Høyere strømpriser i oktober

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,3 prosent fra september til oktober 2020, mens KPI-JAE gikk opp 0,1 prosent. Fra oktober 2019 til oktober 2020 gikk KPI opp 1,7 prosent, mens KPI-JAE steg 3,4 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI, også i oktober. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. Tjenester der det i oktober har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 2,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene, og prisene på disse tjenestene er i hovedsak estimert basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4

Månedsendring: Oppgang i strømprisene i oktober

Fra september til oktober steg KPI 0,3 prosent, og det var en oppgang i strømprisene som var den største bidragsyteren til dette. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 6,5 prosent i oktober. Til tross for denne oppgangen er nivået på strømprisene fortsatt lavere enn på samme tid i fjor.

Andre viktige bidragsytere for oppgangen i KPI i oktober var prisene på klær og sko samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler. Klær og sko viste en prisøkning på 2,1 prosent, mens prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler steg med 3,7 prosent i perioden. Videre ble det også målt økte priser på innenriksflyvninger i oktober.

I motsatt retning var et prisfall på matvarer den viktigste bidragsyteren til å dempe oppgangen i KPI i oktober. Samlet falt prisene på matvarer 1,1 prosent i oktober, og det var særlig prisnedganger på frukt, sukkervarer og grønnsaker som bidro til nedgangen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

September 2020 - oktober 2020 September 2019 - oktober 2019
Andre varer og tjenester 0.5 0.4
Hotell- og restauranttjenester 0 1.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.2 -0.2
Post- og teletjenester 0.3 2.6
Transport -0.1 -0.7
Helsepleie 0.4 0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.8 -0.4
Bolig, lys og brensel 0.7 0.9
Klær og skotøy 2.1 1.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8 -1.1
Totalindeks KPI - JAE 0.1 0
Totalindeks KPI 0.3 0.2

Tolvmånedersendring: Høyere priser på matvarer 

KPI steg 1,7 prosent fra oktober 2019 til oktober 2020, og prisutviklingen på matvarer var den viktigste årsaken til dette. Prisene på matvarer steg med 4,5 prosent siste 12 måneder. Økte priser på biler, samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler bidro også til tolvmånedersveksten i KPI.

I motsatt retning trakk strømprisene, hvor prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 24,1 prosent lavere sammenlignet med oktober i fjor. Videre bidro blant annet prisnedgang på klær og drivstoff også til å dempe oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Oppgang i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten gikk fra 1,6 prosent i september til 1,7 prosent i oktober. Den største bidragsyteren til oppgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på passasjertransport med fly. Her økte prisene, med 1,1 prosent fra september til oktober i år, mot en prisnedgang på 7,3 prosent i samme periode i fjor. Passasjertransport med fly har siden april i år bestått av både sesongfremskrevne priser samt faktisk målte priser. I tillegg bidro møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler positivt til økningen i veksttakten, da prisene for denne varegruppen steg 3,7 prosent fra september til oktober i år, mot kun 0,6 prosent i samme periode i fjor.

Prisutviklingen for restauranttjenester bidro til å dempe endringen i tolvmånedersveksten i KPI, med en lavere målt oppgang i prisene fra september til oktober i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,4 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2019 - oktober 2020

Oktober 2019 - oktober 2020
Andre varer og tjenester 4.2
Hotell- og restauranttjenester 2
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 4.3
Post- og teletjenester 3.3
Transport 1.6
Helsepleie 2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 9.4
Bolig, lys og brensel -2.9
Klær og skotøy -3.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4.2
Totalindeks KPI - JAE 3.4
Totalindeks KPI 1.7

Korona-konsekvenser for KPI for oktober

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for oktober. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i oktober, slik som idrettsarrangementer, fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra september til oktober. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon. 

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.