Underskudd på 55 milliarder i 2017

Publisert:

Statsregnskapet viser at underskuddet ble redusert med 29 milliarder kroner i 2017 sammenliknet med 2016.

I 2017 var statens samlede inntekter på 1 226 milliarder kroner, mens de samlede utgiftene ifølge statsregnskapet utgjorde 1 281 milliarder. Inntektene økte med nesten det dobbelte av utgiftene, men underskuddet før overføring fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) endte likevel på 55 milliarder.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet, også kjent som SDØE, forbedret seg med 19,4 milliarder kroner sammenliknet med 2016. Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten, inkludert skatter og avgifter, samt utbytte fra Statoil, økte med 43 milliarder og utgjorde 168 milliarder i 2017. I perioden 2000-2014 var disse inntektene ekstraordinært høye, og de utgjorde i gjennomsnitt nærmere 13 prosent av BNP. Etter å ha falt flere år på rad har inntektene stabilisert seg i 2016 og 2017, med en andel av BNP på 5 prosent i fjor.

Figur 2

Figur 2. Statens nettokontantstrøm fra petroleumsvirksomheten som andel av BNP

Skatter og avgifter, inkludert petroleumsskatter, utgjorde 57 prosent av de samlede inntektene og økte for første gang siden 2012. Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden utgjorde ytterligere 26 prosent, og disse økte med 3 prosent. Av statens samlede utgifter utgjorde pensjoner og trygder mer enn en tredjedel. Etter å ha økt i gjennomsnitt med drøyt 6 prosent årlig i ti år vokste denne posten med en lavere takt på 3 prosent i 2017. Denne vekstmoderasjonen kan til dels forklares av lavere oppjustering av pensjonene og nedgang i dagpengeutbetalinger som følge av synkende arbeidsledighet i 2017.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

 

Kontakt