11233_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
11233
To tredeler av pengene gikk til andre
statistikk
2010-06-09T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2008

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To tredeler av pengene gikk til andre

Statens totale utgifter i 2008 utgjorde 801,3 milliarder kroner. En tredel av disse pengene gikk til statens egen tjenesteproduksjon og investeringer i bygninger og infrastruktur. Resten ble overført til andre sektorer, hvorav mesteparten gikk til privatpersoner gjennom ytelser fra NAV.

Hele to av tre statlige utgiftskroner gikk i 2008 til å overføre penger ut av staten, i første rekke til privatpersoner og kommuner. Kun 28 prosent av utgiftene gikk til egenproduksjon. Det er utgiftene til egenproduksjon som viser hvor mye det koster staten å utføre aktiviteter og produsere tjenester i de ulike virksomhetene. Les mer om hvilke aktiviteter og tjenester de største statlige virksomhetene utfører på hovedsiden til StatRes .

I tillegg til egenproduksjon og overføringer har staten utgifter i form av investeringer i realkapital, som for eksempel bygninger, veier og jernbanenett. Til tross for at staten har økt disse investeringene kraftig de siste årene, utgjorde likevel investeringer mindre enn 5 prosent av statens totale utgifter i 2008. Finansinvesteringer er ikke inkludert i statistikken.

Mer enn halvparten av statens utgifter går til helse og sosiale tjenester

Om lag 450 milliarder kroner, hele 56 prosent, av statens totale utgifter i 2008 var knyttet til helse og sosiale tjenester. Det er NAV og spesialisthelsetjenesten som er de dominerende virksomhetene her, og størsteparten av utgiftene er pengeoverføringer fra NAV til privatpersoner. Av NAVs overføringer, som beløp seg til nesten 300 milliarder kroner i 2008, gikk over en tredel til alderspensjonister. Uføre og langtidssykemeldte fikk til sammen nesten like mye som alderspensjonistene. Den siste tredelen fordelte seg på flere titalls ulike ytelser.

Spesialisthelsetjenesten brukte i overkant av 100 milliarder kroner i 2008. Dette inkluderer investeringer i realkapital som bygninger og medisinsk utstyr. Utgiftene ved øvrige statlige tjenester innenfor helse og sosial var i underkant av 50 milliarder kroner. Omtrent 40 prosent av dette var overføringer fra Statens pensjonskasse til nåværende eller tidligere statsansatte.

Etter helse og sosiale tjenester var utgiftene størst innenfor området finansforvaltning, utenrikstjeneste og administrasjon. Over 100 av i overkant av 170 milliarder kroner gjaldt imidlertid penger som staten overførte til kommunene. I tillegg kom renteutgifter og overføringer til utlandet i form av bistandsmidler.

De resterende delene av staten er i denne statistikken inndelt i tre grupper. I hver av gruppene var utgiftene på mellom 55 og 65 milliarder kroner. De største utgiftsområdene innenfor disse gruppene var henholdsvis Forsvaret , universiteter og høgskoler samt Statens vegvesen .

Statsforvaltningen. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær. 2008. 1 000 personer

Flest årsverk på sykehusene

Utgiftene til egenproduksjon var størst innenfor spesialisthelsetjenesten, og det var også her årsverksinnsatsen var høyest. Om lag 40 prosent av statens mer enn 200 000 årsverk var knyttet til statlige sykehus i 2008. Utenom spesialisthelsetjenesten var det universitetene og høgskolene samt Forsvaret som var de største arbeidsgiverne i staten, med henholdsvis 29 000 og 16 000 årsverk. Deretter fulgte NAV samt politi- og påtalemyndigheten , som med sine over 12 000 årsverk hver ikke bare var store arbeidsgivere i staten, men også blant de største arbeidsgiverne i landet, alle sektorer sett under ett.

De statlige virksomhetenes ressursinnsats i kroner og årsverk er tilgjengelig i Statistikkbanken. De minste virksomhetene er i tabellene gruppert og presentert i ulike samlekategorier innenfor de aktuelle områdene.

Totale utgifter økte med 14 prosent fra 2006 til 2008

I tillegg til 2008 omfatter statistikken også årgangene 2006 og 2007. Den statlige egenproduksjonen økte med 14 prosent i denne treårsperioden. Dette er noe lavere enn veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Det var særlig veksten i lønnskostnadene på snaut 18 prosent som bidro til økningen i statens egenproduksjon. Antall årsverk i staten økte mer moderat med 2,4 prosent. Totale utgifter vokste med om lag 14 prosent i samme periode. Investeringene sto for den største relative utgiftsøkningen, men her er utviklingen fra år til år sterkt påvirket av når store flerårige investeringsprosjekter blir registrert i statistikken.

Statsforvaltningen. Ressursinnsats, etter område. 2008. Milliarder kroner

Sentrale begreper

Statens egenproduksjon

Summen av lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester i staten.

Spesialisthelsetjenesten

Statlig eide helseforetak som omfatter sykehus og en del institusjoner knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Om StatRes - Statsforvaltningen

StatRes er et helhetlig system der SSB publiserer statistikk om ressursbruk, aktiviteter/tjenester og resultater i statsforvaltningen. StatRes statsforvaltningen representerer overbygningen i StatRes. Her presenteres ressursinnsatsen, det vil si årsverk og utgifter, innenfor alle de ulike områdene som statsforvaltningen dekker. De største og viktigste delområdene belyses i tillegg med indikatorer for aktiviteter/tjenester på egne sider. Øvrige delområder belyses kun ved ressursinnsats.

Statistikken omfatter kun statlig forvaltning (statsforvaltningen). Dette innebærer at statlig forretningsvirksomhet utøvd av virksomheter som Statoil, Statnett og Posten ikke er inkludert. Grensedragningen mellom statlig forvaltning og statlig forretningsvirksomhet er basert på internasjonale standarder - les mer .

Statistikken omfatter ikke pengeoverføringer innenfor staten, deriblant departementenes overføringer til universiteter og høgskoler, helseforetak og Norges forskningsråd. Disse overføringene er i StatRes erstattet av tall for faktiske utgifter hentet fra de ulike virksomhetenes regnskaper. Kjøp av aksjer og andre finansielle investeringer omfattes heller ikke av statistikken. Dette betyr blant annet at statens overføring til Statens pensjonsfond utland, som i 2008 beløp seg til mer enn 400 milliarder kroner, ikke inngår i statistikken. Les mer om hvordan utgiftene i StatRes beregnes og sammenhengen med statsregnskapet i Om statistikken , punkt 3 . 6 .

Tallene for årsverk beregnes ut fra antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber. Vi tar ikke med årsverk som går tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Den statistiske variabelen ”årsverk” er derfor i StatRes betegnet som avtalte årsverk eksklusive lange fravær . Tallet for gruppen vernepliktige er ikke inkludert i årsverkstallene for Forsvaret.

Denne versjonen av StatRes statsforvaltningen for årene 2006-2008 erstatter en tidligere versjon som omfattet de samme årgangene. Den tidligere versjonen viste ressursinnsatsen på et høyt aggregeringsnivå. Statistikk om ulike sider av offentlig forvaltning på slikt makronivå er tilgjengelig via temasiden for offentlige finanser .