Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp

Publisert:

Rundt 50 000 personer lever av sosialhjelp uten andre inntekter ved siden av. Barnefamilier får utbetalt mest, men utbetalingene varierer med familiesituasjon.

Av om lag 132 000 sosialhjelpsmottakere i 2017 var det 50 000 personer som levde av sosialhjelpen alene, uten å ha annen trygd eller pensjon i tillegg.

Totalt ble det utbetalt i overkant av 3,4 milliarder kroner i sosialhjelp til denne gruppen. Hver mottaker fikk i gjennomsnitt 10 500 kr per måned. Det er rundt 1 300 kr mer enn gjennomsnittet blant alle sosialhjelpsmottakere i 2017.

I gruppen som levde bare av sosialhjelp, varierer utbetalingene med mottakernes familiesituasjon. Mottakere med barn får mer utbetalt enn mottakere uten barn.

I tillegg er det forskjell mellom utbetalingene til enslige forsørgere og par med barn. Enslige forsørgere får i snitt utbetalt rundt 12 800 kr per måned, mens par med barn i snitt får omtrent 15 500. Utbetalingene øker med antall barn med mellom 1 400 og 2 800 kroner.

Mange ulike bo- og familiesituasjoner

Sosialhjelpsutbetalingene avhenger av mottakers sivilstatus, familiesituasjon og hvilke eventuelle andre personer mottaker har ansvar for å forsørge. Barnefamilier omfatter husholdninger der den ene eller begge foreldrene lever sammen med egne barn. I utgangspunktet vurderes barnefamilier som en samlet økonomisk enhet, men dette er ikke en ensartet gruppe. Ektepar har ansvar for å forsørge hverandre, og ansvar for å forsørge felles barn. Samboere har ikke ansvar for å forsørge hverandre, men har felles ansvar for å forsørge felles barn. Dermed kan et par som bor sammen uten felles barn være rettslig regnet som enslige. Hvis den ene parten har særkullsbarn kan deler av familien måtte vurderes for seg.

Figur 1. Gjennomsnittlig utbetalte beløp til enslige forsørgere og par med barn. 2017

Enslige med ett barn Enslige med to barn Enslige med tre barn Par med ett barn Par med to barn Par med tre barn
Hele landet 11485 13533 14933 12460 14517 17316

Relativt høye utbetalinger til enslige

Sosialhjelp utbetales av kommunene etter statlige veiledende satser, og skal dekke helt grunnleggende behov som mat, klær, husholdningsartikler og hygiene. Utbetalingene skal i tillegg ta hensyn til boligkostnader der mottakeren bor.

Som vist i figur 1, får enslige forsørgere utbetalt nesten like mye som par med barn, selv om den statlige satsen for enslige er 4 000 kroner lavere enn satsen for par. Dette kan tyde på at det er mindre forskjell mellom enslige og pars levekostnader enn den statlige satsen tilsier.

Barnetrygd regnes ofte som en del av inntekten

I utgangspunktet skal en person ha utnyttet alle andre inntektsmuligheter for å ha rett på sosialhjelp. Det finnes ikke standardiserte regler for hvilke inntekter og ytelser kommunen skal inkludere når de beregner en persons inntektsgrunnlag.

Det eneste kommunene har krav om å holde utenfor mottakers inntektsgrunnlag, er inntekter barn i familien tjener selv. Barn som vokser opp i familier som mottar sosialhjelp skal kunne disponere egen inntekt på link linje med andre barn, og skal ikke måtte bidra til å forsørge egne foreldre. Kommunen skal skjønnsmessig vurdere mottakers inntekter i hver enkelt sak, men fraværet av flere sentrale føringer skaper forskjellig praksis mellom kommuner.

85 prosent av landets kommuner inkluderer barnetrygd som en del av mottakers inntektsgrunnlag før de beregner sosialhjelpsutbetalingen, og 90 prosent inkluderer kontantstøtte. Tilsvarende var det 14 prosent av landets kommuner som inkluderte barns inntekt i beregningsgrunnlaget for utmåling av stønad.

Barnetrygd og kontantstøtte er beløpsmessig relativt store, og kan dermed være viktige overføringer for familier med sosialhjelp. Hvis barnetrygd og kontantstøtte regnes som inntekt, må kommunene ta hensyn til utgifter til barnet og eventuelt barnepass på utgiftssiden. Totalt forsørges rundt 21 500 barn av en sosialhjelpsmottaker som lever av sosialhjelp alene. 14 000 av disse bor i en kommune der barnetrygden inngår som en del av mottakers inntekt.

Figur 2. Kommuner som regner barnetrygd, kontantstøtte og barns inntekter som del av sosialhjelpsmottakeres inntekt. 2017

Barnetrygd Kontantstøtte Barns inntekter
Hele landet 85 90 14

Oslo utbetaler mest

Oslo har de høyeste gjennomsnittlige utbetalingene i landet, med 12 300 kr i måneden per mottaker. Andre store byer som Bergen, Trondheim og Stavanger ligger også i toppen.

Små kommuner utbetaler mindre, i snitt mellom 7 700 kroner og 8 800 kroner. Dette er naturlig siden det ofte er dyrere å bo i store byer sammenlignet med mindre steder.

Hva er sosialhjelp?

Sosialhjelp er en økonomisk ytelse som gis til personer som ikke er i stand til å forsørge seg selv. Sosialhjelp er behovsprøvd, og skal sikre midlertidig inntekt til forsvarlig livsopphold. Sosialhjelpen utbetales av kommunene etter fastsatte veiledende satser, og skal dekke helt grunnleggende behov som mat, klær, bolig og oppvarming. Utgiftsdekningen skal gjøre det mulig å opprettholde en nøktern levestandard, tilpasset den generelle velferdsutviklingen og lokalsamfunnet mottakeren er en del av. Hvis mottakeren har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i skole- og fritidsaktiviteter.

 

Kontakt