KPI opp 1,3 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai 2020, mens KPI-JAE økte 0,1 prosent. Fra mai 2019 til mai 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,0 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i mai. Selv om flere tjenester igjen er tilgjengelige og inngår som normalt i KPI blir andre tjenester fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i mai har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør i overkant av 4 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene. I overkant av 2 prosent har fått estimert pris basert på prisutviklingen i total KPI fra april til mai mens tilsvarende andel har fått estimert pris basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3

Prisoppgang i mai

KPI steg 0,2 prosent fra april til mai 2020. Den største bidragsyteren til oppgangen var prisene på biler, som viste en økning på 2,2 prosent fra forrige måned. Økte priser på strøm, klær, alkoholholdige drikker, samt vedlikehold og reparasjon på verksted bidro også til den målte oppgangen i mai.

I motsatt retning trakk passasjertransport med fly med en prisnedgang på 8,1 prosent, og det var de estimerte prisene på utenlandsreiser som stod bak den målte nedgangen. Matvareprisene bidro også til å dempe oppgangen i KPI, med et prisfall på 0,8 prosent fra april til mai 2020. Det var særlig matvarer forbundet med 17. mai-feiringen som viste prisnedgang i perioden. I tillegg viste varegruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, samt bøker prisfall på henholdsvis 2,9 og 10,6 prosent fra april til mai. Årsaken til prisnedgangen på bøker kan tilskrives Bokavtalen, hvor det er fastslått at 1. mai er første dato fjorårets utgivelser ikke lenger er bundet av en fastpris.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

April 2020 - mai 2020 April 2019 - mai 2019
Andre varer og tjenester 0.4 -0.2
Hotell- og restauranttjenester 0.4 0.9
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.2 0.1
Post- og teletjenester 0 0.4
Transport 0.4 -1.2
Helsepleie 0.1 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.8 -0.9
Bolig, lys og brensel 0.2 -0.1
Klær og skotøy 0.9 1.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.6 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.6 -0.9
Totalindeks KPI - JAE 0.1 -0.2
Totalindeks KPI 0.2 -0.3

Økte matvarepriser siste tolv måneder

KPI steg 1,3 prosent fra mai 2019 til mai 2020. Matvarer var den største bidragsyteren, med en prisoppgang på 4,9 prosent i perioden. Det var særlig importerte jordbruksvarer som bidro til prisøkningen. Importerte jordbruksvarer viste en prisoppgang på 12,1 prosent fra mai 2019 til mai 2020, mot norske jordbruksvarer som viste en økning på 3,3 prosent i samme periode.

Økningen i KPI ble dempet av energivarer, som blant annet består av priser på strøm og drivstoff. Energivarer samlet sett viste en prisnedgang på 34,1 prosent fra mai 2019 til mai 2020.

Sterkere veksttakt i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI steg fra 0,8 prosent i april til 1,3 prosent i mai. Oppgangen i tolvmånedersveksten skyldes hovedsakelig prisutviklingen på flyreiser, hvor de tidligere nevnte estimerte prisene på utenlandsflygninger inngår. I tillegg bidro prisutviklingen til strøm og biler til oppgangen. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisøkning fra april til mai 2020 på 2,4 prosent, mot en prisnedgang på 1,8 prosent samme periode året før. Prisene på biler økte mer fra april til mai i 2020, enn i tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,0 prosent i mai 2020, en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra april 2020.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2019 - mai 2020

Mai 2019 - mai 2020
Andre varer og tjenester 3.6
Hotell- og restauranttjenester 1.6
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2.8
Post- og teletjenester 4.9
Transport 1.8
Helsepleie 3.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 6
Bolig, lys og brensel -4
Klær og skotøy -3.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4.7
Totalindeks KPI - JAE 3
Totalindeks KPI 1.3

Korona-konsekvenser for KPI for mai

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for mai. Selv om flere tjenester igjen er tilgjengelige og inngår som normalt i KPI blir andre tjenester fortsatt særskilt behandlet. Tjenester som fortsatt er stengte eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i mai, slik som treningssentre, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og flyreiser innenlands ble fremskrevet med endringen i total KPI fra april til mai. Unntak er gjort for tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer der prisutviklingen ble framskrevet med sesong. Metodisk er derfor behandlingen lik med det som ble gjort i april-indeksen, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet personaltransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endret MVA-sats. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av lav MVA-sats, er disse avgiftsjustert i henhold til ny lavere MVA-sats.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.