90449_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
90449
8 prosent flere alderspensjonister i 2011
statistikk
2012-11-01T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
nav_statres, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt), stønadsmottakere (av for eksempel dagpenger, attføring, sykepenger), bidragsmottakere, kontantstøttemottakere, alderspensjonister, uførepensjonister, AFP-pensjonister, arbeidsmarkedstiltak, driftsutgifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 prosent flere alderspensjonister i 2011

Arbeids- og velferdsetatens utgifter i form av utbetaling til alderspensjonister økte med nesten 12 prosent fra 2010 til 2011. Dette året hadde også den største økningen av pensjonister i perioden 2006-2011.

Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for å forvalte store overføringer i form av ulike stønader. Det siste året økte utgiftene knyttet til ulike overføringer til stønadsmottakere med 18,7 milliarder kroner, til nesten 358 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på om lag 5,5 prosent fra året før.

1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft. Fra dette tidspunktet har flere enn før rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. 718 670 personer mottok alderspensjon i 2011, året før var det totale antallet 663 800 pensjonister. Det innebærer en økning på mer enn 8 prosent. Alderspensjon utgjorde nesten 38 prosent av de totale overføringene fra Arbeids- og velferdsetaten til befolkningen i fjor. Alderspensjon er en rettighet som er opparbeidet, og som påvirkes av hvordan pensjonssystemet er utformet, samt antall personer som innfrir sine rettigheter.

Nedgang i etatens egne driftsutgifter samt færre årsverk

Arbeids- og velferdsetatens utgifter til egenproduksjon, det vil si etatens driftsutgifter utenom overføringer, var om lag 10 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en reduksjon på litt under 1 prosent sett i forhold til 2010. Det er første gang etaten har hatt en reduksjon i disse utgiftene i perioden fra 2006 - som er første år for publisering av denne statistikken.

Fra 2010 til 2011 var det en nedgang i antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i Arbeids- og velferdsetaten på nær 2 prosent, til i alt 11 931 årsverk. 

Stadig færre mottar barnebidrag

Fra 2006 til 2011 har stadig færre mottatt barnebidrag, det vil si underholdningsbidrag til barn. I 2006 var det nesten 109 170 personer som mottok bidrag, mens det i 2011 var knapt 87 920 personer som var bidragsmottakere. Dette er en nedgang på mer enn 19 prosent.

Antallet kontantstøttemottakere har også hatt en nedadgående trend, noe som fortsatte i 2011, med en nedgang på mer enn 6 prosent fra 2010. 30 140 personer fikk kontantstøtte i 2011, dette er det laveste nivået i perioden fra 2006.

Flere uførepensjonister

Det var en reduksjon i antall uføre fra nesten 297 500 personer i 2006 til 294 850 personer i 2007. Deretter lå antallet relativt stabilt i årene 2008 og 2009 med om lag 296 000 personer. Fra 2010 begynte uføretallene å øke, til omtrent 301 090 personer, og i 2011 var det 306 650 personer som fikk denne ytelsen. Samme år utbetalte Arbeids- og velferdsetaten 56,6 milliarder kroner til personer som var uføre. Det utgjør nesten 16 prosent av de totale utbetalingene fra etaten til befolkningen. I perioden 2006 til 2011 har det vært en økning i utbetalingene av uførepensjon på mer enn 17 prosent. Økningen i antall uførepensjonister har i samme periode vært på 3 prosent.

Tidligere ytelser erstattet av arbeidsavklaringspenger

Fra mars 2010 erstattet arbeidsavklaringspenger (AAP) de tidligere ytelsene tidsbegrenset uførepensjon, rehabiliterings- og attføringspenger. 171 760 personer mottok AAP i 2011, noe som er en nedgang sammenlignet med året før, da om lag 174 280 personer mottok denne ytelsen. Flertallet av dem som mottar denne ytelsen, har også oppfølgingsvedtak, i overkant av 77 prosent.