13374
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverni/arkiv
13374
Økt aktivitet i barnevernsinstitusjonene
statistikk
2010-03-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barneverni, Barnevernsinstitusjoner, barnevern, private institusjoner, offentlige institusjoner, driftsutgifter, institusjonsplasser, oppholdsdager, omsorgsplasseringer, akuttplasseringer, adferdsplasseringer, barnevernspersonell (for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere)Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Barnevernsinstitusjoner2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aktivitet i barnevernsinstitusjonene

Den økte aktiviteten viser seg både i økt tjenesteproduksjon, flere årsverk og høyere driftsutgifter. En av hovedårsakene til aktivitetsøkningen er at barnevernet overtok ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år fra og med 2008.

SSB publiserer nå tall for 2008 og reviderte 2007-tall for barnevernsinstitusjoner.

Tallet på institusjonsplasser økte med 7 prosent fra 2007 til 2008. Ved utgangen av 2008 var det totalt 1 850 plasser. Økningen var noe større i offentlige enn i private institusjoner, noe som i hovedsak skyldes veksten i den statlige delen av tiltak for enslige, mindreårige asylsøkere. Fortsatt er flertallet, 55 prosent, av institusjonsplassene private. Av de private plassene er hver tredje eid av ideelle organisasjoner og stiftelser.

Over 1 500 barn på institusjon

Ved utgangen av 2008 var 1 521 barn innskrevet i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere eller i sentre for foreldre og barn. Barn som bodde i region Øst og region Vest, stod for hele 45 prosent av oppholdsdagene i institusjon.

Det totale antall oppholdsdager i løpet av året var 564 000. Antall oppholdsdager økte med 35 000 fra 2007, og økningen skyldes i hovedsak oppholdsdagene knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere.

Asylsøkere hovedsakelig i statsdrevne institusjoner

37 prosent av alle oppholdsdager for enslige, mindreårige asylsøkere var i private institusjoner, mens 63 prosent var i statlige.

Akuttplasseringer skjer i statlige institusjoner

Med hjemmel i barnevernsloven blir barn plassert i barnevernsinstitusjon. Ved utgangen av 2008 kom 36 prosent av institusjonsplasseringene i kategorien frivillige plasseringer. Nesten like mange, om lag en tredjedel, var omsorgsplasseringer. Akuttplasseringene utgjorde 12 prosent, og av disse ble tre av fire gjort i offentlige institusjoner. Det var flere gutter enn jenter i institusjon, nær 60 prosent gutter. 93 prosent av barna var minst 13 år gamle.

Enslige, mindreårige asylsøkere påvirker driftsutgiftene

Institusjonenes driftsutgifter var i 2008 i overkant av 3,4 milliarder kroner. Av dette var 1,8 milliarder driftsutgifter i offentlige institusjoner, mens 1,6 milliarder ble brukt i private. Fra 2007 har driftsutgiftene økt med 400 millioner. En av årsakene til økningen er at utgiftene til enslige, mindreårige asylsøkere er inkludert i statistikken for 2008, noe de ikke var i 2007. De enslige, mindreårige asylsøkerne er plassert både i private og statlige institusjoner og omsorgssentre.

Totalt kjøper det offentlige barnevernstjenester fra private barnevernsinstitusjoner for 1,5 milliarder kroner, av dette utgjør om lag 50 millioner kjøp av plasser for enslige, mindreårige asylsøkere.

Lavere driftsutgifter i private institusjoner

Driftsutgiftene per oppholdsdag for offentlige og private barneverninstitusjoner sett under ett er 6 100 kroner. De private ligger under dette gjennomsnittet, mens de statlige ligger over. Det er også forskjeller i driftsutgifter per oppholdsdag mellom de to gruppene private ideelle og private andre, i gjennomsnitt ligger de private som ikke er ideelle, lavere.

Forskjeller i driftsutgifter per oppholdsdag må tolkes med forsiktighet siden utgiftene per oppholdsdag ikke er korrigert for ulikheter når det gjelder med hvilken hjemmel barna er plassert. I tillegg vil det også være enkelte forskjeller i føring av regnskaper mellom private og offentlige som påvirker tallene noe.

Flere årsverk i barnevernsinstitusjonene

Fra 2007 til 2008 økte antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnevernsinstitusjonene med til sammen 4 prosent, eller 182 årsverk. Det er i de offentlige institusjonene økningen i årsverk er størst, med en oppgang på 8 prosent.

