Planer og meldinger 2014/3

Virksomhetsplan 2014 : satsinger og prioriteringer

Virksomhetsplan 2014 er Statistisk sentralbyrås (SSBs) overordnede plan for virksomheten i 2014

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal levere viktig og troverdig statistikk om og til det norske samfunn og styrke vår posisjon som den fremste faktaleverandør. SSB skal være tydelig og relevant og lytte til brukernes behov og gi samfunnet merverdi av statistikken gjennom forskning og analyse. Organisasjonen skal være effektiv og kunnskapsbasert og dele statistikk og forskning gjennom moderne kommunikasjon og slik levere faktagrunnlag til nytte for samfunnsplanlegging og meningsutveksling. Dette ligger til grunn for SSBs planer og satsinger i 2014 og preger arbeidet i alle avdelinger. Ny strategi ble vedtatt 26. februar 2014.

SSBs viktigste planer og satsinger ble omtalt i budsjettforslaget for 2014 som ble oversendt Finansdepartementet 29. november 2012. Budsjettforslaget tok utgangspunkt i SSBs strategi 2007 og var tilpasset internasjonale krav, fortrinnsvis EØS-forordningene om statistikk.

Etterspørselen etter ny og forbedret statistikk og analyse øker og utvides stadig til flere områder. Samtidig skal statistikken ha minst like god kvalitet og aktualitet som tidligere. Derfor er det viktig å effektivisere og standardisere driften slik at SSB kan få rom for nye satsinger. I 2014 vil Lean-metodikken innføres i alle SSBs avdelinger for å identifisere flaskehalser i arbeidet og kontinuerlig forbedre og effektivisere arbeidsprosessene. Den nye prosjekt- og porteføljestyringen som ble innført i 2013, skal videreføres og styrkes i 2014.

SSB har hatt en stram budsjettstyring i 2013 for å rette opp underskuddet på driftsresultatet fra 2012. Overføring av ubenyttede midler fra 2013 og en fortsatt stram budsjettstyring, gjør det mulig å dekke utgiftene til flyttingen i Oslo fra Kongens gate til Akersveien.

SSB effektiviserer også statistikkproduksjonen gjennom økt elektronisk samhandling med oppgavegivere, brukere og andre statistikkprodusenter. En bedre samordnet datafangst vil bidra til gjenbruk av data og dermed lavere oppgavebyrde. I denne sammenheng er det viktig å videreføre arbeidet med EDAG (Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver).

EUs statistikkprogram øker stadig. Nye EØS-reguleringer, særlig innenfor person-statistikk, er ressurskrevende fordi oppfølgingen ofte krever egne intervju-undersøkelser. Det må lages effektive løsninger for å kombinere ulike metoder for datainnsamling, rammeverksløsninger for administrasjon, samt mottak og kontroll med data. Nye krav om utvidet rapportering til nasjonalregnskapsystemet, vil kreve økte ressurser.

Produksjon og tjenesteyting over landegrensene øker i omfang og gjør beregningen av dette utfordrende. SSB må sette av ressurser til å få bedre oversikt over globale verdikjeder og ta hensyn til den økte internasjonaliseringen.

Om publikasjonen

Tittel

Virksomhetsplan 2014 : satsinger og prioriteringer

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt