Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

Publisert:

I 2016 ble cirka 230 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,62 prosent. Fortsetter dagens fornyelsestakt vil det ta nærmere 160 å fornye hele spillvannsnettet.

 

Samtidig som fornyelsen av de kommunale spillvannsnettet ligger på 0,62 prosent, så har det i samme periode blitt lagt 375 kilometer nytt spillvannsnett, tilsvarende 1,01 prosent. Nyleggingen skjer dermed i et langt raskere tempo enn fornyelsen, en situasjon som har vedvart siden KOSTRA-rapporteringen om avløp startet i 2002. Hvis ikke fornyelsen blir gjennomført med høyere tempo, vil dette medføre aldring av spillvannsnettet i kommunene. Selv uten nylegging av spillvannsnett vil det med dagens fornyelsestakt ta nærmere 160 år å fornye hele spillvannsnettet.

Alderen på spillvannsnettet er estimert til i underkant av 30 år på landsbasis (37 år dersom man korrigerer for ledningsnett lagt i «ukjent periode» som utgjør 17 prosent av totalen). Omkring 2,2 prosent av spillvannsnettet ble lagt før 1940, mens 54 prosent ble lagt i perioden etter 1980.

Figur 1

Spillvannsnett fordelt på periode (2016) og andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt siste tre år (2014-2016). Hele landet og fylke

Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag

Fornyelsen vil normalt variere en del fra ett år til et annet. Hvis man ser på andelen fornyet spillvannsnett i gjennomsnitt de tre siste årene, et såkalt tre års glidende gjennomsnitt, jevner imidlertid disse variasjonene seg en del ut.

I perioden 2014–2016 var det Oslo som fornyet mest med 1,66 prosent i gjennomsnitt per år. Dernest var det kommunene i Akershus og Sør-Trøndelag som skiftet ut mest med et gjennomsnitt på henholdsvis 0,99 og 0,85 prosent. Kommunene som fornyet minst, ligger i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der det ble skiftet ut henholdsvis 0,28, 0,31 og 0,35 prosent. Den prosentvise fornyelsen indikerer ikke nødvendigvis hvilke kommuner som er «flinkest i klassen», men må ses i sammenheng med behovet for fornyelse i kommunen.

For hele landet ligger fornyelsen gjennom treårsperioden på 0,61 prosent i gjennomsnitt per år, altså omtrent likt med enkeltåret 2016 på 0,62 prosent.

For 2016 oppga 46 prosent av 415 rapporterte kommuner at de har fornyet deler av spillvannsnett, mens 8 prosent ikke har fornyet noe. De resterende kommunene rapporterte blankt. Tilsvarende tall for nylegging av spillvannsnett er henholdsvis 53 og 20 prosent. I tillegg kommer de 13 kommunene som ikke rapporterte avløpsskjema til KOSTRA.

Figur 2

Kommunenes rapportering av fornyelse av spillvannsnettet (prosent) . Landet 2012-2016. Fylke 2016

Mest ledninger i Akershus og Rogaland

Totalt var det omtrent 37 400 kilometer med kommunale spillvannsledninger i 2016. Dette tilsvarer 93 prosent av jordas omkrets ved ekvator. Spillvannsnettet kan deles inn i fellessystem for både spill- og overvann, samt separate spillvannsledninger. Fellessystemet utgjør 7 400 kilometer, og det separate utgjør 30 000 kilometer.

I tillegg til spillvannsnettet kommer 17 900 kilometer med separate overvannsledninger for oppsamling av regnvann fra gateplan. Dette gir til sammen 55 300 kilometer med kommunale avløpsledninger i Norge, ikke medregnet private stikkledninger. Kommunene i Akershus og Rogaland har lengst avløpsnett, mens Oslo og Nordland har høyest andel fellessystem.

Figur 3

Lengde fellessystem (felles spill- og overvannsnett), separat spillvannsnett og separate overvannsnett. Fylke. 2016

Kloakk på «ville veier»

Det er estimert at det i 2016 var omkring 1 950 [kloakkstopper] på spillvannsnettet. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 53 kloakkstopper per 1 000 kilometer kommunalt spillvannsnett. Dette er en økning på 10 prosent fra 2015. Kloakkstopper kan medføre at avløpsvann går i overløp og ut i resipienter eller forårsaker skader på bygninger eller annen infrastruktur. På landsbasis i 2016 har kommunene erkjent erstatningsansvar for bortimot 285 saker med kjelleroversvømmelser.

55 prosent av «innbyggerne» oppfyller rensekravene

Nærmere 55 prosent av innbyggerne tilknyttet et kommunalt avløpsanlegg, med en kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer, er tilknyttet et anlegg hvor rensekravene faktisk er oppfylt i 2016. Dette utgjør en økning på cirka 1 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Videre er det fremdeles en relativt stor andel av innbyggerne – i underkant av 33 prosent – som hører inn under et renseanlegg hvor kravene ikke er oppfylt. Anleggene som ikke oppfyller rensekravene er både store og små i størrelse, og geografisk er de også spredt utover det ganske land. Der er samtidig en relativt stor resterende andel på 12 prosent som ikke kan vurderes grunnet ufullstendig rapportering av rensekrav og/eller tilhørende utslippsdata.

Figur 4

Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller større) og tilhørende oppfyllelse av rensekrav. Fylke 2016. Landet 2013-2016

Hensikten med rensekrav er å forhindre utilsiktede effekter på naturmiljøet som mottar renset avløpsvann fra avløpsrenseanleggene. Rensekrav utstedes av myndighetene og er normalt tilpasset mottakende vannresipient og dens følsomhet for forurensning. Det er strengest krav i områder hvor forurensningspåvirkningen allerede er relativt stor.

Det er rapportert om avvik, og de fleste avvikene gjelder manglende oppfyllelse av fosforkravene. Det er en forklarlig sammenheng siden mange renseanlegg i Norge har krav til nettopp fosforfjerning. Mange anlegg har også krav til mekanisk rensing. Dette er normalt små anlegg. De registrerte avvikene fra de mekaniske rensekravene forekommer i et mindre omfang og har tilsvarende mindre betydning for andelen av befolkningen tilknyttet anlegg som oppfyller kravene.

Hva ligger i «oppfylte rensekrav» i statistikken?

Statistikken sier ikke noe om størrelsesordenen på overskridelse av rensekravene – store og små overskridelser behandles derfor likt og havner i kategorien «ikke oppfylt».

Beregningen inneholder også noen forenklede forutsetninger, og noe usikkerhet må derfor tilskrives tallene (se for øvrig «Om statistikken» for nærmere omtale).

Datagrunnlaget er for øvrig basert på «Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)» som rapporteres til Miljødirektoratet, samt supplert med rensekrav som ligger i deres database Forurensning.

Gebyrinntekter og gebyrgrunnlag tilnærmet likt

Gebyrgrunnlaget per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste var på 1 650 kroner i 2016, og gebyrinntektene per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste var på 1 661 kroner. Sammenlignet med 2015, så økte gebyrinntektene per innbygger med i underkant av to prosent, mens gebyrgrunnlaget per innbygger økte med nesten fire prosent.

Det er i Oppland vi finner det høyeste gebyrgrunnlaget per innbygger og de høyeste gebyrinntektene per innbygger. Oslo har det laveste gebyrgrunnlaget per innbygger, og Sør- Trøndelag de laveste gebyrinntektene per innbygger.

Figur 5

Gebyrinntekter, - grunnlag og driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunalt avløp. Kroner per tilknyttet person. 2016

Kommunenes kostnader for avløpssektoren dekkes i stor grad gjennom gebyr betalt av brukerne, og det er i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer fastsatt at gebyrene ikke skal overstige kommunenes nødvendige kostnader for tjenesten. Det kan være vanskelig å fastsette gebyrene slik at gebyrinntektene er lik gebyrgrunnlaget for året. Det er derfor gitt åpning for at kommunene kan sette gebyrsatsene slik at gebyrinntektene i en periode på inntil fem år er lik gebyrgrunnlaget for tilsvarende periode.

Summen av gebyrgrunnlaget var tilnærmet likt summen av gebyrinntektene for 2016. Det samme gjelder for perioden 2012- 2016.