92587_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
92587
Høyest leienivå i Oslo og Bærum
statistikk
2013-04-18T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Leiemarkedsundersøkelsen2012

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget enkelte feil i gjennomsnittlig leiepris etter utleiekategori og antall rom for 2012. Se Statistikkbanken for oppdaterte tall for denne perioden.

Høyest leienivå i Oslo og Bærum

Leietakere i Oslo inkludert Bærum betaler i gjennomsnitt mest for utleieboliger per kvadratmeter. Imidlertid er det er svært mange faktorer utover geografisk beliggenhet som er med å påvirke leienivået. Utleiekategori og leieforholdets lengde er blant disse.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone. Kroner
2012
Gjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
1Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylke.
2Ekskludert Akershus
Oslo og Bærum kommune9 4702 150
Akershus fylke utenom Bærum kommune7 3701 380
Bergen kommune7 9901 740
Trondheim kommune7 8801 920
Stavanger kommune10 2901 650
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere16 9801 320
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere25 9201 050
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk25 200780

Geografisk beliggenhet er en viktig forklaringsvariabel til forskjeller i leiene. Om vi ser på leiemarkedet under ett, ligger gjennomsnittlig leie for en toroms utleiebolig i Oslo inkludert Bærum på 8 500 kroner, per 4. kvartal 2012. Tilsvarende leieobjekter i Bergen, Trondheim og Stavanger ligger på henholdsvis 6 710, 6 830 og 6 880 kroner. De laveste husleiene finner man i tettsteder med 200-1 999 innbyggere, samt spredtbygde strøk, der en leietaker i gjennomsnitt betaler 4 530 kroner for en toroms. Utleieboliger med to rom dominerer over hele landet, med unntak av spredtbygde strøk, der det er vanligere med større boliger.

Utleieboliger med tre rom ligger i gjennomsnitt på 10 750 kroner i Oslo inkludert Bærum. Deretter følger Stavanger, hvor en treroms ligger på 9 130 kroner. I Trondheim og Bergen ligger det samme segmentet på henholdsvis 8 410 og 8 200 kroner.

Det er imidlertid store forskjeller i leiene innenfor de største kommunene. For månedlige leier (beregnet ved hjelp av regresjonsmodell, såkalte predikerte verdier) brutt ned på mer detaljerte prissoner og størrelser i det ”ikke-rabatterte” leiemarkedet, se Statistikkbanken.

Utleierne er i stor grad privatpersoner

Relasjonen leietaker og utleier kan ha stor betydning for leienivået. Det norske leiemarkedet har betydelige innslag av ”rabatterte” leieforhold, for eksempel i form av privatpersoner som leier ut til familie, venner, eller liknende til en lavere leie. Denne andelen utgjør over 10 prosent i de største kommunene.

Når det gjelder det private "ikke-rabatterte" markedet, består dette av private gårdeiere og gårdselskaper, samt privatpersoner som ikke leier ut til familie eller venner (utleiekategori "annen privatperson" i LMU). Felles for disse utleierne er at leieforholdene avviker lite fra normale avtalevilkår. "Annen privatperson" er den største utleiekategorien på leiemarkedet. Oslo inkludert Bærum skiller seg imidlertid ut med størst innslag av private gårdeiere eller gårdsselskaper som utleiere. Private gårdeiere, gårdselskaper og andre private utleiere dekker om lag 70 prosent av det totale leiemarkedet i Oslo inkludert Bærum.

Leieforholdets lengde har betydning

De fleste leietakerne har sitt leieforhold regulert i en skriftlig kontrakt. Kontrakten kan enten være tidsbestemt eller tidsubestemt. Ved tidsbestemte kontrakter har man kontraktfestet når leieavtalen skal avsluttes, mens en tidsubestemt kontrakt varer helt til leieavtalen blir sagt opp. Ser man landet under ett, inngås flest tidsubestemte kontrakter. Oslo inkludert Bærum skiller seg imidlertid ut fra resten av landet med flest tidsbestemte kontrakter.

I 2012, som tidligere, er leieforholdets lengde en viktig forklaringsfaktor til leienivået. Ser man på leiekontrakter inngått i 2012 og 2011 ligger leienivået i gjennomsnitt på mer enn 10 prosent over leiekontrakter inngått mellom 2006-2010. Det er høyest innslag av tidsbestemte kontrakter i de korteste leieforholdene. For eldre kontrakter før 2006 ligger leienivået i gjennomsnitt 28 prosent under kontraktene som er inngått de to siste årene. Kontraktene har over tid vist seg å domineres av korte leieforhold. Dette henger trolig sammen med at mange i leiemarkedet er unge og senere i livsløpet går over i eiemarkedet. I 2012 er om lag 86 prosent av de registrerte leieforholdene inngått etter 2006.

Endringer i LMU fra 4. kvartal 2012Åpne og lesLukk

Fra og med LMU for 4 kvartal 2012 er det innført noe mer detaljert geografisk inndeling noe som medfører enkelte endringer i tabellene i statistikkbanken.

LMU fra 4 kvartal 2012 er basert på to beregningsmetoder: I tillegg til deskriptiv statistikk, er det for visse segmenter av leiemarkedet predikert detaljerte leier ved hjelp av regresjonsmodell, se notatet ”Utvidelse av Leiemarkedsundersøkelsen”.

LMU viser stor variasjon i leienivåene og gjennomsnittsleiene kan være preget av til dels store standardavvik som gjør at gjennomsnittsleiene må tolkes med viss varsomhet. Flere estimerte gjennomsnittsleier er ikke offentliggjort på grunn av for høy usikkerhet i estimatene. Med mer detaljerte inndelinger av leiemarkedet medfører dette et noe økt antall verdier som ikke blir offentliggjort sammenlignet med tidligere år. LMU omfatter alle løpende kontrakter hvor leietakere er målpopulasjonen. Det må også vises varsomhet ved sammenlikning med annen husleiestatistikk som tar utgangspunkt i nye kontrakter og blant annet annonserte krav som hovedkilde.

Tallene i LMU kan ikke sammenliknes fra år til år Åpne og lesLukk

LMU er en nivåtallsundersøkelse og skal si noe om leienivået og sammensetningen av leiemarkedet på et gitt tidspunkt. Leienivåer presenteres etter visse segmenter av markedet. LMU er ikke utarbeidet for å gi estimater på leieendring over tid. LMU måler leienivåer basert på uavhengige utvalg hvert år der utleieobjektene kan være ulike fra ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.