Olje- og gassutvinning fortsatt største næringen

Publisert:

Endret:

Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2018 enn for 20171. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde i 2018 samlet sett, et driftsresultat på 345 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Offentlige foretak, regnskap. Dette utgjorde 26 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2017 var henholdsvis 280 milliarder kroner og 24 prosent.

Resultat før skatt var i 2018 på 513 milliarder kroner. Det utgjorde 39 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2017 var henholdsvis 439 milliarder kroner og 38 prosent.

Figur 1. Resultat før skatt. Offentlig eide ikke-finansielle foretak

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsresultat (mill.kr) 431635 178190 162790 179780 438841 512573
 

Det gode driftsresultatet kan i stor grad tilskrives høye driftsinntekter fra foretak innen bergverksdrift og utvinning, og spesielt olje- og gassutvinning. Disse næringene bidro til sammen med et driftsresultat på 280 milliarder. Næringen domineres av henholdsvis SDØE og Equinor ASA. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 116 milliarder kroner.

Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren var nest største næring og hadde i 2018 samlet sett et driftsresultat på 41 milliarder kroner. 

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2018 et driftsresultat på 8 milliarder kroner. I transport- og lagringsnæringene var driftsresultatet på 4 milliarder kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Høyest driftsresultat i Statens forretningsdrift

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 201 milliarder kroner, mens driftsresultat i Statens forretningsdrift var på om lag 116 milliarder kroner. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 90 prosent av det samlede driftsresultatet. 

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 28 milliarder kroner i 2018. 

1 Rettet 17.12.2019

Figur 2. Driftsresultat. Offentlig eide ikke-finansielle foretak

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsresultat (mill.kr) 387315 319156 173905 129027 280229 344900

Økning i verdien av eiendelene

De offentlig eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til 3 520 milliarder kroner ved utgangen av 2018, en økning på 116 milliarder kroner fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler og omløpsmidler økkte med henholdsvis 3,1 og 4,5 prosent. 

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene og vel femti foretak står samlet sett for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 8 milliarder kroner i eiendeler. Femten av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eide og tilhører stort sett sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Noe bedret likviditet

Regnskapene viser at ikviditetsgraden gikk fra 0,89 i 2017 til 0,93 i 2018. Det vil si at omløpsmidlene fremdeles var noe lavere enn den kortsiktige gjelden, men at likviditeten ble svakt forbedret. Dette alene trenger likevel ikke å gi et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon og en må derfor tolke dette tallet med forsiktighet. 

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2013 til 2018. Egenkapitalandelen i 2018 var på 49 prosent. 

Finansieringsgraden har holdt seg rundt 1 i perioden, men har likevel blitt noe redusert i årene 2016 til 2018. Det betyr likevel at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld. 

Statens forretningsdrift er holdt utenfor tallene for egenkapitalandel og finansieringsgrad, fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

1 Årstallene ble korrigert kl 08.50 12. desember 2019.

Mer om offentlig eierskap

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innenfor bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Equinor som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting, er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Utviklingstrekk

Ved utgangen av 2018 hadde SSB tilgang til regnskapstall for vel 3 200, av 3 300 offentlig eide ikke-finansielle foretak.

Selskapsformer

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:

  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper
  • kommunal og statlig forretningsdrift
  • særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

SDØE

Regnskapsinformasjonen er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for 2018.

Kontakt