Planer og meldinger 2019/5

Statistisk sentralbyrå

Overordnet virksomhetsplan 2019

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer for 2019 og utgjør administrerende direktørs interne styringsverktøy.

SSB er Norges sentrale statistikkprodusent og har hovedansvaret for å dekke behov for statistikk om det norske samfunnet og samfunnsutviklingen, med så høy kvalitet og så effektivt som mulig. SSB skal levere forskning og analyser som støtter opp under statistikkproduksjonen og som skal være til nytte for forvalt-ningen, Stortinget, partene i arbeidslivet, media og allmenheten for øvrig. SSBs faglige prioriteringer er angitt i den strategiske plattformen som ble vedtatt i 2017. En hovedambisjon er at SSB skal være samfunnets fremste faktaleverandør.

Statistikkloven er i ferd med å bli revidert. Statistikklovutvalgets innstilling og høringsuttalelser gir en pekepinn på hva forventningene til SSB kan bli framover og ny statistikklov vil medføre endringer for SSB. SSB skal være godt forberedt når ny statistikklov trer i kraft. Arbeidet med forberedelser vil derfor ha høy prioritet i 2019.

For å møte samfunnets og brukernes behov, er formidling, analyse og forskning sentrale satsingsområder. For å belyse viktige områder i et samfunn i rask endring er utvikling av statistikkene svært viktig. Ved å gi andre tilgang til data innenfor eksisterende lovverk, kan SSB bidra til økt verdiskaping og tjenesteutvikling. Tilgang til transaksjonsdata på områder som handel, finans og energi åpner for å belyse samfunnsendringer bedre enn tidligere, samtidig som oppgavebyrden reduseres. Utviklingen går i retning av at SSB får tilgang til sanntids datastrømmer fremfor tradisjonelle satsvise overføringer. Dette gir muligheter til produkt¬utvikling og til å øke aktualiteten i statistikkene.

For å lykkes med satsingsområdene er det nødvendig at selve statistikkproduk-sjonen effektiviseres og automatiseres så langt som mulig. Nye datakilder, raskere endringstakt i avgivende registre og sterkt økende datavolum er også med å stille krav om forbedring av tekniske løsninger, forretningsprosesser og kompetanse. Arbeidsmiljøet er et viktig fundament for at SSB kan levere arbeid med høy kvalitet og for å sikre medarbeiderne høy grad av trivsel og motivasjon. Meningsfylt jobbinnhold, mestring av oppgaver og medvirkning er viktige grunnsteiner for arbeidet i SSB. Alle avdelinger og seksjoner må prioritere tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Visjonen, Tall som forteller og de strategiske temaene setter retning for SSB fremover. Samvirke med omverdenen innebærer at SSB skal styrke relasjonene til samarbeidspartnere. SSB skal forsterke og forbedre næringsstatistikken – tall om næringsliv – slik at den blir mer relevant og møter brukernes behov. Med tema og fortellinger skal SSB sette sammen og lage ny statistikk, analyser og forskning på store samfunnstema, mens SSB-nyheter understreker nyhetssatsingen og bruker-tilpasset formidling av statistikk, analyser og forskning. Kompetanse for framtiden skal – sammen med modernisering av statistikkproduksjonen – understøtte de øvrige satsingene.

SSB sin virksomhetsplan for 2019 viser hvilke tiltak SSB vil gjennomføre for å nå hovedmålene. Hvordan tiltakene skal gjennomføres, hvilke aktiviteter som skal utføres og hvilke innsatsfaktorer som skal benyttes, vil bli operasjonalisert i avdelingenes virksomhetsplaner.

Om publikasjonen

Tittel

Overordnet virksomhetsplan 2019. Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2019/5

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

18

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt