Planer og meldinger 2017/02

Virksomhetsplan 2017

I 2016 har vi utarbeidet en ny visjon for SSB, og vi har definert seks strategiske tema som angir retningen for å nå visjonen.

Vi har også definert nye verdier og lederkriterier for ansatte i SSB. Disse skal konkretisere holdninger og adferd vi mener er nødvendige for å gjennomføre strategien. Dette arbeidet ligger, sammen med føringer i tildelingsbrevet og risikovurderingene, til grunn for overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2017.

SSB produserer statistikk i henhold til samfunnsoppdraget og vi er svært avhengige av aktører rundt oss. Vi skal være profesjonelle på alle måter og samhandle med relevante aktører. På enkelte områder innebærer det å fullt ut utnytte de mulighetene som ligger i statistikkloven, mens vi på noen områder må få realisert de fordelene som ligger i å inngå strategiske allianser med viktige komplementære aktører. Arbeidet med ny statistikklov vil være svært sentralt i vårt samvirke med omverdenen.

Våre rammebetingelser, relasjoner til brukere, andre statistikkprodusenter og interne forhold i SSB er i stadig utvikling og påvirker gjennomføringen av strategien. Det er viktig at SSB jobber for å bli en fremtidsrettet og moderne organisasjon som er langt fremme på digitalisering, og som bringer frem relevante fakta på de store temaene som preger samfunnsutviklingen. Det siste innebærer at SSB evner å sammenstille statistikkene på måter som treffer brukernes behov, og at vi fanger opp store tema som kommer på dagsorden. Vi må åpne vår skjulte "skattkiste" av tall og formidle denne til hele samfunnet.

Både globaliseringen og andre trekk ved samfunnsutviklingen fører til endrede behov for næringsstatistikk. Gjennom omorganisering, endret innretning og økt satsing på tjenestenæringene, skal næringsstatistikken speile samfunnet på en bedre måte. Dette vil også redusere ubalansene vi ser i nasjonalregnskapet og skape større etterspørsel etter næringsstatistikk.

En forutsetning for effektiv og standardisert statistikkproduksjon er at vi anvender tilgjengelig teknologi til å hente inn data og til å produsere og formidle statistikken. SSB forbereder et moderniseringsprogram for å gjennomføre et løft i måten vi produserer statistikken. Programmet skal detaljplanlegges i 2017 og skal etter hvert utløse et stort potensiale for å effektivisere produksjonen. Samtidig er programmets evne til å levere avhengig av ekstern finansiering ut over de årlige bevilgningene SSB får fra og med 2018.

Det er også helt sentralt at SSB har riktig kompetanse for å møte de utfordringer som vi står overfor. Vi har et høyt kompetansenivå, men har store ambisjoner om å øke det generelle kompetansenivået ytterligere gjennom kompetanseheving internt og målrettet ekstern rekruttering. SSB er også omorganisert fra 1.1.2017. En sentral målsetting med omorganiseringsprosessen var å få til en bedre samhandling på tvers i organisasjonen, og omorganiseringen er en av flere viktige tiltak for å bedre samhandlingen.

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer. Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver avdeling som utgis i serien Interne dokumenter.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2017/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

28

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt