Politi og påtalemyndighet hadde i alt 2,8 årsverk per 1 000 innbyggere i 2012. SSB har sammenliknbar statistikk tilbake til 2005, og nivået i 2012 er det høyeste som er målt. Relativt til befolkningen har imidlertid årsverk i politistillinger holdt seg på et mer stabilt nivå og var som tidligere år 1,6 politiårsverk per 1 000 innbyggere i 2012.

Økningen i anmeldelser kan være tegn på høyere straffesaksaktivitet

Statistikken over anmeldte lovbrudd viser at politi og påtalemyndigheten registrerte i alt 394 000 lovbrudd i 2012. Av disse var nesten 274 000 forbrytelser. Dette er henholdsvis 3,6 prosent og 3,5 prosent flere enn året før. Flere vinnings- og narkotikalovbrudd, spesielt i Oslo, bidro mye til økningen.

Narkotika- og trafikklovbrudd anmeldes i stor grad av politiet selv. At antallet anmeldelser av slike lovbrudd var henholdsvis 7,3 prosent og 6,3 prosent flere i 2012 enn 2011, tilsier derfor at politiet hadde en økning i sin kontrollaktivitet. I tillegg ble det anmeldt flere volds- og seksuallovbrudd enn året før. Mange av disse er prioriterte saker for politiet og påtalemyndigheten, og økningene kan være indikasjoner på en høyere aktivitet i straffesaksarbeidet. I tillegg ble det anmeldt 4,7 prosent flere tyverier og andre vinningslovbrudd, som bidro mye til at politiet samlet sett måtte registrere 13 500 flere lovbrudd i 2012 enn året før.

Politiets sivile oppgaver

I tillegg til arbeidet med straffesaker har politiet og påtalemyndigheten mange andre oppgaver, blant annet innen forvaltningen og den sivile rettspleien. For eksempel mottok politiet, ved namsmannen, 5 000 søknader om gjeldsordninger og over 257 000 utleggsbegjæringer i løpet av 2012. Antallet gjeldsordninger var om lag som året før, mens det for utleggsbegjæringene var en økning på 6,2 prosent.

Flere utlendingssaker mottatt av politiet

Både politiet og andre etater mottar og behandler søknader og andre saker innenfor utlendingsforvaltningen. I 2012 mottok politiet samlet sett 184 700 slike saker. Dette er 7,7 prosent flere enn i 2011, og økningen var betydelig for mange av de underliggende sakstyper. Politiets arbeid innenfor utlendingsforvaltningen i 2012 inkluderte blant annet 67 500 saker med registrering av EØS-borgere og 29 500 søknader om familieinnvandring. Dette er henholdsvis 12,2 prosent og 7,7 prosent flere enn året før. Politiet mottok også 15 300 søknader om norsk statsborgerskap, som er hele 15,1 prosent flere enn i 2011. I tillegg ble det gjennomført 4 902 tvungne returer, som er 3,3 prosent flere enn året før.

Ulik metode gir forskjeller mellom SSBs og Politidirektoratets tall for årsverk Åpne og lesLukk

Forskjeller mellom SSBs og Politidirektoratets årsverkstall skyldes i hovedsak ulike måter å beregne årsverk på. Om SSBs beregningsmåte, se ordforklaring i teksten over. Politidirektoratets tall baserer seg på årsverksrammer og vil også omfatte ubesatte stillinger. Disse vil ikke regnes med i SSBs tall. Videre vil personer som er innbeordret til Politidirektoratet eller Politihøyskolen, og personer i utenlandstjeneste også bidra til differanse i tallene. Avgrensningen av årsverk i politistillinger er gjort på grunnlag av gitte stillingskoder og i samarbeid med Politidirektoratet. Til sist korrigerer SSB årsverkstallene for lange fravær, noe som bidrar til at SSBs tall blir noe lavere enn Politidirektoratets egne tall for politidekningen.