239577_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
239577
Store variasjoner i leiepriser
statistikk
2015-12-14T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) skal si noe om hvordan leiemarkedet er sammensatt og i tillegg gi informasjon om leieprisnivået etter visse inndelinger av leiemarkedet.

Leiemarkedsundersøkelsen2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store variasjoner i leiepriser

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2015 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Selv om det er store variasjoner mellom leiene innad i Oslo er leienivået for de rimeligste bydelene i Oslo på nivå med Bergen og Trondheim sentrum.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kr), etter antall rom. Hele landet
2015
Gjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
1 rom6 2902 660
2 rom7 4801 830
3 rom8 8601 570
4 rom9 3001 320
5 rom eller flere9 7801 050

For en to- og treroms utleiebolig i Oslo inkludert Bærum er gjennomsnittlige månedlig leiepris på henholdsvis om lag 9 900 og 12 460 kroner per 3. kvartal 2015, ifølge utvalget i LMU. Stavanger har det nest høyeste leienivået der tilsvarende gjennomsnittsleier ligger på 9 210 og 10 670 kroner. I Trondheim ligger gjennomsnittsleiene på om lag 8 430 og 10 360 kroner, mens gjennomsnittsleien i Bergen er 7 750 og 9 840 kroner.

I tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere ligger leiene per måned lavere på om lag 5 990 og 7 090 kroner i gjennomsnitt for de samme boligstørrelsene.

Det har i den siste tiden vært en del fokus på nedgangen i leiemarkedet for enkelte regioner i Norge. I den sammenheng er det viktig å minne om at LMU er basert på eksisterende kontrakter og vil nødvendigvis ikke speile leienivået på nylig annonserte leieboliger.

Mange drivere bak leieprisene

LMU viser at det er store variasjoner i leiepriser selv når datamaterialet er brutt ned på geografisk beliggenhet, størrelse, og er avgrenset til å gjelde de ikke-rabatterte leiene. En toromsleilighet på 50 kvm beliggende i bydel Grünerløkka, Gamle Oslo, Sagene eller Nordre- og Vestre Aker i Oslo (Prissone 2) har for eksempel en estimert leie på 10 600 kroner. Undersøkelsen viser imidlertid at leiene innenfor dette segmentet varierer i mellom 6 000 til 17 000. Gjennomsnittshusleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet.

Selv om leiemarkedet er svært heterogent er det som forklarer variasjoner i leienivået stabilt over tid. LMU viser at følgende faktorer bidrar mest til leieprisfastsetting:

  • Geografisk beliggenhet
  • Boligstørrelse
  • Leieforholdets lengde
  • Boligens standard og inventar

Andre kvalitetsegenskaper som balkong, etasjeplassering, tilgang til garasje spiller også inn på leienivået.

Sammenliknes leieforhold etter kontraktsstart – de nyeste leieforhold inngått sett opp mot leieforhold inngått ett, to, tre og fire eller flere år tilbake, finner man at gjennomsnittlig månedlig leie er fallende. Leieforhold inngått i 2014 og 2015 ligger 11 prosent høyere enn leieforhold inngått mellom 2009 og 2013, som igjen er 15 prosent høyere enn leier som var inngått for mer enn seks år siden. Dette indikerer at større husleieendringer gjerne skjer i forbindelse med etablering av nye kontrakter.

Flest privatpersoner er utleiere, men ikke i Oslo

Mangfoldet i leiemarkedet kommer tydelig frem når en ser på typer utleiere. Veldig forenklet kan man skille mellom det ikke-rabatterte leiemarkedet som består av private og profesjonelle utleieaktører og leiemarkedet for øvrig som kan inneholde betydelig innslag av rabatterte leier. Dette er utleieaktører som slektninger, venner, enkelte stiftelser, studentboliger, arbeidsgivere og kommuner. I de fleste storbyene er det privatpersoner som representerer den høyeste andelen utleiere etterfulgt av profesjonelle utleieaktører. Unntaket er Oslo hvor bildet er motsatt.

Tallene i LMU kan ikke sammenlignes fra år til årÅpne og lesLukk

LMU er en nivåtallsundersøkelse og skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. LMU er ikke utarbeidet for å gi estimater på leieendring over tid. LMU måler leienivåer basert på uavhengige utvalg hvert år der utleieobjektene kan være ulike fra ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.