159811_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/meklingfam/aar
159811
Familievernkontorene tar en økende andel av meklingssakene
statistikk
2014-06-26T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
meklingfam, Mekling for foreldre, meklinger, samlivsbrudd, skilsmisse, separasjon, foreldreansvar, samværsrett, familievernkontor, familieverntjenester, eksterne meklere (for eksempel advokater, prester, psykologer)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Mekling for foreldre2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Familievern.

Innhold

Publisert:

Familievernkontorene tar en økende andel av meklingssakene

I 2013 ble det gjennomført drøyt 19 600 meklinger for foreldre, som er en reduksjon på snaut 4 prosent fra året før. Ved familievernkontorene var det en økning på 3 prosent. For eksterne meklere ble derimot antallet meklinger redusert med 27 prosent fra året før.

Avsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling.
Alle meklingsinstanserFamilievernkontorEksterne meklereProsentvis endring fra året før.
2013201320132012 - 2013
Hele landet19 62716 2333 394-3,7
 
Region
Region øst6 3545 895459-12,1
Region sør4 3073 2081 0994,4
Region vest4 2663 2769902,5
Region Midt-Norge2 7582 0906683,7
Region nord1 9421 764178-12,1
 
Meklingsårsak
Separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven)6 6845 5591 125-6,4
Samboerbrudd6 1875 1101 077-2,0
Saksanlegg etter barneloven6 7235 5321 191-2,6
Tilbakesendt fra retten (barneloven)333216,5

83 prosent av alle lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd som ble avsluttet i 2013, ble gjennomført ved et familievernkontor. Dette er en økning i andelen på 6 prosentpoeng fra året før. Denne typen mekling utføres også av eksternt oppnevnte meklere . Ved familievernkontorene var det i 2013 en økning i antall avsluttede meklingssaker på nesten 500, mens for de eksterne meklerne var det en nedgang på om lag 1 200 saker fra 2012 til 2013.

Mindre mekling ved skilsmisse, mer ved oppløste samboerforhold

34 prosent av sakene i 2013 gjaldt mekling ved separasjon eller skilsmisse, mot 35 prosent året før. Oppløste samboerskap var meklingsårsak for 32 prosent av sakene, mot 31 prosent i 2012. Som året før var sak etter barneloven årsak for 34 prosent av meklingssakene. 33 saker ble i 2013 sendt tilbake til mekling hos familievernet etter å ha vært i rettssystemet, også dette er på linje med året før.

Om man ser på utviklingen fra 2007, som er det første året med sammenlignbare tall på fordelingen av meklere etter meklingsårsak, er det en reduksjon i andelen som har separasjon/skilsmisse som meklingsårsak. Det er derimot en økning i andelen som har samboerbrudd og sak etter barneloven som meklingsgrunn.

Noe økning i ventetid …

14 prosent av alle meklingssakene i 2013 var påbegynt innen én uke etter at klienten kontaktet familievernet. Dette er en reduksjon i andelen med kortest ventetid på 1 prosentpoeng fra året før. Som i 2012 ble 29 prosent av sakene igangsatt i løpet av den andre uka. Andelen saker med to til tre ukers ventetid utgjorde imidlertid 31 prosent av alle sakene i 2013, mot 29 prosent året før. Man kan altså si at andelen som ventet mellom to og tre uker på å starte meklingssaken sin, økte med 2 prosentpoeng i forhold til året før. Andelen meklingssaker med mer enn tre ukers ventetid lå derimot uendret på 26 prosent i 2013.

I løpet av den siste syvårsperioden, fra og med 2007 til og med 2013, har utviklingen gått i retning av at en mindre andel venter under én uke på å få time til mekling, mens en større andel venter mellom én og tre uker. Andelen som må vente mer enn tre uker på time til mekling, har imidlertid vært relativt stabil i denne syvårsperioden.

... og noe økning i sakenes varighet

I 2013 ble 61 prosent av alle meklingssakene avsluttet etter den ene meklingstimen som er obligatorisk. Dette innebærer en reduksjon på 1 prosentpoeng fra året før. Samtidig gikk andelen saker hvor det var brukt fem timer eller mer, opp med 1 prosentpoeng. Dette antyder en økning i sakenes varighet målt i antall timer.

Av alle sakene som ble avsluttet i 2013, hadde 85 prosent en varighet på under to måneder. Året før var tilsvarende andel 86 prosent. Vi ser en økning på 1 prosentpoeng i andelen saker med varighet på over to måneder. Varigheten på meklingssakene, målt i antall dager, var noe lengre i 2013 enn året før. Dette er i tråd med utviklingen den siste syvårsperioden, som viser at en økende andel av sakene har en varighet på over seks måneder fra første time til dato for avslutning.

Vesentlig reduksjon i bruken av eksterne meklere

I 2013 var det en reduksjon på 6 prosentpoeng i bruken av eksterne meklere sammenlignet med det foregående året. Andelen eksterne meklingssaker utgjorde dermed 17 prosent av alle avsluttede meklinger, mot 23 prosent i 2012. Det er imidlertid innført et styringsparameter i Bufetat om å gjennomføre minst 75 prosent av alle meklingssaker ved familievernkontorene. Redusert bruk av eksterne meklere må sees i lys av dette.

I 2013 ble 83 prosent av alle meklinger gjennomført ved familievernkontorene på landsbasis. Det er imidlertid relativt store regionale forskjeller i bruken av eksterne meklere. Mens 93 prosent av alle meklingssaker i Region Øst ble gjennomført ved et familievernkontor i 2013, var tilsvarende andel for Region Sør og Region Midt-Norge på henholdsvis 74 og 76 prosent. Den resterende saksmengden ble overlatt til eksterne meklere.

I 2013 ble 36 prosent av alle eksterne meklingssaker gjennomført av advokater med privat praksis, mot 37 prosent året før. Med dette ble andelen advokater benyttet som eksterne meklere redusert for første gang siden 2008.

Når det gjelder bruken av prester i forbindelse med meklingssaker, var det en reduksjon fra året før i andelen på 2 prosentpoeng. For «privatpraktiserende psykologer» og «ansatte i PP-tjenesten» var det derimot en økning i samme periode på 1 prosentpoeng for hver av kategoriene.