13386
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/arkiv
13386
Flere enslige mindreårige asylsøkere
statistikk
2010-12-15T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Barnevernsinstitusjoner2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere enslige mindreårige asylsøkere

Aktiviteten i de ordinære barnevernsinstitusjonene gikk ned fra 2008 til 2009, mens institusjonstjenester rettet mot enslige mindreårige asylsøkere økte kraftig. Samtidig skjedde en dreining fra akuttplasseringer til omsorgsplasseringer ved institusjonene.

Det samlede tallet på institusjonsplasser var 1 868 ved utgangen av 2009. Dette var 18 plasser flere enn ett år tidligere. Økningen skyldes en plassøkning ved statlige omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere fra 69 til 120. Veksten i plasser for enslige mindreårige asylsøkere er i realiteten enda høyere, da private omsorgssentre ennå ikke er inkludert i plasstallene.

Driftsutgiftene i statlige og private barnevernsinstitusjoner var i overkant av 3,8 milliarder for 2009. Dette var en økning på nærmere 400 millioner kroner, eller 11 prosent, fra 2008.

Over 1 500 barn på institusjon

Ved utgangen av 2009 var 1 545 barn og unge plasserte i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere eller i sentre for foreldre og barn. Av disse var 214 enslige mindreårige asylsøkere.

Det totale antall oppholdsdager i løpet av året var 575 000, som er 25 000 flere enn i 2008. Økningen skyldes at oppholdsdagene knyttet til enslige mindreårige asylsøkere økte fra 30 000 til 74 500.

Flere asylsøkere i private institusjoner

Plasseringer av enslige mindreårige asylsøkere skjer dels på barnevernsinstitusjoner, og dels på egne omsorgssentre. Det har i 2009 vært en tydelig dreining mot plasseringer av enslige mindreårige asylsøkere i private institusjoner og omsorgssentre. Mens 37 prosent av alle oppholdsdager i 2008 var i private institusjoner og omsorgssentre, var andelen 53 prosent for 2009.

Færre akuttplasseringer, flere omsorgsplasseringer

Med hjemmel i lov om barneverntjenester blir barn og unge plassert i barnevernsinstitusjon. Omsorgsplasseringene, som også omfatter enslige mindreårige asylsøkere, var med 40 prosent den største gruppen i 2009. Akuttplasseringene utgjorde 9 prosent mot 12 prosent året før, og av disse ble tre av fire gjort i offentlige institusjoner. Andelen av institusjonsplasseringene som var frivillige plasseringer, var 34 prosent. Dette er litt lavere enn i 2008.

Det var flere gutter, drøyt 60 prosent, enn jenter i institusjon. Barn under 13 år i institusjon utgjorde 16 prosent av beboerne ved utgangen av året.

Enslige mindreårige asylsøkere påvirker også driftsutgiftene

Av de totale driftsutgiftene utgjorde de offentlige og private omsorgssentre og institusjoner henholdsvis 2 og 1,8 milliarder kroner. Økningen i driftsutgifter er størst for de offentlige institusjonene og omsorgsentrene, og private institusjoner og omsorgssentre i kategorien private andre. For disse kategoriene øker driftsutgiftene med henholdsvis 230 og 140 millioner kroner. Økningen har sammenheng med utviklingen i oppholdsdager.

Enslige mindreårige asylsøkere ble omfattet av statistikken fra og med 2008, og utgiftene til dette formålet er den viktigste årsaken til de økte driftsutgiftene. Tall fra Statres - barnevern viser at statens totale utgifter til enslige mindreårige asylsøkere utgjorde 460 millioner. Av dette gikk 250 millioner til driftsutgifter og 210 millioner til kjøp av private barnevernstjenester.

Driftsutgifter per oppholdsdag på 6 600 kroner

Driftsutgiftene per oppholdsdag for offentlige og private barneverninstitusjoner sett under ett, er 6 600 kroner. De statlige ligger om lag 1 000 kroner over dette i snitt per oppholdsdag, mens de private ligger om lag 1 000 kroner under dette gjennomsnittet.

