12888_om_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/vppi/maaned
12888_om
statistikk
2014-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)15. juni 2014

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
Emne: Priser og prisindekser

Ansvarlig seksjon

Seksjon for prisstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Kjedet Young formel benyttes i produksjonen av prisindeksen. Dette er en variant av Laspeyres formel. En Laspeyres formel er særpreget av at vektgrunnlaget holdes konstant over tid. En kjedet Laspeyres prisindeks er en indeks satt sammen av flere Laspeyres prisindekser med ulike vekter. I VPPI endres vektene en gang i året.

Norsk marked er en samlebetegnelse for alle salg av varer produsert i Norge til kjøpere lokalisert i Norge. Prisobservasjoner skal være ab fabrikk (ex works)), dvs. salgspris ved fabrikkporten inkl. eventuell fakturert verdi av emballasje og transport med bedriftens eget personell og materiell, eksklusiv alle avgifter. Eksportmarkedet betegner salg av varer produsert i Norge til utenlandske kjøpere. Prisobservasjoner skal være FOB (free on board) ved norsk grense, eksklusiv alle avgifter.

Imputert verdi er en estimert pris der faktiske prisobservasjoner mangler.

Elementærnivå (eller mikronivå) er det laveste nivået hvor det beregnes indekser, og er nivået under nivået laveste vektnivå. I VPPI er HS elementærnivå.

Vektandelen er den andel av totalindeksen som et elementærnivå (en HS-vare) utgjør.

Standard klassifikasjoner

HS - (Harmonized System) - en internasjonal toll- og statistikknomenklatur. Norsk tolltariff bygger på HS (6 sifret) med nasjonale koder i 7 - og 8 siffer.

CPA - (Statistical classification of products by activity) - EUs standard for gruppering av produkter etter næring - benyttes for nasjonalregnskapsformål (se punkt 6.2)

SN2007 - (Standard for næringsgruppering) - norsk tilpasning av NACE Rev. 2, brukes i aggregeringen av indeksen.

Varegrupper &– EUROSTAT sin varegruppering (engelsk: Main Industrial Groupings (MIGS)) brukes i aggregeringen av indeksen.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Publiseres den 10. hver måned, samtidig med prisindeks for førstegangsomsetning og konsumprisindeksen. Fra januar 2001 er referanseåret lik 2000.

Internasjonal rapportering

Ingen.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data om bedrifter, produkter og priser er lagret i Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Vareprisindeksen for industrinæringene (VPPI) er en viktig del i et system for korttidsstatistikk utarbeidet for overvåking av norsk økonomi. Sammen med produsentprisindeksen (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler VPPI prisutviklingen i produsent- og importleddet av økonomien. De tre statistikkene dekker sammen prisutviklingen på tre markeder: norsk marked, eksportmarkedet og importmarkedet. Prisene som brukes til å beregne de tre statistikkene samles inn i samme undersøkelse. I likhet med PPI skal statistikken måle den faktiske prisutviklingen i produsentleddet ved salg til norsk marked og eksport. Til forskjell fra PPI kan VPPI revideres bakover i tid ved metodeforbedringer eller økt datagrunnlag. Siden ny næringsgruppering ( SN2007 ) ble innført i 2009 har det ikke vært behov for å revidere VPPI. Derfor er VPPI-seriene inntil videre identiske med PPI-seriene. Produsentprisindeksen ble første gang publisert i 1977, og VPPI er en videreføring av historiske PPI-serier. For mer om endringer i metodologi og publisering, se linkene Omlegging 2001 og Ny nomenklatur i høyre marg . Undersøkelsen finansieres i sin helhet over statsoppdraget.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige virksomheter (departementene, Norges Bank mfl.) og finans- og analysemiljøene. Indeksen blir også benyttet som grunnlag ved regulering av ulike typer kontrakter. I SSB er Nasjonalregnskapet en sentral bruker.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med produsentprisindeksen (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler VPPI prisutviklingen i produsent- og importleddet av økonomien. De tre statistikkene dekker sammen prisutviklingen på tre markeder: norsk marked, eksportmarkedet og importmarkedet.

VPPI er nært knyttet til produsentprisindeksen . Hovedforskjellen er at VPPI vil være gjenstand for revisjoner ettersom vi mottar mer data eller ved metodeforbedringer. Dermed vil VPPI ikke egne seg til justeringer av kontrakter eller lignende.

Kvartalsvis engrosprisstatistikk og byggekostnadsindeksene benytter prisdata samlet inn i forbindelse med produsentprisundersøkelsene.

