Matvarepriser preget KPI i juli

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra juni til juli 2020, mens KPI-JAE økte 0,9 prosent. Fra juli 2019 til juli 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,5 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i juli. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i juli har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5

Prisoppgang i juli

KPI steg 0,7 prosent fra juni til juli 2020. Den største bidragsyteren til oppgangen var matvarer, som viste en prisøkning på 3,7 prosent. Det var særlig prisøkninger på kjøtt, meieri- og sukkervarer som medvirket til oppgangen i matvareprisene. Prisoppgangen på matvarer kan ses i sammenheng med at juli er en måned hvor leverandørene normalt justerer prisene sine. I tillegg er 1. juli tidspunktet for når endringer i målprisene forhandlet fram i jordbruksoppgjøret trer i kraft. Samlet viste prisene på norske jordbruksvarer en økning på 2,9 prosent mens prisene på importerte jordbruksvarer steg 1,9 prosent i perioden. Prisene på alkoholfrie drikkevarer viste kun en beskjeden oppgang i perioden, som kan ses opp mot avgiftslettelser innført fra 1. juli.

Prisene på transporttjenester samt drivstoff og smøremidler bidro også til oppgangen i KPI. Prisøkningen for transporttjenester skyldtes blant annet prisene for utenlandsflyvninger som er estimert med sesongfaktor.

I motsatt retning trakk prisene på klær og skotøy. Klær og skotøy viser vanligvis en prisnedgang i juli som følge av sommersalg, og fra juni til juli i år falt prisene 2,8 prosent. Prisnedgangen på klær var svakere i år sammenlignet med tidligere julimåneder.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juni 2020 - juli 2020 Juni 2019 - juli 2019
Andre varer og tjenester 0.6 0.2
Hotell- og restauranttjenester 0.4 -0.3
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.1 -0.1
Post- og teletjenester 0.5 -0.2
Transport 1.5 1.6
Helsepleie 0.4 0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1 0.6
Bolig, lys og brensel -0.1 0.4
Klær og skotøy -2.8 -5.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.6 0.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3.3 4.2
Totalindeks KPI - JAE 0.9 0.6
Totalindeks KPI 0.7 0.7

Prisoppgang siste 12 måneder

KPI steg 1,3 prosent fra juli 2019 til juli 2020. Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som viste en tolvmånedersvekst på 2,7 prosent. I tillegg bidro prisene på ulike tjenester, slik som restaurantbesøk og tjenester knyttet til fritid og kultur, til økningen. Tjenester samlet sett viste en prisøkning på 2,7 prosent. Kjøp av kjøretøy bidro også til oppgangen, med en prisvekst på 2,8 prosent i perioden.

Oppgangen i KPI ble dempet av strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste et prisfall på 35,1 prosent fra juli 2019 til juli 2020.

Hopp i tolvmånedersveksten i KPI-JAE

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,5 prosent i juli 2020, en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra juni 2020. I tillegg til prisutviklingen på varer og tjenester nevnt over påvirkes tolvmånedersveksten i KPI-JAE blant annet av avgiftslettelser på alkoholfrie drikkevarer fra og med 1. juli. Veksten i KPI-JAE er også påvirket av de midlertidige avgiftsendringene knyttet til koronapandemien.

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI falt fra 1,4 prosent i juni til 1,3 prosent i juli. 

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juli 2019 - Juli 2020

Juli 2019 - juli 2020
Andre varer og tjenester 4.2
Hotell- og restauranttjenester 2.1
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 3.4
Post- og teletjenester 5.1
Transport 2.5
Helsepleie 3.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 7.5
Bolig, lys og brensel -4.4
Klær og skotøy 2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.2
Totalindeks KPI - JAE 3.5
Totalindeks KPI 1.3

Korona-konsekvenser for KPI for juli

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for juli. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i juli, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra juni til juli. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble framskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som ble gjort i april, mai og juni, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon. 

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.