Underskudd på 6 milliarder kroner i 3. kvartal

Publisert:

Statsregnskapet for 3. kvartal 2017 viser en økning i statens inntekter og en reduksjon i utgiftene sammenliknet med samme kvartal i 2016. Likevel blir det underskudd på 6 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter i 3. kvartal 2017 var på 281 milliarder kroner, viser Statsregnskapets inntekter og utgifter.

Utgiftene utgjorde 287 milliarder. Dette gir i 3. kvartal 2017 et underskudd på 6 milliarder kroner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (oljefondet). I løpet av de tre første kvartalene sett under ett har dette underskuddet økt fra 23 milliarder i fjor til 45 milliarder kroner i år.

Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet i 3. kvartal er siden i fjor forbedret med nesten 3 milliarder kroner. Denne forbedringen står for nesten en tredel av inntektsøkningen i statsregnskapet i 3. kvartal. Hittil i år er dette driftsresultatet forbedret med nærmere 13 milliarder kroner sammenliknet med 2016.

Statens samlede utgifter falt med 4 milliarder kroner i årets 3. kvartal. Statens egne driftsutgifter ble redusert med 3 milliarder, og investeringene i bygg og anlegg gikk ned med 5 milliarder. Samtidig gikk overføringene opp med om lag 4 milliarder. De samlede utgiftene ligger så langt i år 34 milliarder høyere enn i fjor.

Overføringspostene med store utgiftsøkninger var til andre statlige regnskaper, kommunene og fylkeskommunene, samt til pensjoner og trygder. Blant store overføringer under «andre overføringer» finnes overføringer til Den norske kirke, de regionale helseforetakene og Bane NOR. Disse varierer betydelig mellom år og mellom kvartalene. Hittil i år har de steget med 23 milliarder sammenliknet med i fjor.

Hvilken betydning har omorganisering av kirke og jernbane?

Drift og vedlikehold av jernbanenettet besørges fra og med 2017 med overføringer, og synliggjøres ikke lenger som drift. Den norske kirke er nå et selvstendig rettssubjekt utenfor staten, men forblir hovedsakelig finansiert ved statlige og kommunale midler. Alt annet likt reduserer disse endringene driftsutgifter og investeringer i bygg og anlegg og øker samtidig overføringene i statsregnskapet.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

 

Kontakt