Offentlige innkjøp overstiger 500 milliarder

Publisert:

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor kom opp i over 500 milliarder kroner i 2016, 23 milliarder mer enn i 2015. Innkjøpene utgjorde en sjettedel av BNP i 2016.

Kjøp av varer og tjenester i offentlig forvalting økte med 4 prosent fra 2015 til 2016, viser statistikk over offentlige innkjøp. Vare- og tjenestekjøp i offentlig forretningsdrift økte, men bare med beskjedene 1 prosent. Bruttoinvesteringene økte i offentlig forvalting, men innenfor offentlig forretningsdrift var det en reduksjon.

Økning i statsforvaltningens investeringer

I statsforvaltningen vokste de totale innkjøpene med i underkant av 6 prosent. Blant sektorene i staten med sterkest vekst var Jernbaneverket, Politietaten og Kriminalomsorgen. I tillegg var investeringene betydelige i universitetssektoren, blant annet som følge av utbyggingen i forbindelse med samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Sterk vekst i kommunale investeringer

Bruttoinvesteringene i kommunal og fylkeskommunal forvaltning økte med om lag 12 prosent fra 2015 til 2016. Dette bidro til at veksten i de samlede innkjøpene i hele offentlig forvaltning oversteg 6 prosent i samme periode. Det var særlig på områdene vannforsyning, institusjoner i pleie og omsorgssektoren, kommunale boliger og kultur- og idrettsbygg at veksten i investeringene var sterk.

Nedgang i bruttoinvesteringene i oljesektoren

Kjøp av varer og tjenester i oljesektoren ble redusert fra 2015 til 2016. Selv om innkjøpene i 2015 tok seg noe opp i forhold til året før, var de ikke på nivå med 2012 og 2013. Bruttoinvesteringene i fast realkapital i oljesektoren hadde en nedgang på 3,9 prosent. Statlig forretningsdrift utenom oljesektoren hadde en økning på 2,7 prosent i kjøp av varer og tjenester fra 2015 til 2016, mens oppgangen for kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift utgjorde 95,9 prosent i samme periode.

Kontakt