Notater 2021/10

Oppdatert med tall for 2020

Modell for beregning av boligformue

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

I notatet presenteres alle prisfunksjonene for hhv. eneboliger, småhus og leilig­heter, fordelt på regioner. I perioden som har gått siden forrige dokumentasjons­notat ble publisert i mars 2020, har det blitt gjennomført vesentlige endringer i kommune- og fylkesinndelingen i Norge, noe som har hatt betydning for resultatene i modellen. Vi redegjør for konsekvensene kommuneformen har hatt på modellberegningene.

En sammenligning mellom de beregnede boligverdiene og de observerte prisene viser at omtrent 75 prosent av de estimerte markedsverdiene ligger mellom +/- 20 prosent av de observerte prisene hvis man ser på alle boligtypene og for hele landet samlet. Avvikene varierer noe fra boligtype til boligtype.

Om publikasjonen

Tittel

Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2020

Ansvarlig

Per Medby og Mona Takle

Serie og -nummer

Notater 2021/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1301-9

ISSN

2535-7271

Antall sider

59

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt