Planer og meldinger 2016/02

Virksomhetsplan 2016. Satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2016 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2016

Våre rammebetingelser, relasjoner til brukere, andre statistikkprodusenter og interne forhold i SSB er i stadig utvikling og påvirker gjennomføringen av strategien. Det er viktig at SSB jobber for å bli en fremtidsrettet og moderne organisasjon som er langt fremme på digitalisering og bringer frem relevante fakta på de store temaene som preger samfunnsutviklingen. Det siste innebærer at SSB evner å sammenstille statistikkene på måter som treffer brukernes behov og at vi fanger opp store tema som kommer på dagsorden. Det er også viktige endringer som skjer internasjonalt både gjennom en ny europeisk statistikklov og nye store endringer i forordningene særlig for sosial- og næringsstatistikken. SSB har anbefalt at den norske statistikkloven blir vurdert i forhold til de endringene vi ser i EU.

Strategien ligger til grunn for hovedprioriteringene for 2016, og hoved-prioriteringene er de viktigste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 for å nå våre strategiske mål. SSB vil i 2016 sette i gang en ny strategiprosess. Dette omfatter analyser av eksterne drivere, interessenter og SSBs kompetansebase. I tillegg er det behov for å arbeide med SSBs visjon og verdier.

En forutsetning for effektiv og standardisert statistikkproduksjon er at vi anvender tilgjengelig teknologi til å hente inn data og til å produsere og formidle statistikken. Her er det viktig at vi både setter trykk på gjennomføringen av porteføljeprosjekter som er besluttet, samtidig som vi starter forberedningen av et moderniserings¬program som skal digitalisere statistikkproduksjonen. Et slikt program vil ha stort potensiale for å effektivisere produksjonen og vil være avhengig av finansiering ut over de årlige bevilgningene SSB får.

Både globaliseringen og andre trekk ved samfunnsutviklingen fører til endrede behov for næringsstatistikk. I 2016 vil det derfor bli foretatt en vurdering av om næringsstatistikken bør fornyes til å omfatte nye næringer og nye statistikk¬produkter. Dette sammenfaller med EUs arbeid med en ny forordning, FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics), der et viktig mål er å sikre harmonisert statistikk som har høy kvalitet og som er relevant i den globaliserte verden. Gjennomføring av FRIBS vil innebære kvalitetsforbedringer av næringsstatistikk/ økonomisk statistikk som grunnlag for nasjonalregnskapet og statistikk som viser virkningene av økt globalisering.

Måten vi er organisert på skal også vurderes. En sentral målsetting med den igangsatte omorganiseringsprosessen er å få til en bedre samhandling på tvers i organisasjonen. Forbedring av tverrgående prosesser er også en klar satsing i fase 2 av Lean-programmet. For å forberede oss på å bli en fremtidsrettet og moderne organisasjon, er det helt sentralt at SSB har riktig kompetanse. SSB står i en situasjon hvor det vil være mange medarbeidere som går av med pensjon de neste ti årene, og ved siden av å overføre og sikre den kritiske kompetansen, vil det være viktig å rekruttere ny, høyt utdannet og relevant kompetanse.

For å oppfylle SSBs samfunnsoppgave som leverandør av uavhengig statistikk, analyser og forskning med høy kvalitet, er det viktig at SSB når ut til omverden. SSB vil arbeide for å gjøre statistikkene, analysene og forskningen mer tilgjenge¬lige og forklare og formidle tallene og resultatene på en pedagogisk måte. Dette innebærer blant annet å investere i kompetanse på kommunikasjon og formidling og organisere kommunikasjonsvirksomheten på en måte som støtter oppunder formidlingsbehovet. Det er viktig at dette gjøres på en måte som styrker SSBs omdømme som en faglig sterk og uavhengig institusjon.

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer. Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver avdeling som utgis i serien Interne dokumenter.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2016. Satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2016/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt