85348
85348
friartikkel
2012-11-21T15:27:00.000Z
no

Spørsmål og svar

Publisert:

Produsentprisindeksen og Vareprisindeksen

Hva måler Produsentprisindeksen (PPI)?

PPI skal måle prisutviklingen for varer innen oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det skal måles priser i hjemmemarked og ved eksport

Hva brukes PPI til?

Indeksene brukes som grunnlag for prisforhandlinger, prisjusteringersklauser i ulike avtaler, underlag for konjukturbetraktninger og prognoser og prisomregninger(deflatering).

NB! VPPI er ikke egnet til bruk i kontrakter da publiserte tall ikke nødvendigvis er endelige.

Hva måler Vareprisindeksen (VPPI)?

Målepunktet til indeksen er priser ved salg fra produsent til neste ledd og ved eksport.

VPPI har samme målepunkt som produsentprisindeksen, men skiller seg ved at historiske tall kan revideres ved et senere tidspunkt. Prisene skal være reelle salgspriser som refererer seg til den 15. i måneden.

Hva brukes VPPI til?

Indeksene brukes som grunnlag for konjunkturbetraktninger, prognoser og prisomregninger(deflatering). En viktig bruker er Nasjonalregnskapet.

NB! VPPI er ikke egnet til bruk i kontrakter da publiserte tall ikke nødvendigvis er endelige.

Hvilken indeks kan brukes i kontraktsformål?

Som nevnt under punkt 2 er ikke VPPI egnet til bruk i kontrakter. Produsentprisindeksen, prisindeks for førstegangsomsetning innenlands og konsumprisindeksen er derimot passende til dette formålet. Hvilken av de du skal velge er avhengig av formålet - se "om statistikken" på hjemmesiden til den enkelte undersøkelse for mer informasjon om hva som måles.

Hvilke andre prisindekser er tilgjengelig fra SSB?

Eksempler på andre prisindekser SSB tilbyr:

Produsentprisindeksen (PPI)  
PPI skal måle prisutviklingen for varer innen oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det skal måles priser i hjemmemarked og ved eksport.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF)  
PIF måler prisutviklingen på førstegangsomsatte varer innenlands. Det måles priser på hjemmemarkedet og ved import.

Konsumprisindeksen(KPI)  
KPI måler prisutviklingen for varer og tjenester ved direkte salg til de private husholdningene.

Engrosprisindeksen
Måler prisutviklingen for bedrifter i engroshandelen kvartalsvis.

Kontakt