Planer og meldinger 2018/03

Virksomhetsplan 2018

SSBs strategiske plattform har vært gjeldende i ett år og består av visjon, verdier, lederprinsipper og seks strategiske temaer. Virksomhetsplanen for 2018 vil, på samme måte som for 2017, konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene i 2018.

Til grunn for prioriteringene ligger flerårige bindinger, rammer og risikovurderinger. Prioriteringene for 2018 bærer preg av at organisasjonen skal gjennomføre omorganisering av statistikkavdelingene og at vi må frigjøre ressurser til egenfinansiering av moderniseringsprogrammet. De økonomiske rammene generelt for SSB er også redusert over flere år. Dette gir konteksten for andre satsinger og annet arbeid i 2018. Ressurssituasjonen gjør at vi ikke kan prioritere tiltak innenfor alle ambisjonene i strategien. Våre sentrale prioriteringer for 2018 er oppsummert under.

Moderniseringsprogrammet (MOD) er det strategiske temaet som krever mest oppmerksomhet og ressurser i strategiperioden. Programmet stiller krav til frigjøring av intern kapasitet, og det vil være nødvendig med en stram prioritering og oppbygging av endringskapasitet for å gjennomføre programmet. Det er øremerket 10 MNOK til programmet over statsbudsjettet i 2018, og programmet går fra planlegging til implementering i 2018. Gjennomføring av programmet innenfor planlagt tidshorisont er helt avhengig av ekstern finansiering ut over de årlige bevilgningene SSB får fra og med 2019.

SSB har i 2017 vurdert seksjonsvis organisering på bakgrunn av ny organisasjons¬struktur på avdelingsnivå som ble innført med virkningspunkt fra 1. januar 2017. For to av avdelingene – Person- og sosialstatistikk og Nasjonalregnskap og næringsstatistikk – innebærer dette også flytting av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo. Første del av arbeidet, som handler om å opprette seksjoner og ansette seksjonssjefer og innplassere personer, er ferdig. Framdriftsplaner for statistikk¬produksjonen og kompetansesikring i 2018 skal utarbeides i tett samarbeid med de ansattes representanter, og gjennomføringen av disse prosessene vil kreve mye oppmerksomhet i 2018.

Et utvalg som har gjennomgått den norske statistikklovgivningen, Statistikklov¬utvalget, skal levere sin rapport 15. mars 2018. Ny statistikklov vil kunne ha stor betydning for SSBs virksomhet, og arbeidet med SSBs høringsuttalelse vil derfor bli svært viktig.

Den planlagte omorganiseringen av forskningsavdelingen er nullstilt. Forsknings¬virksomheten går dermed inn i 2018 med samme kriterier som ved inngangen til 2017: Forskningen i SSB skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empirisk baserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen, og forskningen i SSB skal være av en høy internasjonal standard. I etterkant av Statistikklovutvalgets innstilling og påfølgende høring skal SSB starte arbeidet med nye prinsipper for forskningsvirksomheten.

SSB fikk høsten 2017 mye ekstern omtale. Det er fremdeles noe usikkert hvordan dette har påvirket det generelle omdømmet til institusjonen og tilliten til leveransene av statistikk, analyse og forskning. Tillit er ikke noe vi kan ta for gitt, men noe vi kontinuerlig må sikre gjennom det vi leverer og måten vi framstår på.

Arbeidstilsynet fikk i 2017 varsler vedrørende arbeidsmiljøet i SSB. Å bedre arbeidsmiljøet vil kreve oppmerksomhet og tiltak på flere områder. Å sørge for et godt arbeidsmiljø er et lederansvar, men vi vil likevel understreke hvor viktig det er at hver enkelt tar ansvar og bidrar til et godt arbeidsmiljø i sitt daglige virke. Arbeidsmiljøundersøkelsen, som ble gjennomført i januar, vil skape et godt grunnlag for de tiltak som vi skal gjennomføre for å styrke arbeidsmiljøet i 2018.

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer. Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver avdeling som utgis i serien Interne dokumenter.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2018

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2018/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

25

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt