Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat

Publisert:

Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2017 enn for 2016. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde i 2017 samlet sett et driftsresultat på 280 milliarder kroner. Dette utgjorde 24 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 129 milliarder kroner og 14 prosent.

Resultat før skatt var i 2017 på 439 milliarder kroner. Det utgjorde 38 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 180 milliarder kroner og 20 prosent, kommer det frem i statistikken over offentlige foretaks regnskaper.

Figur 1. Driftsresultat. Offentlig eide ikke-finansielle foretak

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsresultat (mill.kr) 450737 387315 319156 173905 129027 280229

Det gode driftsresultatet kan i stor grad tilskrives høye driftsinntekter fra foretak innenfor bergverksdrift og utvinning, og spesielt olje- og gassutvinning. Disse næringene bidro til sammen med et driftsresultat på 222 milliarder. Næringen domineres av henholdsvis SDØE og Equinor. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 100 milliarder kroner.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2017 et driftsresultat på 8 milliarder kroner. I transport- og lagringsnæringene var driftsresultatet på 3 milliarder kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS.

Best driftsresultat i Statens forretningsdrift

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 153 milliarder kroner i 2017, mens driftsresultat i Statens forretningsdrift var på om lag 100 milliarder kroner. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 90 prosent av det samlede driftsresultatet.

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 26 milliarder kroner i 2017. 

Figur 2. Driftsresultat, sektorfordelt. Prosent. 2016

Prosent
Statlig eide foretak 54.9
Statens forretningsdrift 35.6
Kommunalt eide foretak 9.5

Økning i verdien av eiendelene

De offentlig eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til drøyt 3 400 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Dette var en økning på 11,9 milliarder kroner fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler økte med 7,4 prosent, mens verdien av foretakenes omløpsmidler økte med 11,6 prosent.

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene. Vel 50 foretak står samlet for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 7 milliarder kroner i eiendeler. 14 av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eide og tilhører stort sett sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Noe bedret likviditet

Regnskapene viser at likviditetsgraden gikk fra 0,87 i 2016 til 0,89 i 2017. Det vil si at omløpsmidlene fremdeles var noe lavere enn den kortsiktige gjelden, men at likviditeten ble svakt forbedret. Dette alene trenger likevel ikke gi et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon, og en må derfor tolke dette tallet med forsiktighet.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2012-2017. Egenkapitalandelen i 2017 var på 44 prosent.

Finansieringsgraden har holdt seg rundt 1 i perioden, men har likevel blitt noe redusert i årene 2015-2017. Det betyr likevel at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld.

Statens forretningsdrift er holdt utenfor tallene for egenkapitalandel og finansieringsgrad fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

Mer om offentlig eierskap

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innenfor bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Equinor som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting, er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Mangler rengskapstall for 100 foretak

Til sammen var det vel 3 200 offentlig eide ikke-finansielle foretak ved utgangen av 2017 som SSB hadde regnskapstall for. I tillegg var det 100 foretak som Statistisk sentralbyrå ikke har regnskapstall for

Selskapsformer

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:

  • aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper
  • kommunal og statlig forretningsdrift
  • særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

Kontakt