280155_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
280155
Oslo har de høyeste leieprisene
statistikk
2016-12-12T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) skal si noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og i tillegg gi informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet.

Leiemarkedsundersøkelsen2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oslo har de høyeste leieprisene

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU)  per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger viser, i motsetning til tidligere undersøkelser, leiepriser på nivå under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), for toroms utleiebolig. Utvalgte byer og hele landet.
2016
Gjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
Hele landet8 1302 050
Oslo og Bærum kommune10 2002 700
Bergen kommune8 4602 260
Trondheim kommune8 6702 380
Stavanger kommune8 4401 860

For en to- og treroms utleiebolig i Oslo inkludert Bærum ligger et gjennomsnitt av de månedlige leieprisene på henholdsvis om lag 10 200 og 12 880 kroner per 4 kvartal 2016 ifølge utvalget i LMU. En toromsleilighet på 50 kvm beliggende i bydel Grünerløkka, Gamle Oslo, Sagene eller Nordre- og Vestre Aker (Prissone 2) har en predikert månedlig leie på 11 000 kroner. Tilsvarende leiligheter i Bergen og Trondheims sentrumsbydeler ligger på henholdsvis 9 700 og 9 600 kroner. Stavanger kommune sett under ett viser imidlertid en estimert leie på 9 000 kroner og sammenlignet med forrige års LMU ligger leiene i 2016 lavere. Les mer om husleieutviklingen for 2016 i egen artikkel.

Store prisforskjeller mellom by og land

Predikert månedlig leie for spredtbygde strøk og de minste tettsteder viser at en toroms leiebolig ligger på 5 500 kr, som er lavere enn nivået for samme område i fjor. Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere viser tilnærmet ingen endring, mens leiene i øvrige prissoner har en positiv prisutvikling i samme periode. Sterkest oppgang i leiene finner vi i Tromsø der en toroms leiebolig ligger på om lag 8 700 kr.

Den store forskjellen i leiepriser er mellom by og land. LMU viser imidlertid at også innad i byene er det høyere leienivåer for de sentralt beliggende bydeler av Oslo, Trondheim og Bergen. I Bergen er estimert leie for en treroms leilighet på 70 kvm beliggende i Bergen sentrum 11 800 kroner. Til sammenligning er estimert leie for en tilsvarende bolig i bydel Arna, Ytrebygda eller Åsane på 10 500 kr.

Korte leieforhold dominerer

Godt over halvparten av alle leietakerne i LMU inngikk leieforholdet i inneværende år eller i fjor. Dette må sees i sammenheng med at leieandelen er høy blant unge som på lengre sikt ofte kjøper egen bolig.

Sammenliknes leieforhold etter kontraktsstart – de nyeste leieforhold inngått sett opp mot leieforhold inngått ett, to, tre og fire eller flere år tilbake, finner man at gjennomsnittlig månedlig leie er fallende: Leieforhold inngått i 2016 og 2015 ligger 9 prosent høyere enn leieforhold inngått mellom 2010 og 2014. Dette indikerer at større husleieendringer gjerne skjer i forbindelse med etablering av nye kontrakter.

LMU og sammenligninger fra år til år.Åpne og lesLukk

LMU er i utgangspunktet en nivåtallsundersøkelse som skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Undersøkelsen baseres på nye og uavhengige utvalg hvert år. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. De predikerte leiene korrigerer imidlertid for flere av de viktigste faktorene som er avgjørende for leienivået slik som geografisk beliggenhet, boligstørrelse, leieforholdets lengde samt flere av boligens kvalitetsegenskaper. Tallene i LMU må allikevel tolkes med varsomhet fra år til år ettersom undersøkelsen ikke tar hensyn til alle faktorer