169442_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
169442
Økte samferdselsinvesteringer
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2013

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte samferdselsinvesteringer

Statsforvaltningens utgifter til investeringer i veier og jernbane var på 24 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på mer enn 10 prosent sammenlignet med året før.

Statsforvaltningen totalt, StatRes
2010201120122013
1Fra 2012 til 2013 steg antall årsverk med i overkant av 6 500. Om lag 2 500 av disse skyldes at 26 enheter er tatt inn i årsverkstallene fra og med 2013.
2Tallene før 2012 er for lave på grunn av feil i datainnsamlingen om førstegangstjeneste og befalskole. Korrekt antall estimeres til 226 700 årsverk i 2009, 229 100 i 2010 og 235 000 i 2011. Av alle sysselsatte utgjorde statsforvaltningen 10,4 prosent i 2009, og 10,5 prosent i 2010 og 2011.
Ressursinnsats, utgifter
Egenproduksjon (mrd. kr)242,8253,4265,8281,9
Investeringer (mrd. kr)38,837,140,148,7
Overføringer (mrd. kr)633,5674,0705,8738,1
Totale utgifter (mrd. kr)915,0964,51 011,71 068,7
Totale utgifter per innbygger (1000 kr)187,1194,7201,6210,4
Andel lønnskostnader av egenproduksjon (prosent)62,463,364,163,4
Ressursinnsats, sysselsetting1
Andel av alle sysselsatte som har sitt hovedarbeidsforhold i statsforvaltningen (prosent)210,410,410,410,5
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)2225 393231 118235 885242 446
Andel innen helse og sosiale tjenester47,947,747,246,7
Andel kvinner (prosent)55,255,355,055,2
Andel 50 år og eldre (prosent)35,536,135,635,8
Andel innvandrere (prosent)8,48,78,99,3
Andel med utdannelse på universitets- og høgskolenivå, over 4 år (prosent)25,926,427,027,7

Investeringene i jernbane og veier har økt betydelig i seinere år. Jernbaneinvesteringene beløp seg til 2,3 milliarder kroner i 2006. Dette hadde steget til 7,9 milliarder i 2013, noe som tilsvarer en årlig vekst på drøyt 20 prosent. Veiinvesteringene, som inkluderer både de utbyggingene som er finansiert direkte av staten, og de som er finansiert av bompenger, har økt relativt kraftig hvert år bortsett fra i 2010 og 2011 da en stor andel av veinettet ble overført til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. I 2013 var veiinvesteringene på 15,7 milliarder kroner. Disse utgiftene er påvirket av at veifritaket for merverdiavgiftsloven er opphevet, noe som gjør at investeringene framstår som dyrere enn i 2012.

I 2013 økte også investeringene i en rekke andre statlige virksomheter. Investeringene i sykehusene beløp seg til 6,2 milliarder kroner i 2013 – opp med 1,7 milliarder fra året før. Investeringsveksten i sykehusene er den kraftigste etter ferdigstillelsen av Akershus Universitetssykehus i 2008.

I Forsvaret, som investerte for mer enn 8 milliarder kroner i 2013, er økningen særlig knyttet til Luftforsvarets nye kampfly og byggingen av ny kampflybase. I tillegg økte investeringene i Hovedredningssentralene og Direktoratet for nødkommunikasjon med til sammen 1,4 milliarder i 2013. Dette har sammenheng med anskaffelsen av nye redningshelikoptre og utbyggingen av nytt kommunikasjonsnett for nødetatene i Norge.

Moderat vekst i utgiftene til egenproduksjon

I 2013 brukte staten 282 milliarder kroner på produksjon av tjenester, benevnt egenproduksjon, noe som er drøyt 6 prosent høyere enn året før. Veksten var på samme nivå som gjennomsnittet for de årene som denne statistikken dekker, det vil si 2006-2013. En betydelig andel av egenproduksjonen knytter seg til helse og sosiale tjenester. De statlige sykehusene er dominerende innen dette hovedområdet og 37 prosent av statens samlede egenproduksjon foregikk her i 2013. Dette er om lag 1 prosentpoeng mer enn i 2006.

Den sterkeste veksten i statens egenproduksjon i 2013 finner vi i Statens vegvesen, som økte med 29 prosent sammenlignet med 2012. Denne egenproduksjonen er knyttet til løpende drift og vedlikehold av veier, samt drift av trafikkstasjonene. På samme måte som for investeringene er også egenproduksjonen påvirket av at flere veitjenester pålegges merverdiavgift.

Innen det statlige barnevernet og domstolene har det vært en nedgang i utgiftene til egenproduksjon. Hos begge var det en reduksjon med knapt 2 prosent. Nedgangen i det statlige barnevernet skyldes særlig lavere utgifter til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Utgiftene til domstolene var spesielt høye i 2012, blant annet som følge av gjennomføringen av straffesaken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Utgiftene i 2013 er tilbake på et mer normalt nivå.

Mer enn 240 000 årsverk i staten

Sysselsettingsstatistikk viser at drøyt 10 av alle sysselsatte hadde sitt hovedarbeidsforhold i statsforvaltningen i 2013. Målt ved avtalte årsverk eksklusive lange fravær var det om lag 242 500 årsverk i staten. Sammenlignet med 2012 har antall årsverk steget med i overkant av 6 500. Om lag 2 500 av disse skyldes at 26 enheter er tatt inn i årsverkstallene fra og med 2013. Dette kan du lese mer om nedenfor. Korrigert for dette var veksten i antall årsverk om lag 1,7 prosent.

Virksomhetene med størst økning i antall årsverk var i år, som i fjor, de statlige sykehusene, med 1 566 flere årsverk enn i 2012. Deretter fulgte Arbeids- og velferdsetaten og politiet og påtalemyndighetene med henholdsvis 681 og 444 flere årsverk. Størst nedgang i antall årsverk hadde det statlige barnevernet, med 425 færre årsverk.

Flere virksomheter er innlemmet i statsforvaltningenÅpne og lesLukk

SSB gjennomførte i 2013 en ny vurdering av en rekke virksomheter i gråsonen mellom staten og andre sektorer, og flyttet 26 virksomheter inn i statsforvaltningen. Disse er innlemmet i årets publisering. De fleste er kulturinstitusjoner som teatre og museer, men noen er også miljøvern- og kunnskapsinstitusjoner.

For utgiftsindikatorene er alle berørte tall oppdatert bakover i tid og verdiene for 2006-2012 avviker derfor noe fra de som er publisert tidligere. For avtalte årsverk eksklusiv lange fravær er de nye enhetene innlemmet fra 2013, men årene 2006-2012 er ikke oppdatert.