Annen korttidsstatistikk for industrien, for eksempel produksjonsindeksen , ordrestatistikk og lagerstatistikk beskriver utviklingen i andre variabler i norsk industri, og publiseres for samme næringsgrupper som VPPI.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 2-2, 2-3 (tvangsmulkt) Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer) Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Rådsforordningen (EU) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om korttidsstatistikk. Kommisjonsforordningen 586/2001 Kommisjons- og rådsforordning 1158/2005 Kommisjons- og rådsforordning 1983/2005 Kommisjonsforordning 1503/2006 Kommisjonsforordning 656/2007 Kommisjonsforordning 472/2008

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle varer og utvalgte tjenester som produseres innen olje- og gassutvinning (NACE 06 (se punkt 4.2 for forklaring)), bergverksdrift (05, 07 og 08), tjenester til bergverksdrift og utvinning (09), industri (10-33) og kraftforsyning (35). Fra og med 2012 omfatter kraftforsyning både produksjon og distribusjon av elektrisitet. Tjenester til bergverksdrift og utvinning (NACE 09) ble inkludert i beregningen av VPPI fra og med januar 2012.

Varer innen følgende næringer er unntatt: bryting av uran- og thoriummalm (07.21), produksjon av kjernebrensel (24.46), produksjon av våpen og ammunisjon (25.4), bygging av skip og båter (30.1), produksjon av fly og romskip (30.3) og produksjon av militære stridskjøretøyer (30.4). Klassifiseringen av næringene er gjort i henholdt til SN2007 .

Informasjon om varer og priser hentes i all hovedsak fra bedrifter som tilhører disse næringene, hvor bedriftene er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) på grunnlag av informasjon fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Undersøkelsen omfatter ikke bedrifter med 10 eller færre sysselsatte.

Datakilder og utvalg

Den viktigste datakilden er skjemadata fra prisundersøkelsen som dekker de tre statistikkene PPI, PIF og VPPI. I tillegg benyttes elektroniske data fra bedrifter, data fra salgsorganisasjoner, data fra utenrikshandelsstatistikken og Nord Pool (Nordens kraftmarked), og spotpriser fra internasjonale børser.

Utvalget omfatter om lag 630 varegrupper (CPA-produkter, se punkt 4.3), som igjen består av ulike representantvaregrupper (HS-varer, se 4.2). HS-varene er valgt ut fra data fra utenrikshandelen og PRODCOM-undersøkelsen, der de valgte HS-varene skal dekke de valgte CPA-produktene. Antallet HS-varer er vanligvis cirka 3500 totalt på hjemme-, eksport- og importmarkedet, og en HS-vare er med i utvalget fordi den har vekt på minst ett av de tre markedene. Det lages dermed ikke indekser for alle HS-varer på de tre markedene. Utvalget av CPA-produkter og HS-varer justeres ifølge endringer i nasjonalregnskapet og utenrikshandelen. Det gjøres ved at vareutvalget og bedriftsutvalget oppdateres kontinuerlig. For å hente inn månedlige priser på varene brukes det et utvalg av bedrifter. I samarbeid med disse bedriftene velges et sett med varer, representantvarer, som skal dekke de valgte HS-varene (og CPA-produktene). Utvalget av bedrifter omfatter om lag 1300 bedrifter som rapporterer priser på omtrent 5000 produkter. Utvalget suppleres fortløpende, ved konkurser e.l. trekkes nye bedrifter.

Tabellen under viser en opptelling av antall prisobservasjoner som inngår i hver næring, inklusive både hjemme- og eksportmarkedene. Antallet reelle observasjoner varier noe fra måned til måned som følge av frafall.

Næring 1

Antall prisobservasjoner

per januar 2012

Næring 1

Antall prisobservasjoner

per januar 2012

01 33 19 49
02 3 20 247
03 24 21 26
05 2 22 149
06 3 23 154
07 11 24 134
08 72 25 255
09 63 26 189
10 409 27 133
11 53 28 320
12 3 29 74
13 52 30 12
14 66 31 79
15 27 32 111
16 187 35 2
17 110 Sum 3052

1 Standard for næringsgruppering (SN2007).

Datainnsamling, editering og beregninger

De tre statistikken PPI, PIF og VPPI dekkes alle av samme undersøkelse: Månedig prisundersøkelse ved salg til norsk marked, eksport og import. Dataene mottas gjennom papirskjema eller elektronisk skjema. Papirskjema sendes ut den 10. hver måned, frist for innsending er omkring den 17. Data fra utenrikshandelsstatistikken benyttes der disse vurderes som gode indikatorer på prisutviklingen, og elektrisitetspriser hentes fra Nord Pool (Nordens kraftmarked) . Priser og informasjon hentes også fra internasjonale kilder som Bureau of Labour Statistics , London Spot Markets og London Metal Exchange .

Indeksserier i VPPI kan revideres i ettertid, hvis ytterligere data og bedre metoder er tilgjengelig.

