Planer og meldinger 2015/2

Virksomhetsplan 2015. Satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2015 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2015

Virksomhetsplanen bygger blant annet på omtale av SSBs prioriteringer i Prop. 1 S (2014-2015) for Finansdepartementet og EU-rettsakter for statistikk. SSBs virksomhetsplan for 2015 er første virksomhetsplan som i sin helhet er lagt opp etter SSBs strategi for perioden 2014-2017. Strategien legger føringer for utviklingen av SSB og prioriteringene i strategiperioden. På noen områder har vi kommet langt i å gjennomføre strategien. På andre områder gjenstår det en del arbeid.

Løpende produksjon av statistikk og forskning i minst like stort omfang og med minst like god kvalitet som året før, er det som opptar mesteparten av arbeidet også i 2015. Den store mengden av løpende produksjon og tilhørende støttefunksjoner har ikke fått noen detaljert omtale i den overordnede virksomhetsplanen, men er fundamentet for alle andre beskrivelser, prioriteringer og tiltak som er gitt i den foreliggende planen.

Samfunnet endrer seg, og dette stiller krav til SSBs omstillingsdyktighet. Omstilling er et nøkkelord for SSBs virksomhet i hele 2015; omstilling i måten vi tenker og arbeider på – i prosesser, metoder, oppgaver og produkter. Behovet for ny kompetanse, effektivisering av arbeidsprosesser og endrede brukerbehov må imøtekommes. Dette er bakgrunnen for den omstillingsprosessen som ble initiert høsten 2014 og som vil gjennomføres i løpet av 2015. Omstillingen innebærer endringer for alle ansatte i SSB i ulik grad, og skal kjennetegnes av de verdiene SSB vektlegger - ansvar, likeverd, samarbeid, åpenhet og lojalitet.

Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer. Resultater på disse områdene er viktig, og god gjennomføringsevne er derfor sentralt. Det vil bli gjennomført statusrapportering på tiltakene beskrevet i planen. Samtidig må vi kunne endre innretning og gjennomføre oppgaver som ikke var kjent på planleggingstidpunktet, og planene må derfor være fleksible nok til å ta høyde for eventuelle endringer.

Det foreligger også mer detaljerte virksomhetsplaner for hver avdeling som utgis i serien Interne dokumenter.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2015. Satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt