Seks land står bak halvparten av verdens BNP

Publisert:

Tre fjerdedeler av verdens befolkning bodde i 2017 i land hvor BNP og konsum per innbygger lå under verdensgjennomsnittet. Totalt seks land stod samlet for halvparten av den globale produksjonen, målt ved prisnivåjustert BNP.

Dette går frem av den siste publiserte rapporten fra International Comparison Program (ICP). ICP er et verdensomspennende statistikksamarbeid som kartlegger prisnivået i deltakerlandene. I 2017 deltok 176 økonomier fordelt på 7 regioner. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst å gi et mest mulig riktig og sammenlignbart bilde av størrelsen på landenes økonomi, og av BNP og konsum per innbygger, som er mye brukt som mål på levestandard. ICP-tallene vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller.

BNP: Kina og USA på delt topp-plassering

I 2017 var prisnivåjustert globalt bruttonasjonalprodukt (BNP) 119 547 milliarder dollar. Kina og USA var de to største økonomiene, begge med BNP like under 20 000 milliarder dollar. Dermed utgjorde de to landene samlet en tredjedel av verdens totale BNP. India var den tredje største økonomien i verden med BNP på 8051 milliarder dollar. Seks økonomier bidro samlet sett til halvparten av globalt BNP, mens 19 økonomier utgjorde tre fjerdedeler av verdensøkonomien. Norges andel av global produksjon var på 0,3 prosent.

Figur 1. Andel av globalt BNP, prisnivåjustert. 6 land med høyest andel. 2017

Land Andel av globalt BNP. 2017
Kina 16.4
USA 16.3
India 6.7
Japan 4.3
Tyskland 3.7
Russland 3.2
Resten av verden 49.4

ICP-rapporten deler de 176 deltakerlandene inn i fire inntektsgrupper basert på bruttonasjonalinntekt. I 2017 representerte «høy-inntektsland» kun 17 prosent av verdens befolkning, men sto for nær halvparten av verdens samlede BNP. Til sammenligning utgjorde «nedre middelinntekts-land» hele 40 prosent av verdens befolkning, men kun 16 prosent av verdens BNP. Under 1 prosent av global BNP kom fra «lav-inntektsland», til tross for at denne gruppen representerte 8 prosent av verdens samlede befolkning.

Figur 2. Andel global BNP og andel global befolkning, etter inntektsgrupper. Prisnivåjustert. 2017

Andel global befolkning Andel global BNP
Lav-inntekt 7.7 0.8
Nedre middel-inntekt 40.2 15.9
Øvre middel-inntekt 35.5 34.4
Høy-inntekt 16.6 48.8

Stor spredning i BNP per innbygger

Mens Kina og USA hadde tilnærmet likt BNP i 2017, med henholdsvis 19 617 og 19 519 milliarder dollar, var Kinas BNP per innbygger kun en fjerdedel av USAs. USA havnet på en global 11. plass med oppunder 60 000 dollar per innbygger, mens Kinas BNP per innbygger på drøye 14 000 dollar plasserte landet på en 13. plass.

Luxembourg var landet med verdens høyeste BNP per innbygger på 112 700 dollar, etterfulgt av Qatar, Singapore, Irland og Bermuda. Norge hadde verdens niende høyeste BNP per innbygger på 62 940 dollar. Dette tilsvarer omtrent 3,8 ganger verdensgjennomsnittet.

Tre fjerdedeler av verdens befolkning bodde i land hvor BNP per innbygger lå under dette verdensgjennomsnittet. Med BNP per innbygger under 1000 dollar, var Burundi, Niger og Den sentralafrikanske republikk landene med verdens laveste BNP per innbygger. Dermed var verdens høyeste BNP per innbygger rundt 144 ganger høyere enn verdens laveste BNP per innbygger.

Ved å dele verdens land inn i de fire inntektsgruppene, og sette verdensgjennomsnittet lik 100, ser vi at BNP per innbygger rangerte fra en indeks på 11 for lavinntektsland, eller rundt en tiendedel av verdensgjennomsnittet, til en indeks på 294 for høyinntektsland, eller nesten tre ganger verdensgjennomsnittet. Øvre middelinntektsland hadde samlet sett en indeks på 97, eller omtrent samme nivå som gjennomsnittet for verden som helhet, mens nedre middelinntektslands samlede BNP per innbygger lå 60 prosent under verdensgjennomsnittet.

Figur 3. BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger, etter inntektsgrupper. Prisnivåjustert. Indeks, verden = 100. 2017

BNP per innbygger Personlig konsum per innbygger
Lav-inntekt 11 14
Nedre middel-inntekt 40 44
Øvre middel-inntekt 97 88
Høy-inntekt 294 301

Norge på global femteplass i konsum per innbygger

BNP måler den samlede verdiskapningen i landene, men inkluderer også produksjon og transaksjoner som ikke nødvendigvis kommer innbyggerne i de respektive landene til gode. For å sammenligne den gjennomsnittlige levestandarden på tvers av land, er personlig konsum per innbygger et bedre egnet mål. Personlig konsum omfatter verdien av alle varer og tjenester som husholdningene faktisk konsumerer. Mens Qatars BNP per innbygger var 5,7 ganger verdensgjennomsnittet, var personlig konsum per innbygger til sammenligning 2,3 ganger verdensgjennomsnittet.

Det globale gjennomsnittet for personlig konsum per innbygger var på 10 857 dollar i 2017. USA hadde verdens høyeste konsumnivå med 44 620 dollar per innbygger, etterfulgt av Hong Kong, Bermuda, Luxembourg og Norge. Norges befolkning konsumerte omtrent 3,3 ganger gjennomsnittet for verden som helhet. Det tilsvarer om lag 0,2 prosent av det globale konsumet, selv om vi utgjør under 1 promille av verdens befolkning.

Samtidig levde tre fjerdedeler av verdens befolkning i land hvor personlig konsum per innbygger lå under verdensgjennomsnittet. Niger, Burundi og Den sentralafrikanske republikk hadde verdens laveste personlig konsum per innbygger på henholdsvis 661, 794 og 910 dollar per person. I India var konsumet per innbygger under 40 prosent av verdensgjennomsnittet. De tre landene nærmest gjennomsnittet var Albania, Armenia og Brazil.

Ved å igjen gruppere landene etter inntektsnivå, og sette verdensgjennomsnittet lik 100, ser vi at personlig konsum rangerte fra en indeks på 14 for lav-inntektsland til 301 for høy-inntektsland. Øvre middel-inntektslands personlige konsum per innbygger lå på 88 prosent av det globale snittet, til tross for at BNP per innbygger for disse landene var tilnærmet likt verdensgjennomsnittet.

Kontakt