11237_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
11237
Økning i statens ressursinnsats
statistikk
2008-05-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2005-2007

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i statens ressursinnsats

Statens totale utgifter utgjorde 736,4 milliarder kroner i 2007. Utgiftene til statens egen tjenesteproduksjon var 221,1 milliarder, en økning på 8 prosent sammenlignet med 2006.

Det viser nye tall for statsforvaltningens ressursinnsats. Verdien av statens tjenesteproduksjon kalles i StatRes egenproduksjon, og måler summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og kapitalslit.

Statistikk over statens utgifter etter formål viser at helseområdet hadde sterkest vekst i egenproduksjon i 2007, målt i kroner. Økningen fra 2006 var på om lag 7,4 milliarder kroner, og kan i hovedsak henføres til helseforetakene. Den største prosentvise veksten hadde imidlertid området sosial beskyttelse, der Arbeids- og velferdsetaten, Utlendingsdirektoratet og det statlige barnevernet er de dominerende virksomhetene.

Statsforvaltningen, utgifter til egenproduksjon, etter formål. Milliarder kroner

Statsforvaltningens største utgiftstype målt i kroner er stønader til husholdninger. Dette er kontantytelser som alders- og uførepensjoner, sykepenger og arbeidsløshetsstønader. Disse økte med 11,5 milliarder kroner, til 270,5 milliarder i 2007.

Reduserte renteutgifter

Av de øvrige utgifter i staten var det kun formuesutgifter, det vil si renter, som ble redusert fra 2006 til 2007. Dette skyldes spesielle pengeplasseringer internt i staten. Statsinstitusjoner og andre foretak kan etter avtale plassere ledige midler som innskudd, såkalte kontolån, i statskassen. For de fleste av disse innskuddene betaler staten renter. Statens pensjonsfond - Norge hadde inntil 2007 et innskudd på mer enn 100 milliarder kroner i statskassen. Dette kontolånet er nå gjort opp slik at statskassens renteutgifter ble kraftig redusert i 2007.

Utgifter per departement

Statsforvaltningens utgifter fordelt etter departement viser at Helse- og omsorgsdepartementet med underliggende virksomheter har høyest utgifter med i underkant av 100 milliarder kroner i 2007, dersom vi ser bort fra folketrygden. Deretter kommer Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som begge har utgifter som overstiger 60 milliarder kroner. Til sammenligning var de totale utgiftene over folketrygden drøyt 245 milliarder kroner i 2007.

Departementsstrukturen og fordelingen av ansvarsområder mellom de enkelte departementer endres over tid. De departementsfordelte tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Se St.meld. nr. 3 for detaljer. Les mer om de departementsfordelte tallene og sammenhengen med statsregnskapet i vedleggsartikkelen,Sammenhengen mellom "StatRes og statsregnskapet", nederst på siden.

Revisjon av statens utgifter etter formål

Sammenlignet med forrige publisering er det foretatt en revisjon av statens utgifter etter formål fra og med regnskapsåret 2005. Dette innebærer altså at det er et brudd i tallserien for utgifter etter formål mellom 2004 og 2005. De mest omfattende endringene i revisjonen for regnskapsåret 2005 medførte at utgiftene under

- formål 03, offentlig orden og trygghet, ble redusert med knapt 1,5 milliarder

- formål 04, næringsøkonomi, ble økt med om lag 2,6 milliarder kroner

- formål 07, helse, ble redusert med 4,8 milliarder kroner

- formål 10, sosial beskyttelse, ble økt med 4 milliarder kroner

 

En detaljert beskrivelse av innholdet i formålsgruppene finnes i publikasjonen NOS D 364 .

Sammenhengen mellom StatRes og statsregnskapet Åpne og lesLukk

Statsforvaltningens utgifter per departement i StatRes skiller seg fra tilsvarende tall i statsregnskapet (St.meld. nr. 3). I det følgende redegjøres det for forskjellene.

I statsregnskapet finnes utgifter på postnivå for de bruttobudsjetterende virksomhetene, samt overføringer til de nettobudsjetterende virksomhetene. I StatRes elimineres overføringene til de nettobudsjetterende virksomhetene. Disse erstattes av virksomhetenes faktiske utgifter. Det betyr for eksempel at Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) overføringer til helseforetakene ikke er inkludert i utgiftsbegrepet. Derimot er helseforetakenes egne utgifter inkludert under HOD.

I tillegg til overføringer internt i statsforvaltningen, er det tre forhold som gir avvik i utgiftsnivået mellom de to kildene:

Utlån: I statsregnskapet inngår utlån i de samlede utgiftene. Eksempler på dette kan være avdrag på gjeld eller kjøp av aksjer. Disse føres på postene 90-99. I StatRes derimot, holdes transaksjonene utenfor utgiftsbegrepet.

Refusjoner: I StatRes kommer enkelte refusjoner, f.eks. sykelønnsrefusjoner, til fratrekk i utgiftene. I statsregnskapet føres disse på inntektssiden.

Omklassifisering av utgifter: Utgiftene i StatRes bygger på nasjonalregnskapsstandardene fra FN og EU. Det betyr at enkelte transaksjoner omklassifiseres i forhold til statsregnskapet. Et eksempel på dette er Forsvarsdepartementets forskuddsbetalinger for fregattene de siste årene. Disse betalingene utgiftsføres i statsregnskapet. I statistikken føres de imidlertid som oppbygging av fordringer på utlandet. Utgiftsføring skjer først på leveringstidspunktet.

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom utgiftene i statsregnskapet og StatRes for Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 og 2006. Sammenlignet med statsregnskapet viser tabellen at utlån og refusjoner gir opphav til forskjeller i tallene, i tillegg til overføringer mellom virksomheter i staten. Til sammen overførte HOD om lag 72,5 milliarder kroner til sine underliggende virksomheter i 2006. Disse hadde igjen egne utgifter på drøyt 83,4 milliarder. Årsaken til at de underliggende virksomhetene har utgifter som overstiger overføringene fra departementet, er at de også har øvrige inntekter, som for eksempel gebyrinntekter. Dessuten har helseforetakene de siste årene hatt underskudd som finansieres med opptak av lån.

 

Helse- og omsorgsdepartementets utgifter i milliarder kroner
 
 20052006
 
Samlede utgifter i statsregnskapet82 748     84 260
Utlån-3 097-2 867
Refusjoner-32-32
Utgifter omklassifisert iht. SNA/ESA00
Overføringer til statlige virksomheter-70 890-72 475
Korrigerte utgifter i statsregnskapet8 7298 886
Utgifter i virksomheter underlagt HOD76 40583 445
Helseforetakene75 89882 955
Pasientskadeerstatningsfondet 507 490
Utgifter i StatRes85 13492 331