Papirskjemaene leses optisk. Elektroniske skjemaer hentes inn via Statistisk sentralbyrå sitt webbaserte rapporteringssystem (IDUN). Flere kontroller gjennomføres automatisk i elektronisk skjema, som for eksempel stor prisendring sammenliknet med forrige rapporterte pris. Skjemaene gjennomgår en manuell kontroll av administrative kjennetegn. Deretter gjennomføres maskinelle kontroller av punchefeil, dubletter, ekstremverdier og observasjoner med store prisendringer fra forrige måling. Det utføres kontroller på representantvaregrupper (HS-varer) og på varegrupper (CPA- produkter), og til slutt på publiseringsnivåer. Kontrollene foregår sortert på marked. Oppgavegiver kontaktes når det er store endringer som ikke kan forklares ved hjelp av informasjon fra rapporteringsskjema.

Frafall: Ved frafall av prisobservasjoner kontaktes oppgavegiver, og manglende data imputeres dersom oppgave uteblir. Kritiske enheter, dvs. bedrifter som rapporterer varer med stor innflytelse på aggregerte nivåer, prioriteres i oppfølgingsarbeidet. Frafall imputeres maskinelt med utviklingen i et høyere aggregat. En del CPA-produkter dekkes ikke av de utvalgte representantvarene. Disse imputeres ved å bruke endringsraten fra et høyere aggregat, f.eks. NACE 4. Hvilket aggregat som benyttes avhenger av hvor mange faktiske observasjoner som finnes innenfor gitte aggregat. På denne måten henter algoritmen utviklingen fra NACE 4-nivå, NACE 3-nivå osv. - den samme teknikken benyttes ved imputering av manglende prisobservasjoner.

På mikronivå (nivået under laveste vektnivå) benyttes Jevons formel som er geometrisk gjennomsnitt av prisendringer for varer innen samme representantvare (HS-vare se 4.2). En kjedet Young formel brukes i aggregeringen til høyere indeksnivåer. For VPPI totalt veies indekser for hjemme- og eksportmarkedene sammen på HS-nivå. Videre aggregeres indekser som et veid snitt av mikroindekser på HS nivå til sekssifret CPA-nivå, deretter til firesifret CPA-nivå og deretter i henhold til SN2007 . Vektene oppdateres årlig og bygger på nasjonalregnskapets produksjons- og eksportverdier fra siste endelige regnskap. For å sikre et mest mulig aktuelt vektgrunnlag i forhold til hver indeksperiode (kalenderåret) vil produksjonsverdier på mer aggregert nivå framskrives ved bruk av resultater fra kvartalsvis nasjonalregnskap. Dette sikrer at vektgrunnlaget alltid vil referere seg til året før hver indeksperiode. Referanseåret er 2000 (2000=100).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Innsamlede opplysninger er underlagt taushetsplikt (Statistikkloven, §2-4) og blir oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en forsvarlig måte. Bruk av data skjer i samsvar med de krav som stilles av Datatilsynet.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Produsentprisindeksen ble startet i 1977, og det finnes publiserte serier på 2-sifret ISIC-nivå fra 1977 og frem til og med desember 2000. Omleggingen i 2001 medfører et brudd i serien. VPPI er en viderføring av PPI-serier før 2000. Fra 2001 til 2008 ble indeksen beregnet og publisert etter SN2002 . Fra og med januar 2009 publiseres indeksen etter SN2007 . Det finnes tabeller over sammenhengen mellom de to nomenklaturene . Serier etter SN2007 finnes fra og med januar 2000 på 2-sifret NACE-nivå og for enkelte 3-sifrede nivåer, for hjemmemarkedet og totaler (hjemme- og eksportmarked samlet). Det publiserer også indekser etter varetype for å følge forordninger fra Eurostat. Indeksverdier fra serier beregnet etter ulike nomenklaturer er ikke sammenlignbare. Det er altså viktig å bruke indeksverdier fra samme serie når man ser på indeksutviklingen over tid.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Riktig utfylling av spørreskjemaet forutsetter at oppgavegiver har forstått definisjoner av kjennemerker og at det gis korrekte opplysninger. For å redusere effekter av mulige målefeil i innsamlingsfasen er spørreskjemaet utformet slik at hvert produkt som en bedrift rapporterer pris på over tid over tid er spesifisert i tekst og med anbefalt mengdeenhet. Oppgavegiver er oppfordret til å føre opp bedriftens egen produktkode eller beskrivelse for det aktuelle produktet og pris som ble rapportert i forrige måned blir preprintet på skjemaet. I tillegg er det utarbeidet et informasjonshefte der viktige kjennetegn er definert. Dette opplegget bidrar til oversiktlighet for oppgavegiver, men det kan likevel ikke utelukkes at feil kan forekomme.

