159813_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kvalstonad/aar
159813
Færre mottar trygd etter kvalifiseringsprogrammet
statistikk
2014-06-25T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
kvalstonad, Kvalifiseringsstønad, kvalifiseringsprogram, sosialhjelpsytelser, stønadssituasjon.Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet
true
I 2013 er det færre som mottar trygdeytelser etter fullført kvalifiseringsprogram. Det har også vært en nedgang i sosialhjelpsmottak etter programmet på 2 prosentpoeng.

Kvalifiseringsstønad2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Økonomisk sosialhjelp.

Innhold

Publisert:

Færre mottar trygd etter kvalifiseringsprogrammet

Av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet, var det en nedgang på 8 prosentpoeng i andelen som går over på trygdeytelser. Andelen med sosialhjelp økte med 2 prosentpoeng fra 2012. Stadig færre avbryter programmet.

Kvalifiseringsstønad (prosent)
20122013
Deltakere under 20 år11
Deltakere 20-24 år1918
Sosialhjelp til livsopphold siste 2 mnd før KVP5049
Deltakere fullført program 31/122929
Figur 1. Andel som hadde mottatt ulike offentlige ytelser de siste to måneder før kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I overkant av 30 prosent av dem som deltok i kvalifiseringsprogrammet (KVP-programmet) i 2013, var i aldersgruppen 30-39 år. Denne aldersgruppen har desidert størst andel av alle KVP-deltakere, mens aldersgruppen 40 til 49 år er den nest største gruppen med knapt 23 prosent. Nesten 19 prosent av KVP-deltakerne var under 25 år i 2013.

Flest deltakere i Oslo og Akershus

Oslo og Akershus har flest deltakere i 2013, med henholdsvis 24 prosent og i overkant av 10 prosent av det totale antallet. Finnmark og Sogn og Fjordane har 1 prosent av deltakerne, og er dermed fylkene med færrest deltakere. I Oslo er nesten 38 prosent av KVP-deltakere i aldersgruppen 30-39 år, mens Akershus har rundt 29 prosent i samme aldersgruppe.

Færre rekrutteres fra statlige eller kommunale tiltak

Av dem som deltok i programmet i løpet av 2013, kom 41 prosent av deltakerne fra statlig eller kommunalt initiert oppfølging eller tiltak, en uke før registrert søknad om kvalifiseringsstønad. Slik oppfølging er som oftest kurs/opplæring eller arbeidstrening. Dette er en nedgang på 9 prosentpoeng fra 2012 da omtrent 50 prosent fikk oppfølging.

Inntekt før deltakelse i kvalifiseringsprogram

Om vi ser nærmere på hvilken inntekt KVP-deltakerne hadde før de startet på programmet, ser vi at knapt 9 prosent hadde individstønad , og 6 prosent mottok trygdeytelser. I underkant av 4 prosent av KVP-deltakerne hadde deltatt i Introduksjonsprogrammet , og mottok dermed introduksjonsstønad i perioden før de startet i kvalifiseringsprogrammet. For de øvrige KVP-mottakerne har vi ikke noen opplysninger om inntekt de to siste månedene før inntreden i programmet. Tallene for 2013 viser en nedgang i mottak av sosialhjelp før deltakelse i KVP, fra 64 prosent i 2012 til i overkant av 58 prosent i 2013.

28 prosent av deltakerne fikk statlig bostøtte via Husbanken i løpet av programmet, mens i underkant av 8 prosent mottok kommunal bostøtte. Aust-Agder og Troms var de fylkene hvor flest fikk sosialhjelp i tillegg til KVP, med henholdsvis 44 og 43 prosent. Sør-Trøndelag var fylket der færrest fikk økonomisk sosialhjelp, med knapt 3 prosent. Mer enn 25 prosent av deltakerne mottok økonomisk sosialhjelp samtidig med deltakelse i KVP-programmet.

Praksisplass er fortsatt mest brukt

Ser en på hvilke typer tiltak/aktiviteter/bistand som deltakernes program har bestått av i løpet av 2013, er det fortsatt praksisplass som dominerer. Tendensen er den samme for både de under og over 25 år. Andre programtiltak som er mye brukt for dem under 25 år, var tilrettelagt arbeidstrening, annen opplæring og fysisk aktivitet, mens behandlingstiltak knyttet til psykisk helse oftere ble benyttet for dem som startet i program i 2012. Programtiltak som sjelden ble tatt i bruk, var boveiledning, samtalegrupper og bistand fra miljøarbeider.

Nær to av tre fortsatte, færre uteblir

Ved årets slutt var nær to av tre av deltakerne fortsatt i KVP-programmet, mens mer enn 29 prosent hadde fullført programmet eller avsluttet etter avtale i 2013. Av dem som fullførte eller avsluttet programmet etter avtale, var andelen høyest i Vestfold og Sør-Trøndelag, med henholdsvis 47 og 45 prosent, Østfold lavest med 19 prosent. Andelen av dem som avbrøt deltakelsen ved å utebli fra programmet, var på samme nivå i 2013 som året før. Flest avbrutte programmer finner vi i Møre og Romsdal, med 7 prosent, i Sør-Trøndelag har ingen avbrutt programmet sitt i løpet av 2013.

Færre på trygd etter programmet

Inntektssituasjonen til deltakerne umiddelbart etter fullført program viser at nesten 30 prosent var avhengig av sosialhjelp etterpå, mot 28 prosent i 2012. Dette er en økning på 2 prosentpoeng i andelen som mottar sosialhjelp etter at de har gjennomført kvalifiseringsprogrammet. I 2013 var andelen som mottok sosialhjelp etter fullført program, høyest i Nord-Trøndelag med 42 prosent, mens Oppland og Østfold lå nest høyest med rundt 40 prosent.

Prosentandelen av dem som har gått over til ordinært arbeid i form av heltid eller deltid, har økt i perioden 2010-2012. Vi finner imidlertid at det er en nedgang fra 29 prosent i 2012 til 27 prosent i 2013. Det var flest som gikk over til ordinært arbeid i kommuner med innbyggere på 50 000 og over, mens det for tidligere år har vært i de minste kommunene med under 5 000 innbyggere at flest har gått over til ordinært arbeid etter endt program. Andelen som går over til ulike trygdeytelser etter endt program, har sunket jevnt fra 42 prosent i 2010 til 20 prosent i 2013. Tallene for 2013 viser en nedgang på totalt 8 prosentpoeng fra 2012.