159837
159837
omssb
2014-01-24T14:50:00.000Z
no

A-ordningen – én datakilde for tre etater

Publisert:

NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. Forenkling og reduksjon av oppgavebyrde er i fokus.

A-ordningen betyr at SSB vil få informasjon om lønn og ansatte gjennom a-meldingen i stedet for flere ulike kilder som i dag. For arbeidsgivere som leverer oppgave for lønnsstatistikk betyr a-ordningen at dette skjemaet bortfaller. I tillegg vil eventuell ekstra dialog i forbindelse med utfylling av skjemaet også falle bort.

Bedre kvalitet på statistikken

Dette vil ha flere positive effekter på mange statistikker i SSB, og spesielt for lønnsstatistikken og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. For lønnstatistikken betyr dette bedre kvalitet på data fordi vi går fra et stort utvalg (med mange virksomheter) til å telle alle virksomheter og dermed får mindre usikkerhet i tallene. For sysselsettingsstatistikken vil vi med a-ordningen både få et bedre datagrunnlag og kortere produksjonstid.

For begge statistikker vil en felles rapportering av lønn og arbeidsforhold generelt gi bedre kvalitet samt bedre sammenheng mellom lønn og arbeidsforhold (arbeidstimer, yrke, næring) i lønns- og sysselsettingsstatistikken.

A-ordningen vil også ha positive effekter for produksjonen av blant annet KOSTRA, sykefraværsstatistikken, og nasjonalregnskapet.

Felles innsending

All rapportering i a-ordningen skal som hovedregel være elektronisk. Rapportering skal enten skje gjennom lønns- og personalsystemet, eller ved manuell registrering i Altinn.

De fleste lønns- og personalsystemer vil ha en løsning for innsending. Arbeidsgivere kan sende inn a-meldingen samtidig med lønnskjøringen. Dette er den raskeste og enkleste måten å rapportere på. A-meldingen skal leveres minst en gang per måned.

Opplysningspliktige som ikke leverer a-meldingen gjennom et lønns- og personalsystem må registrere a-meldingen manuelt i Altinn.

Rapportering på papir utgår med unntak av spesielle tilfeller etter søknad.

Privatpersoner som utbetaler lønn og veldedige eller allmennyttige organisasjoner eller institusjoner skal levere en forenklet a-melding.

Mer informasjon om a-ordningen

nettsidene til Skatteetaten  ligger det informasjon om hva arbeidsgivere og andre opplysningspliktige må gjøre for å forberede seg i 2014. I tillegg gis det informasjon om a-meldingen og hvordan den skal leveres, om prøvedriften (som gjennomføres i 2014), veiledning (for opplysningspliktige) og mye mer.

Har du spørsmål om hva a-ordningen betyr for SSB?

Ved spørsmål om hvordan a-ordningen påvirker SSB, kontakt:

• Håkon Grini, e-post: gri@ssb.no , telefon: 21 09 45 46

• Christoffer Berge, e-post: chb@ssb.no , telefon: 21 09 46 44

Hvis du har spørsmål vedrørende a-ordningen generelt, henviser vi til kontaktinformasjon på Skatteetaten .

Kontakt

Andre nettsteder