Det forekommer at oppgavegivere over lengre tid rapporterer uendret pris. I mange tilfelle er det også riktig at priser er fast over tid noe som kan skyldes kostnader ved å endre priser (menykostnader). I enkelte tilfeller kan dette reflektere feil som trolig kan knyttes til manglende motivasjon hos oppgavegiver. Ved ekstreme tilfelle av uendret pris blir oppgavegiver kontaktet.

Dersom oppgavegiver rapporterer pris på et annet produkt enn det som er spesifisert på skjema - grunnet utgått vare eller at en vare temporært ikke er på lager for en periode - skal dette markeres på skjema. Unnlater oppgavegiver å gjøre dette kan produktendringer bli registrert som en prisendring. Normalt vil slike feil identifiseres.

Papirskjemaene leses optisk med automatisk tolkning, verifisering og overføring til elektronisk lagringsform. Den optiske lesningen har vist seg pålitelig for ulike statistikkområder. I samme operasjon produseres også elektroniske bilder av skjema. Dette gjør det praktisk mulig for revisor å sammenligne de optisk leste dataene med opplysningene gitt på skjema.

Frafall: Ved fristens utløp ligger svarprosenten på 85 - 90 prosent, mens den er om lag 97 prosent ved publisering. Ved totalfrafall, dvs. skjema mangler i sin helhet, kontaktes oppgavegiver og manglende data imputeres dersom oppgave uteblir. Her vil kritiske enheter prioriteres, dvs. bedrifter som rapporterer priser på varer med stor innflytelse på aggregerte indekser. Det er ikke beregnet noe mål på feil eller skjevheter på grunn av frafall.

I utvalget er det lagt stor vekt på å dekke de større bedriftene der disse er dominerende, for å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad.

Varians: Beregnes ikke

Skjevhet: Produktutvalget som følges i hver enkelte bedrift fastsettes i samarbeid mellom oppgavegiver og SSB. Oppgavegiver skal oppdatere dette fortløpende ved å erstatte produkter som utgår eller som av andre grunner blir mindre viktig for bedriftens omsetning eller ikke er representativ for prisutviklingen for denne varegruppen. For praktiske formål sier vi at prisutviklingen skal være representativ for bedriftens produkter. Dersom oppgavegiver unnlater eller glemmer å oppdatere produktutvalget kan dette representere en kilde til skjevhet. Det er ikke gjort beregninger på skjevheten men erfaringsmessig kan slike forhold trekke i begge retninger. Effekter av slike kilder til skjevhet søkes redusert ved kontakt med bedriftene. Videre er det kontroller på varegruppenivå ved de årlige vektskiftene. Her vil alle varegrupper (med vekt) kontrolleres mot utvalget. Dersom det er varegrupper som er dårlig dekket av vareutvalget, vil tiltak iverksettes for å øke dekningsgraden.

Utvalget av bedrifter rulleres fortløpende, ved å erstatte bedrifter som utgår. En kilde til skjevhet kan være at store enheter (bedrifter) er overrepresentert i utvalget. I næringer med mange små enheter der prisutviklingen er enn annen for de små enhetene enn for de største vil det kunne ligge en kilde til skjevhet.

Erfaringsvis er en avgrenset andel av varene i populasjonen feilplassert hva gjelder næringskode og varekode. Dette har å gjøre med endringer i klassifisering over tid, eller mangelfull eller misvisende informasjon om varen på et bestemt tidspunkt. Det arbeides kontinuerlig med å bedre informasjonen om produktene i utvalget og populasjonen. Det er ikke gjort beregninger for å tallfeste omfang og betydning av slike feiltyper. Feilen anses imidlertid å være av mindre betydning.

Over tid vil kvaliteten på produkter i undersøkelsen endres. Dette kan føre til en overestimering eller underestimering av prisutviklingen. For produkter vi vet har en kvalitetsendring, justeres dette ved å benytte vanlige metoder for kvalitetsjustering. Som nevnt forekommer det at enkelte priser ligger fast over lengre perioder. I enkelte tilfeller kan det skyldes at bedriften oppgir listepriser i motsetning til reelle salgspriser. I situasjoner der for eksempel etterspørselen eller konkurranseforhold endres, og rabattnivåene påvirkes, kan dette medfører at indeksen over- eller undervurderer prisutviklingen.

En type ikke-utvalgsfeil er effekter fra endringer i relative priser. Prisforholdet mellom ulike produkter endres over tid, noe som kan skyldes f.eks. endrete etterspørselsforhold fra kjøperne. Dette kan i sin tur påvirke produsentenes priser og prisutvikling. For at slike substitusjonsforhold skal fanges opp av indeksen bør vektgrunnlaget og vareutvalget oppdateres jevnlig. Størrelsen på denne skjevheten er ikke estimert, men da både vareutvalg og vekter oppdateres anses denne feilkilden å være liten.

Revisjon

Ikke relevant