Reviderte tall for 2007

Det er mindre korrigeringer i 2007-tallene for årsverk og regnskaper.

Årsverkene for 2007 øker sammenlignet med tidligere publisering, fra 4 400 til 4 567 avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Om lag halvparten av økningen skriver seg fra de offentlige institusjonene. Økningen skyldes forbedringer i oversikten over godkjente barneverninstitusjoner for 2007.

Reviderte regnskapstall for 2007 medfører mindre korrigeringer for de private og de offentlige institusjonene. For de offentlige flyttes noe av driftsutgiftene over til kjøp av private barnevernstjenester, mens totale utgifter er uendret. De private institusjonenes regnskaper er nå fulltallige for 2007, noe som innebærer at driftsutgiftene øker med om lag 30 millioner.

Kjøp av private tjenester

Det offentlige barnevernets kjøp fra private er ikke inkludert i driftsutgiftene, men vises som kjøp av private barnevernstjenester. Dette skillet er gjort for å vise hva det offentlige produserer selv, og hva som kjøpes av private tjenester.

Endringer i populasjonen fra 2007 til 2008 - enslige, mindreårige asylsøkere er inkludert

Med enslig, mindreårig asylsøker menes en person som kommer alene til Norge og ber om beskyttelse mot forfølgelse, og som oppgir å være under 18 år og å være uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting eller retur, mens de eldste enslige, mindreårige asylsøkerne er under UDIs ansvar.

Kapittel 5A i barnevernsloven, som omhandler Omsorgssentre for mindreårige, ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 og trådte i kraft 1. juli samme år. Barna er plassert i godkjente statlige og private institusjoner og omsorgssentre. Det er i hovedsak § 5A - 1 . Opphold omsorgssenter for mindreårige og § 4 - 4 , 5 . Hjelpetiltak for barn og barnefamilier som brukes ved plassering av enslige, mindreårige asylsøkere.

For mer informasjon, se http://www.bufetat.no/barnevern/ema/

Endringer i regionsinndelingen i løpet av 2008 - Trondheim ble inkludert i region Midt-Norge

Trondheim opphørte som egen barnevernsregion f.o.m. 1. juli 2008, og inngår fra dette tidspunkt av i region Midt-Norge. I tabeller som registrerer aktivitet gjennom hele året, er tall for Trondheim vist for 1. halvår, mens tallene for 2. halvår inngår i region Midt-Norge. I tabeller som bygger på et telletidspunkt i 2. halvår, inngår Trondheim fullt ut i region Midt-Norge.

Ideelle og andre private institusjoner

En barnevernsinstitusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret.

Administrasjon

Utgifter og årsverk til administrasjon er noe ulikt behandlet i offentlige og private institusjoner. En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1

Driftsutgifter

Driftsutgiftene inkluderer lønn og sosiale utgifter samt varer og tjenester som inngår i produksjonen av barnevernstjenester. Varer og tjenester som inngår i produksjonen, inkluderer for eksempel leie av lokaler, kontorutgifter, energi osv.

Regnskapene for private og offentlige barnevernsinstitusjoner skiller seg fra hverandre på enkelte områder, og dette har betydning for hva som omfattes av begrepet "driftsutgifter". En oversikt er gitt i Om statistikken, avsnitt 5.1.

Lovhjemmel

Akuttplasseringer er plasseringer etter barnevernslovens §§ 4-6, 1. ledd, 4.6, 2. ledd og 4.25.

Atferdsplasseringer er plasseringer etter lovens §§ 4-24 og 4-26.

Frivillige plasseringer er plasseringer etter lovens §§ 1-3, 4-3, 4-4, 2. ledd og 4-4, 5. ledd.

Omsorgsplasseringer er plasseringer etter andre paragrafer i loven, i hovedsak § 4-12.

Offentlige og statlige institusjoner

Offentlige institusjoner omfatter institusjonene til de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Trondheim kommune (t.o.m. 30/6-08) og av Oslo kommune.

Tall etter region

I vedleggstabellene under er data presentert etter eierskap. Data fordelt etter både eierskap og region finnes i Statistikkbanken. De regionale tallene er i hovedsak publisert etter henvisende region, som i praksis faller sammen med barnets bosted (før innskriving i institusjon).

For øvrige definisjoner viser vi til ”Om statistikken”.

Tabeller: