Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mest areal til bolig i tettstedene

  Det bebygde arealet utgjør 80 prosent av tettstedene. Halvparten av dette er boligareal. Vegareal dekker 15 prosent, mens arealer til næringsformål opptar 9 prosent.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015

  Rapporter 2016/45

  En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent.

  Publikasjon
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2015

  Rapporter 2016/40

  I 2015 ligger utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg på henholdsvis 910 og 15 500 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på knapt 1 prosent for fosfor, men hele 31 prosent for nitrogen.

  Publikasjon
 • Færre sandfilteranlegg, flere minirenseanlegg

  I 2015 var det nærmere 330 000 små avløpsanlegg her i landet. Siden 2002 er det blitt rundt 10 000 færre slike anlegg, en reduksjon på 3 prosent. Nedgangen er størst blant slamavskillere med sandfilter som er redusert med hele 43 prosent.

  Artikkel
 • Ingen nedgang i utslipp per produsert krone

  I 2015 var utslipp av klimagasser per produserte krone, såkalt utslippsintensitet, på omtrent samme nivå som året før. Det er første gang siden 2010 at utslippsintensiteten ikke viser en nedgang.

  Artikkel
 • Klimagassutslippene opp 1 prosent i 2015

  I 2015 ble det sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium. Det er 0,6 millioner tonn eller drøyt 1 prosent mer enn året før. Økningen skyldes først og fremst mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri.

  Artikkel
 • Ny beregningsmetode gir økte utslipp

  Nye beregninger for perioden 1990-2015 viser større utslipp enn tidligere anslått. Norge oppfyller likevel sine forpliktelser for utslipp av nitrogendioksid og svoveldioksid. Derimot har Norge ikke nådd målene for utslipp av ammoniakk og ikke-meta...

  Artikkel
 • Små endringer i miljøgiftutslippene

  Det var relativt små endringer i utslippene av miljøgifter til luft fra 2014 til 2015. Noen store økninger skyldes tilfeldige årlige variasjoner, mens miljøgiften kvikksølv hadde en betydelig nedgang med 10 prosent.

  Artikkel
 • Kaster årlig avfall tilsvarende vekten av personbilparken

  Avfall fra tjenesteytende næringer endte på nesten 2,2 millioner tonn i 2015. Dette tilsvarer omtrent vekta av alle norskregistrerte personbiler. Økningen fra 2014 er på drøye 5 prosent, og fortsetter den gradvise økningen som har vært siden 2012.

  Artikkel
 • Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

  Artikkel
 • Det blir stadig mer farlig avfall

  Totalt ble det levert inn cirka 1,41 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2015. Det er en økning på nærmere 75 prosent fra 2003. Bruttonasjonalprodukt (BNP) og befolkningen har kun økt med henholdsvis 21 og 14 prosent i samme per...

  Artikkel
 • Tar ut mer naturresurser

  Det ble tatt ut om lag 364 millioner tonn naturressurser i Norge i 2015. Uttak av fossilt brensel dominerer, men det er uttak av ikke-metalliske mineraler som har økt mest de siste fem årene.

  Artikkel
 • Flere nordmenn utsatt for støy

  Antall nordmenn som er rammet av støy, fortsetter å øke og var i 2014 det høyeste på 15 år. Rundt 35 prosent er utsatt for støy fra veitrafikk, som er den største støykilden.

  Artikkel
 • Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel

  Notater 2016/31

  Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata»

  Publikasjon