158013_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
158013
Store variasjoner i leieprisene
statistikk
2014-04-28T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Leiemarkedsundersøkelsen2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Store variasjoner i leieprisene

Leietakere i Oslo inkludert Bærum har i gjennomsnitt de høyeste leieprisene. Imidlertid kjennetegnes det norske leiemarkedet av et stort mangfold, med blant annet svært ulike leieboliger. Dette resulterer i store variasjoner i leieprisene.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone. Kroner
2013
Gjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
1Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke.
2Ekskludert Akershus
Oslo og Bærum kommune10 1202 320
Akershus fylke utenom Bærum kommune7 9901 470
Bergen kommune8 7001 850
Trondheim kommune8 9102 020
Stavanger kommune10 0401 920
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere17 1501 400
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere26 3501 120
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk25 700910

For en to- og treroms utleiebolig i Oslo inkludert Bærum ligger et gjennomsnitt av de månedlige leieprisene på henholdsvis om lag 9 000 og 11 370 kroner per 4. kvartal 2013, ifølge leiemarkedsundersøkelsen (LMU). I Bergen er tilsvarende gjennomsnittsleier 6 830 og 8 750 kroner, mens de i Trondheim er om lag 7 650 og 9 110 kroner. I tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere ligger leiene lavere på om lag 5 350 og 6 460 kroner i gjennomsnitt for de samme boligstørrelsene.

Det norske leiemarkedet preget av store forskjeller

Sammenlignet med mange andre land er det relativt få som leier bolig i Norge. Samtidig er det norske leiemarkedet preget av store forskjeller. Få leieboliger er nøyaktig like. Leieboligene varierer i forhold til størrelse, boligtype, standard og beliggenhet. Dette preger statistikken.

Den mest typiske leieboligen ifølge LMU er en toroms leilighet på mellom 50-80 kvadratmeter. Variasjonen i utvalget er imidlertid svært stor, fra under 30 til nesten 100 kvadratmeter. Stor variasjon i kvadratmeter gjenspeiler seg også i de andre leilighetstypene. I LMUs utvalg varierer utleieenhetene fra små hybelrom på 10 kvadratmeter til store eneboliger på 250 kvadratmeter. Generelt er det leiligheter som dominerer leiemarkedet, mens innslaget av rekkehus og eneboliger i større grad er representert i mindre befolkede områder.

Flest privatpersoner som leier ut

Leiemarkedet i Norge er svært heterogent når det gjelder hvem som leier ut boliger. Privatpersoner som leier ut uten relasjon til leietaker utgjør den dominerende kategorien, men også profesjonelle utleieselskaper utgjør en viktig gruppe, særlig i de større byene. I Oslo inkludert Bærum utgjør disse to segmentene til sammen nesten 75 prosent, og her er det de profesjonelle selskapene som er størst. Det er mange faktorer som er med på å bestemme leienivået. Korrigerer vi for flere av disse, slik som beliggenhet, type bolig og standard samt andre relevante variabler, viser LMU at det er liten forskjell i leienivåene mellom disse to utleiekategoriene på landsbasis.

Kommunale boliger og studentboliger ser ut til å stå for mellom 15-20 prosent av leiemarkedet i de største byene. Disse offentlig eller semi-offentlig satte leiene ligger klart lavere enn det mer markedsstyrte segmentet, der de private aktørene setter leien. Det samme gjelder leiene i det mer uformelle leiemarkedet, der personer som leier ut, er venn eller i slektskap med leietaker eller i leieforhold der arbeidsgiver er utleier.

I de minste tettstedene og i spredtbygde strøk er det privatpersoner som dominerer som utleiere. Ifølge LMU utgjør denne gruppen nesten 70 prosent av leiemarkedet, om man inkluderer både leieforhold med familie og venner samt andre.

Hovedsakelig leietakere mellom 25 og 45 år

75 prosent av leietakerne i LMU er under 45 år, med hovedtyngde på dem mellom 25 og 45 år. Om man ser aldersgrupper opp mot leieforholdets lengde er forekomsten av langtidsleie klart større blant dem fra 67-80 år enn de yngre under 25 år.

Leiemarkedet er preget av stor mobilitet. Mange leietakere ser ikke for seg å være i et leieforhold over veldig lang tid. Om lag 50 prosent av leiekontraktene i LMU er inngått i 2012 eller 2013. Kun litt over 10 prosent av leieforholdene er inngått før 2007. Lengden på leieforholdet er av betydning for leienivået. Et gjennomsnitt av de månedlige leiene i kontrakter inngått i 2012 og 2013 ligger på 8 360 kroner. Til sammenligning ligger leiene i de eldste leieforholdene, som er inngått for mer enn 6 år siden, gjennomsnittlig på 6 180 kroner per måned. Det er også geografiske forskjeller. Andelen kortere leieforhold er høyere i de største byene enn i områder som er lavt befolket. Tilsvarende er andelen lengre leieforhold høyere i de lavest befolket områdene.

Store variasjoner i leiene også innad i de store byene

Om man kun legger til grunn leiene fra private gårdselskaper og privatpersoner som ikke har noen relasjon til leietaker, er det store variasjoner i leiene, også innad i Oslo. En toroms leilighet på 60 kvadratmeter beliggende vest i Oslo er estimert til å koste om lag 10 600 kroner per måned. Leien varierer imidlertid mye etter standard, når leieforholdet ble inngått, hvor i Oslo vest leiligheten ligger, hvilken etasjeplassering den har, om boligen er utstyrt med terrasse, garasje eller biloppstillingsplass, er møblert, er inkludert strøm og oppvarming med mer. Leien i en tilsvarende bolig østover i Oslo er estimert til om lag 8 900 kroner i gjennomsnitt per måned.

I både Bergen og Trondheim skiller de sentrumsnære områdene seg ut med høyere leienivå. Sammenlignes de sentrale områdene i disse byene, ser det ut til at det kun er mindre forskjeller i leienivået. Stavanger ligger noe høyere i leiepris enn de to andre kommunene.

Tallene i LMU kan ikke sammenlignes fra år til årÅpne og lesLukk

LMU er en nivåtallsundersøkelse og skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. LMU er ikke utarbeidet for å gi estimater på leieendring over tid. LMU måler leienivåer basert på uavhengige utvalg hvert år der utleieobjektene kan være ulike fra ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Andelen eldre i utvalget, som er en relativt liten gruppe på leiemarkedet, er noe lavere i 2013 enn tidligere år, fordi data i hovedsak er innhentet gjennom webskjemaer.