Forskjeller i driftsutgifter per oppholdsdag må tolkes med forsiktighet siden utgiftene per oppholdsdag ikke er korrigert for ulikheter etter hvilken hjemmel barna er plassert med. I tillegg vil det også være enkelte forskjeller i føring av regnskaper mellom private og offentlige som påvirker tallene noe.

Liten økning i årsverk totalt, men forskjeller mellom regionene

Totalt var det 4 830 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i barneverninstitusjonene i 2009. Dette er en økning på 72 årsverk, tilsvarende 1,5 prosent, sammenlignet med 2008.

Årsverkene i alle de offentlige institusjonene i regionene øker, med unntak av Oslo kommune og Region vest. Størst økning var det i Region øst, og det er årsverkene ved institusjonene med plasseringer av enslige mindreårige asylsøkere som øker.

Nedgangen i Oslo kommune har sammenheng med at kommunen har redusert antall godkjente plasser fra 99 til 86 i løpet av 2009.

Med enslige mindreårige asylsøkere menes personer som kommer alene til Norge og ber om beskyttelse mot forfølgelse, og som oppgir å være under 18 år og å være uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting eller retur, mens de eldste enslige mindreårige asylsøkerne er under UDIs ansvar.

Kapittel 5A i barnevernloven, som omhandler omsorgssentre for mindreårige, ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 og trådte i kraft 1. juli samme år. Barna er plassert i godkjente statlige og private institusjoner og omsorgssentre. Det er i hovedsak § 5A - 1 . Opphold omsorgssenter for mindreårige og § 4 - 4 , 5 ledd . Hjelpetiltak for barn og barnefamilier som brukes ved plassering av enslige, mindreårige asylsøkere.

For mer informasjon, se http://www.bufetat.no/barnevern/ema/

Ideelle og andre private institusjoner

En barnevernsinstitusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret.

Offentlige institusjoner

Offentlige institusjoner omfatter institusjonene til de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Oslo kommune.

Administrasjon

Utgifter og årsverk til administrasjon er noe ulikt behandlet i offentlige og private institusjoner. En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1

Driftsutgifter

Driftsutgiftene inkluderer lønn og sosiale utgifter samt varer og tjenester som inngår i produksjonen av barnevernstjenester. Varer og tjenester som inngår i produksjonen, inkluderer for eksempel leie av lokaler, kontorutgifter, energi osv.

Regnskapene for private og offentlige barnevernsinstitusjoner skiller seg fra hverandre på enkelte områder, og dette har betydning for hva som omfattes av begrepet "driftsutgifter". En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1.

Kjøp av private tjenester

Det offentlige barnevernets kjøp fra private er ikke inkludert i driftsutgiftene, men vises som kjøp av private barnevernstjenester. Dette skillet er gjort for å vise hva det offentlige produserer selv, og hva som kjøpes av private tjenester.

Lovhjemmel

Akuttplasseringer er plasseringer etter barnevernlovens §§ 4-6, 1. ledd, 4-6, 2. ledd og 4-25.

Atferdsplasseringer er plasseringer etter lovens §§ 4-24 og 4-26.

Frivillige plasseringer er plasseringer etter lovens §§ 1-3, 4-3, 4-4, 2. ledd og 4-4, 5. ledd.

Omsorgsplasseringer er plasseringer etter andre paragrafer i loven, i hovedsak § 4-12, samt § 5A-1.

Tall etter region

I vedleggstabellene under er data presentert etter eierskap. Data fordelt etter både eierskap og region finnes i Statistikkbanken. De regionale tallene er i hovedsak publisert etter henvisende region, som i praksis faller sammen med barnets bosted (før innskriving i institusjon).

For øvrige definisjoner viser vi til ”Om statistikken”.

Tabeller: