Regresjonsanalyse av andel som er mye plaget av ensomhet. Innvandrere fra utvalgte land. 2016. Oddsrater (OR), i logistisk regresjon

Tilbake til artikkelen

Regresjonsanalyse av andel som er mye plaget av ensomhet. Innvandrere fra utvalgte land. 2016. Oddsrater (OR), i logistisk regresjon1
  OR23
  Modell 1 Modell 2
1I tillegg til variablene som er vist, inngår også landbakgrunn, alder, kjønn, innvandringsgrunn, botid, religiøs tilhørighet, utdanning, arbeidstilknytning og utsatthet for vold i modellene. Ingen av disse, med unntak av landbakgrunn og religion, har statistisk sikre effekter
2Signifikansnivå: ** p < 0,01 (1 %), * p < 0,05 (5%)
3Oddsrater er et mål på hvor sterk sammenhengen mellom to fenomener er. En odds er sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke gjør det. Oddsratene uttrykker forholdet mellom ulike bakgrunnsfaktorer og oddsen for å være mye plaget av ensomhet. Oddsrate større enn 1 betyr at oddsen for å være plaget av ensomhet øker sammenlignet med referansekategorien, mens verdier under 1 innebærer lavere odds. Ser vi for eksempel på det å ikke ha en partner i landet, innebærer oddsraten på 4.7 at oddsen for å være mye plaget av ensomhet er 4.7 ganger høyere sammenlignet med oddsen for at innvandrere som er gift eller samboende er mye plaget av ensomhet
Boligsituasjon    
Eier bolig (ref.) 1,0 1,0
Leier bolig 2.1** 1.7**
Økonomiske problemer    
0 1,0 1,0
1 1.7* 1,6
2-3 3.0** 2.6**
4 3.8** 3.3**
Norskferdigheter    
Svært gode (ref.) 1,0 1,0
Gode 1,3 1,1
Mindre gode 1,3 1,1
Dårlige 1.9* 1,1
Aktivitetsbegrensninger    
Ingen (ref.) 1,0 1,0
Noe 1,5 1,4
Store 2.0** 2.1**
Helseproblemer    
0 (ref.) 1,0 1,0
1 1.6* 1.7*
2 2.0** 2.1**
Diskriminering    
0 situasjoner (ref.) 1,0 1,0
1 situasjon 1,3 1,3
2 situasjoner 1,5 1,3
3+ situasjoner 2.5** 2.2**
Samliv    
Gift/sambo (ref.) . 1,0
Forlovet/kjæreste . 1,2
Partner ikke i Norge . 4.7**
Singel . 2.6**
Tillit til andre    
Høy(ref.) . 1,0
Middels . 1,4
Lav . 1.9*
Familiekontakt    
Høy (ref.) . 1,0
Middels . 1,6
Lav . 1.9*
Venner i Norge    
Ja (ref.) . 1,0
Nei . 1.8**

Kontakt