52480_om_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kvalstonad/aar
52480_om
statistikk
2014-06-25T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
true
I 2013 er det færre som mottar trygdeytelser etter fullført kvalifiseringsprogram. Det har også vært en nedgang i sosialhjelpsmottak etter programmet på 2 prosentpoeng.

Kvalifiseringsstønad2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Økonomisk sosialhjelp.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Kvalifiseringsstønad
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Med deltaker i KVP menes en person som har vedtak om kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen § 35, kvalifiseringsstønad, og som

 - enten var i program ved begynnelsen av rapporteringsåret

- eller startet sitt program i løpet av rapporteringsåret

 Det skal også sendes inn skjema dersom deltakeren ved inngangen av rapporteringsåret var i permisjon fra program og i løpet av året avsluttet programmet uten å komme tilbake fra permisjonen.

 Det skal ikke sendes inn skjema for personer med vedtak om program dersom selve programmet ikke hadde startet ved utløpet av rapporteringsåret.

 

Antall deltakere som rapporteres på skjema 11 C, skal samsvare med de opplysninger NAV-kontoret gir til Arbeids- og velferdsdirektoratet om kvalifiseringsprogrammet.

Standard klassifikasjoner

Statistikken blir presentert etter alder, fylke og kommunestørrelse. De kommunevise tallene publiseres etter vanlig geografisk nivå i KOSTRA.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Slike opplysninger som av hensyn til personvern og utsagnskraft blir for detaljerte på kommunenivå, publiseres i stedet på lands- og fylkesnivå og etter kommunestørrelse.

Hyppighet og aktualitet

For statistikkårene 2009 og 2010 ble det i hovedsak bare frigitt tall på fylkesnivå og etter kommunestørrelse ved en særskilt publisering 2. halvår etter registreringsåret. F.o.m. statistikkåret 2011 gjøres en ordinær, kommunevis KOSTRA-publisering, i tillegg til at publiseringen på fylkesnivå og etter kommunestørrelse er videreført.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

 

Formålet med statistikk for kvalifiseringsstønad er å gi informasjon om kjennetegn ved deltakerne, innholdet i ordningen og resultatet av deltakelsen. Ordningen startet opp i 2007 i kommuner som hadde etablert NAV-kontor, og omfatter ved utgangen av 2010 samtlige kommuner unntatt en. Fra 2011 er ordningen landsdekkende, fordi alle kommuner da har etablert NAV-kontor. For 2008 ble mottakerne av KVP registrert på KOSTRA-skjema 11 Økonomisk sosialhjelp (skilt ut med særskilte spørsmål, og ikke publisert).

Kvalifiseringsprogrammet gis for inntil ett år. Det kan forlenges med ytterligere ett år, og enda mer ved behov.

 

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne av statistikken vil være offentlig forvaltning, herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet, allmennhet/ presse samt kommunene/ NAV-kontorene selv. Statistikken vil bli anvendt til å belyse geografiske forskjeller i kjennetegn ved deltakerne, innholdet i ordningen og resultatene av kvalifiseringsprogrammet.

Sammenheng med annen statistikk

Antall deltakere som rapporteres på skjema 11 C, skal samsvare med de opplysninger NAV-kontoret gir Arbeids- og velferdsdirektoratet om aktive KVP-program i løpet av året.

Lovhjemmel

Lov 18. desember 2009, nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 8. Lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven), §§ 2-2, 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

 

Statistikken bygger på opplysninger om hver enkelt mottaker av kvalifiseringsstønad i kommunene, rapportert på KOSTRA-skjema 11 C, Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad. Statistikken omfatter alle som hadde startet i kvalifiseringsprogram det aktuelle året. Den fylkesvise statistikken har opplysninger om mottakernes alder, mottak av andre offentlige ytelser før og underveis i programperioden, videre opplysninger om innholdet i programmet, om status for deltakelsen per 31/12 samt hvilken stønads- og livssituasjon deltakerne gikk til etter programmet.

I tillegg publiseres gjennom KOSTRA 6 KVP- opplysninger på kommunenivå.

Statistikken bygger på opplysninger om 10 244 KVP-deltakere i 2012. Arbeids- og velferdsdirektoratet opererer med i alt 11 090 deltakere samme år. Forskjellen mellom disse tallene skyldes i hovedsak at Oslo og Trondheim ikke har vært i stand til å sende filuttrekk med komplette data til SSB.

SSBs statistikk over livs- og stønadssituasjon etter fullført program bygger for 2012 på data for ca 2800 deltakere. Direktoratets tall viser ca 3900 fullførte program samme år. Årsaken til avviket skyldes dels underrapporteringen fra Oslo og Bergen, dels at en del andre kommuner har levert ufullstendige data her.

 

Datakilder og utvalg

KOSTRA-skjema 11 C, Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad.

Statistikken er basert på registreringer av alle mottakere av KVP ved NAV-kontoret i kommunene. For 2012 har samtlige kommuner sendt inn data av dem som hadde deltakere dette året

Datainnsamling, editering og beregninger

 

Innsamlingen skjer ved årlig innsending av elektroniske skjema og filuttrekk, som ledd i KOSTRA-rapporteringen. 3 mindre kommuner leverte papirversjoner for 2011.

Kommunene har oppgaveplikt og skal årlig levere de etterspurte opplysningene til Statistisk sentralbyrå.

KOSTRA-skjema 11 C ble innrapportert første gang for 2009. Rapporteringen var preget av en del startvansker for NAV-kontorene både mht forståelsen av skjema m/ veiledning og mht tekniske løsninger, herunder å sammenstille data fra ulike datakilder i kommunene.

Statistisk sentralbyrå fikk for 2009 bare gjennomført en sentralisert og overordnet revisjon av data, med sikte på å fjerne fra publiseringen kommuner med åpenbare feil. Til støtte for denne revisjonen ble bl.a. benyttet Arbeids- og velferdsdirektoratets summariske data fra NAV-kontorene (tertialrapportene). For 2010 ble det gjennomført revisjon på kommunenivå m/ utsending av feillister, men revisjonen var ikke komplett pga til dels svært mangelfulle data i en del kommuner. For 2011 og 2012 ble data oppfattet å være av så pass høy kvalitet at kommunepublisering kunne gjennomføres.

Det er ikke benyttet beregnede tall (ut over alminnelige forholdstall).

Konfidensialitet

De mest detaljerte opplysningene publiseres på aggregert geografisk nivå, slik at det ikke er fare for identifikasjon av enkeltpersoner. For de kommunevise tall benyttes vanlige regler for prikking av små tall i KOSTRA.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Om mulig effekt av frafall på de publiserte fylkestallene, se avsnittet "Omfang" ovenfor.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del kommuner har ikke rapportert rett antall KVP-deltakere på KOSTRA-skjema 11 C, jf definisjonen under pkt 4.1. Flere kommuner har også ufullstendige eller åpenbart feilaktige opplysninger om en del av sine brukere, og enkelte har sendt inn dubletter som Statistisk sentralbyrå har måttet korrigere for før publisering. For 2012 har Oslo og Trondheim ikke sendt inn oppgaver om alle sine deltakere.

De publiserte lands-, fylkes- og kommunestørrelsestall er ikke vektet for frafall/ underrapportering av kommuner. Dersom tallene for de kommuner som er holdt utenfor avviker fra kommunene som inngår i publiseringen, vil dette kunne påvirke de publiserte tallene for det berørte fylket. Jf det som er sagt ovenfor under avsnittet "Omfang".